De betekenis van “voldaan” op de nota.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Betaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE01-0147

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 januari 2001 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het repareren van een wasmachine tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 91,92 (ƒ 202,56).   De reparatie is geschied op 17 januari 2001.   De consument heeft op 8 juli 2001 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   De ondernemer heeft op 17 januari 2001 mijn wasmachine gerepareerd. Ik heb toen contant € 91,92 (ƒ 202,56) betaald. Een half jaar later is hetzelfde bedrag nog eens van mijn giro afgeschreven. Ten bewijze hiervan verwijs ik naar de van de reparatie opgemaakte nota, waarop duidelijk vermeld staat dat de reparatie/bezoekkosten contant betaald moeten worden. Dit is door ons gedaan en de monteur heeft zijn handtekening gezet en dat het bedrag voldaan is.   De consument verlangt terugstorting van het ten onrechte ontvangen bedrag van € 91,92 (ƒ 202,56).   Ter zitting heeft de consument zijn standpunt gehandhaafd en desgevraagd gezegd dat hij op 17 januari 2001 het bedrag van € 91,92 (ƒ 202,56) contant aan de monteur van de ondernemer heeft betaald. Daarbij beroept de consument zich op de zinsnede op de nota luidende "de reparatie en/of bezoekkosten dienen contant afgerekend te worden." Voorts verwijst de consument naar het woord "voldaan" dat op de nota is gezet door de monteur.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.   Uit onze administratie blijkt dat wij het bedrag van € 91,92 (ƒ 202,56) maar één maal hebben ontvangen door middel van een door de consument getekende eenmalige incasso. Uit de tekst blijkt duidelijk dat de consument niet contant heeft betaald maar het bedrag van zijn rekening eenmalig wil laten afschrijven. Het rekeningnummer, de naam en handtekening is door de klant zelf ingevuld/gezet. Het zich beroepen van de consument op het woordje "voldaan" is onterecht. Hier staat niet meer of minder dan dat er voldaan is, maar er staat niet bij hoe. Voldaan betekent hier voldaan door een eenmalige incasso.   Ter zitting heeft de ondernemer zijn standpunt eveneens gehandhaafd daarbij wijzend op de op de nota ingevulde machtiging tot het innen van het verschuldigde bedrag van de girorekening van de consument. Desgevraagd heeft de heer Langras nog gezegd, dat hij ter vermijding van misverstanden zijn monteurs heeft opgedragen op de nota nimmer meer te vermelden "voldaan", tenzij er werkelijk contant wordt betaald.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel, dat de consument het gelijk meer aan zijn zijde heeft dan de ondernemer. Immers het feit dat de monteur op de nota "voldaan" heeft gezet, welk feit de ondernemer niet heeft weersproken, wijst er op dat de consument contant betaald heeft. Immers de betekenis van het woord "voldaan" op een nota is volgens Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, "geheel betaald", hetgeen beter aansluit bij de stelling van de consument, dat hij contant heeft betaald, dan bij de stelling van de ondernemer, dat er op de nota niet meer of minder staat dan dat er voldaan is, maar er staat niet bij hoe. Hiermee is de ondernemer geheel voorbij gegaan aan de gangbare betekenis van het woord "voldaan" op een nota. Bovendien heeft de ondernemer aan dat woord wel een geheel eigen betekenis toegekend.   Het bovenstaande brengt mee, dat de bewijslast van zijn stelling dat de consument het notabedrag van € 91,92 (ƒ 202,56) enkel per giro heeft voldaan, berust bij de ondernemer. De ondernemer heeft daarvan geen bewijs bijgebracht en evenmin een bewijsaanbod gedaan.   De commissie gaat er dan ook vanuit, dat de consument het verschuldigde bedrag twee keer heeft betaald, een keer contant en een keer per giro.   De commissie, beslissende bij wege van bindend advies, is van oordeel, dat de klacht gegrond is en dat er als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 91,92 (¦ 202,56). Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bedrag verschuldigd van € 45,38.   Overeenkomstig het reglement van de commissie betaalt de ondernemer aan de consument een bedrag van € 45,38.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 25 januari 2002.