De fabrikant heeft geen noodzaak gezien om bij de geleverde werkbladen alsnog warmte-isolatie aan te laten brengen.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WON09-1364

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 14 juni 2003 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.532,–.   De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 26 augustus 2003.   Het geschil gaat over de vraag of hetgeen de ondernemer heeft geleverd voldoet aan de eisen, die de consument daaraan mag stellen.   De consument heeft op maart 2008 betreffende het werkblad en in mei 2009 betreffende de koelkast de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Vanaf de levering in 2003 heeft de keuken diverse mankementen vertoond, na gebruik van de afwasmachine zit de besteklade vol condens, begin 2008 is een scheurtje ontdekt in het werkblad en in mei 2009 is de bodem van de koelkast spontaan gescheurd.   De ondernemer weigert verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane gebreken. De ondernemer heeft aangeboden de koelkast te vervangen, maar niet het werkblad.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het oordeel van de deskundige is duidelijk. De eerste klachten manifesteerden zich in 2008. Er was toen sprake van een klein scheurtje in het werkblad. Dat is vervolgens door een medewerker van de leverancier van het blad hersteld, maar weer teruggekomen. Het wordt momenteel alsmaar erger.   De consument verlangt vervanging van het werkblad en de koelkast, eventueel tegen een geringe vergoeding, dan wel een financiële compensatie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft eerder aangeboden zowel de koelkast als het werkblad tegen kostprijs te vervangen. Later, nadat het geschil was aangemeld, heeft de ondernemer nog aangeboden om ter oplossing van het gehele geschil de koelkast kosteloos te vervangen door een nieuwe.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De scheur in de koelkastbodem is voor de deskundige onverklaarbaar, hij vermoedt een materiaalfout (spanning). Werkbladdeel met spoelbak: scheurtje is pas na vijf jaar (begin 2008) ontdekt en is tot dit moment groter geworden. Het werkblad in Cesarstone is in twee centimeter dikte uitgevoerd met twee centimeter aangelijmde waterkeerrand 40millimeter. De scheur is dwars door de waterkeerrand heen hetgeen betekent dat er flinke druk of spanning op is geweest. De consument zegt dat dit niet door gebruik is kunnen ontstaan. Het blad heeft de scheur boven de vaatwasmachine en is daar ook iets hol. Het blad ligt iets getordeerd. De vaatwasmachine veroorzaakt condensvocht in de besteklade links er naast. Dit kan alleen veroorzaakt worden door behoorlijke warmteontwikkeling van de vaatwasmachine, waarbij vocht condenseert tegen de onderkant van het werkblad. Omdat er een open verbinding is onder het werkblad van de vaatwasmachine naar de lade zou dat de oorzaak kunnen zijn. Er is geen warmte isolatie boven de vaatwasmachine tegen de onderkant van het werkblad. Dit wordt nu wel geadviseerd door de fabrikant. Het regelmatige warmteverschil gecombineerd met de iets getordeerde ligging kunnen mede oorzaak zijn van de scheurvorming ondanks dat er in het materiaal een kleine hoeveelheid (circa 6%) kunststof zit die enige flexibiliteit zou moeten kunnen bewerkstelligen.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken ernstig.   Herstel is technisch niet mogelijk. Ten aanzien van de koelkast is alleen vervanging mogelijk, door de ondernemer is toegezegd de koelkast zonder kosten te willen vervangen. Ten aanzien van het werkbladdeel met spoelbak is alleen vervanging een afdoende oplossing.   De herstelkosten zijn bij benadering: Koelkast – geen (door toezegging ondernemer) Werkbladdeel met spoelbak – € 2.229,– inclusief de- en montage.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat de scheur in de koelkast vermoedelijk het gevolg is van een materiaalfout. Naar het oordeel van de commissie staat daarmee vast dat de koelkast niet die eigenschappen bezit die de consument bij aankoop mocht verwachten. Een materiaalfout is een gebrek dat reeds bij de levering aanwezig was.   Ten aanzien van het werkblad is de commissie van oordeel dat niet voldoende is komen vast te staan dat sprake is geweest van een gebrekkige levering. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft weliswaar aangegeven dat momenteel warmte-isolatie wordt toegepast tegen de onderzijde van een dergelijk werkblad, dat neemt niet weg dat er vele werkbladen zonder isolatie geleverd zijn en de fabrikant kennelijk geen noodzaak heeft gezien om bij de reeds geleverde werkbladen achteraf alsnog warmte-isolatie aan te laten brengen. Het blad heeft nagenoeg vijf jaar geen problemen gegeven en er is in die tijd geen scheurvorming zichtbaar geweest.   De ondernemer heeft als oplossing voor de beide klachten aangeboden om de koelkast kosteloos te vervangen. De ondernemer had daarnaast reeds aangeboden om tegen kostprijs het werkblad te vervangen.   De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod. De commissie acht de klacht derhalve ten dele gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer neemt de geplaatste koelkast terug en levert en plaatst een nieuwe koelkast van hetzelfde model.   Indien het betreffende model uit productie is levert en plaatst de ondernemer een qua specificaties vergelijkbaar model van hetzelfde merk.   De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 300,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, op 2 augustus 2010.