Dat het enkel van de wil van de ondernemer afhangt wanneer de stille periode overgaat in de actieve periode, is onaanvaardbaar.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Courtage    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK 07-0053

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft in rekening gebrachte courtage.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In de overeenkomst is een courtage van 1,2% overeengekomen bij verkoop tijdens de stille periode en een hoger tarief indien wordt verkocht tijdens de “actieve verkoop”.
De ondernemer heeft bewust niet verkocht tijdens de stille periode terwijl de latere kopers al wel bekend waren.
De consument wil terugbetaling van het verschil tussen de betaalde en de verschuldigde courtage zijnde € 1.473,– exclusief BTW.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij een stille verkoop gebeurt er weinig, behalve het attenderen op een woning bij mensen die wij toevallig spreken bij soortgelijke woningen in een soortgelijke prijsklasse. De verkoper heeft altijd de beschikking over de verkoopbrochure. Ongeacht of het stille of actieve verkoop is. Op 10 juli 2006 is de verkoopopdracht getekend. Die brochure was pas op 24 augustus 2006 in concept toegestuurd waarna de woning op 28 augustus 2006 officieel in de verkoop ging.
 
Beoordeling van het geschil

Noch in de overeenkomst, noch in enig ander document, noch in de presentatiemap die door de ondernemer ter zitting aan de commissie is getoond maakt de ondernemer duidelijk hoe de stille periode is af te bakenen van de actieve periode. Nu het verschil bepalend is voor de hoogte van de verschuldigde courtage is hier onduidelijkheid over de kernprestatie waarop de ondernemer aanspraak kan maken. Dat die duidelijkheid mondeling wel gegeven is, heeft de consument gemotiveerd weersproken en wordt gelogenstraft door het ontbreken van enige verwijzing daarnaar in de presentatiemap. Aldus moet het ervoor worden gehouden dat het van de enkele wil van de ondernemer afhangt wanneer de stille periode over zal gaan in de actieve periode hetgeen onaanvaardbaar is.
Mede gelet op het feit dat de uiteindelijk koper reeds bekend was ten tijde van het sluiten van de bemiddelingsovereenkomst oordeelt de commissie de klacht gegrond en wordt beslist dat de consument slechts de courtage behorend bij de stille periode verschuldigd is.
Onbestreden is dat zulks resulteert in een aanspraak op restitutie van € 1.473,–.
De klacht is mitsdien gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond.

De ondernemer is aan de consument een bedrag van € 1.473,– verschuldigd, te betalen binnen een maand na verzending van dit bindend advies.
Bij niet tijdige betaling is de ondernemer wettelijke rente vanaf de datum van verzending van dit bindend advies verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 5 september 2007.