Dat de televisie de reguliere gebruiksduurverwachting niet blijkt te hebben gehaald, maakt niet zonder meer dat de televisie niet aan de koopovereenkomst beantwoordt.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112335

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 januari 2015 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van de [merknaam televisie] (hierna: de televisie) tegen de daarvoor door de consument betaalde prijs van € 495,07.

De consument heeft de klacht op 11 juni 2017 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na twee jaar en vijf maanden doet de televisie het al niet meer. De televisie had geen beeld meer, de LCD-kabel moest vervangen worden en de voeding bleek defect, zodat de televisie niet aan de verwachtingen voldoet en geen deugdelijk product blijkt te zijn. De ondernemer wil geen garantie meer geven en wilde repareren op kosten van de consument tegen betaling van € 307,24 plus € 30,– aan voorrijkosten, zij het dat de ondernemer beloofde dat de reparatiekosten bij gebleken non-conformiteit achteraf geheel zullen worden vergoed. Ondanks de inmiddels gebleken gebreken wil de ondernemer niets meer doen.

De consument verlangt dat de ondernemer € 201,42 aan (door de consument aan een derde betaalde) reparatiekosten vergoedt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Aan de hand van het reparatierapport en de factuur wordt beoordeeld of coulance wordt verleend. Toen de consument het reparatietraject annuleerde, is niet gerepareerd. De consument bood de ondernemer geen reparatiemogelijkheid en moet de kosten zelf dragen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

1. Na 2 jaar en 5 maanden doet de tv niets meer.
2. De ondernemer heeft wel een coulance  regeling, maar de tv voldoet niet aan de levensduur
    verwachting.
3. De non-conformabiliteit afspraak voldoet niet.

Tijdens het huisbezoek heb ik het volgende vastgesteld:
Ad 1,3)
Zonder dat de cliënt er iets aan kon doen of heeft kunnen voorkomen is de tv na 2 jaar en 5 maanden stuk gegaan. De gebruiksduurverwachtingstabel van de Uneto-VNI geeft in deze prijsklasse 5 jaar aan. De cliënt heeft er de voorkeur aan gegeven om de tv door een ander bedrijf te laten repareren i.p.v. door de ondernemer. Het andere bedrijf heeft de reparatie uitbesteed aan een servicedienst dit is een gecertificeerde servicedienst die o.a. voor de fabrikant optreedt.

Ad 2) De servicedienst heeft wel een coulance regeling toegepast, maar de tv voldoet niet aan de levensduurverwachting. De vervangen onderdelen zijn niet meer voor onderzoek beschikbaar. Het is daarom onmogelijk om de oorzaak en gevolgen te onderzoeken. Volgens de Uneto-VNI reparatie voorwaarden moeten gebruikte onderdelen, op verzoek vooraf, ter beschikking van de cliënt gesteld worden. Helaas is dat achteraf niet meer mogelijk. Om dit te onderzoeken zijn cliënt en ik naar een ander bedrijf toe gegaan en heeft de bedrijfsleider contact hierover gezocht met de servicedienst. De onderdelen zijn niet bewaard gebleven.

Tijdens het huisbezoek kwamen er nog enige klachten naar voren:
Soms stilstaand beeld met of zonder blokjes erin en soms onderbroken geluid.
Ter plaatse een netwerkverbindingstest gedaan waar uit bleek dat [naam telecombedrijf] gebruik maakt van het [naam netwerkbedrijf]-netwerk. Tijdens overbelasting van dit netwerk ontstaan er gaten in het signaal. Als deze gaten te groot worden kan de fout correctie van de tv dit niet meer herstellen. Dit is geen mankement van de tv maar valt onder de verantwoordelijkheid van de provider.

De tv is reeds gerepareerd.

Herstel is niet van toepassing. De herstelkosten zullen de reeds voltooide reparatie nota van [servicedienst] bedragen.
Deze reparatie is levensduur verlengend zodat er zeker meer dan 2.5 jaar naar gekeken kan worden.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt het volgende.

De consument legt aan zijn vordering ten grondslag dat de krachtens koop afgeleverde televisie niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. Waar de televisie voor risico van de consument was vanaf de aflevering begin 2015, draagt de consument gezien de inmiddels verlopen tijd het bewijsrisico dat de televisie niet aan de koop beantwoordt, maar hiervoor is te weinig aannemelijk geworden.
Voor zover de deskundige rapporteert over bij het deskundigenonderzoek nieuw gemelde klachten die de consument niet in het vragenformulier vermeldt, liggen die buiten dit geding en moet de commissie die buiten beschouwing laten.
Verder geeft de deskundige wel aan dat de consument er niets aan kon doen althans niet kon voorkomen dat de televisie na bijna twee-en-een-half jaar stuk ging, maar niet blijkt dat dit is gebaseerd op diens eigen waarnemingen of vaststellingen. Ook blijkt niet in hoeverre dit een op diens eigen deskundigheid of vakkennis gebaseerde conclusie betreft. Blijkens zijn rapport kon de deskundige juist geen onderzoek doen naar eventuele gebreken of afwijkingen, omdat de consument een ander bedrijf inmiddels het benodigde reparatiewerk heeft laten doen en daarbij vervangen onderdelen niet meer beschikbaar zijn. Uit een schrijven d.d. 18 juli 2017 van dat door de consument ingeschakelde bedrijf blijkt alleen dat voorafgaand aan de reparatie is vastgesteld dat het toestel geen beeld gaf en het LCD-paneel moest worden vervangen, dat een defecte LCD-kabel moest worden vervangen en dat een defecte voeding moest worden vervangen. Als onbestreden staat dit vast, maar enkel deze omstandigheden leiden hier na het inmiddels verstreken tijdsverloop van bijna twee-en-een-half jaar nog niet tot het oordeel dat de televisie niet de eigenschappen bezat die de consument op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Dat de televisie de reguliere gebruiksduurverwachting niet blijkt te hebben gehaald, maakt ook nog niet dat de televisie niet aan de koopovereenkomst beantwoordt.

Nu de consument overigens niets aanvoert dat tot een ander oordeel leidt, leidt dit alles tot de slotsom dat de klacht ongegrond is en beslist de commissie als volgt.

Beslissing

De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 18 oktober 2017.