De klacht kan worden ontvangen. Er is sprake van een zodanige verstoorde relatie met de zorgaanbieder dat van de cliënte niet kan worden verlangd dat zij haar klacht eerst bij de zorgaanbieder indient

  • Home >>
  • Zelfstandige Klinieken >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 121013

De uitspraak:

In het geschil tussen

[Cliënte], wonende te [plaats], en [naam kliniek], gevestigd te [plaats], (verder te noemen: de kliniek), gemachtigde: [naam advocaat], advocaat te Utrecht.

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 22 februari 2019 te Den Haag. Verschenen zijn: de cliënte, vergezeld van haar partner en namens de kliniek [naam], bijgestaan door [naam advocaat] voornoemd.

Bij de mondelinge behandeling ontbrak commissielid de heer dr. J.F.A. van der Werff die die ochtend heeft aangegeven wegens ziekte verhinderd te zijn.
De kliniek maakt bezwaar tegen een mondelinge behandeling buiten aanwezigheid van de plastisch chirurg. Na overleg besluit de commissie eerst uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van de klacht van de cliënte.

Standpunt van de cliënte

Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, in het bijzonder naar het op 5 november 2018 van de cliënte ontvangen vragenformulier.

Kort gezegd klaagt de cliënte over de cosmetische ingreep die zij in de kliniek heeft ondergaan. Deze ingreep bestond uit een borstlift en het verhelpen van asymmetrie van de borsten en tepels. De cliënte stelt dat haar borsten nagenoeg niet zijn gelift en de asymmetrie groter is dan voor de operatie. Ook klaagt de cliënte over de wijze waarop de kliniek met haar klacht is omgegaan.

Drie dagen voor de geplande hersteloperatie ontving de cliënte van de kliniek een lijst met voorwaarden waarmee zij akkoord moest gaan. De cliënte heeft dit stuk niet willen ondertekenen en de hersteloperatie is niet doorgegaan. De van de kliniek ontvangen e-mails heeft de cliënte als onbeschoft ervaren en heeft ervoor gezorgd dat zij het vertrouwen in de kliniek geheel is verloren.

De cliënte verlangt een schadevergoeding van de kliniek van € 9.000,–, bestaande uit € 8.000,– zijnde de kosten van een hersteloperatie bij [naam andere kliniek] en € 1.000,– ter zake van immateriële schadevergoeding.

Standpunt van de kliniek

Voor het standpunt van de kliniek verwijst de commissie naar de overgelegde stukken die hier als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd.

De zelfstandige kliniek stelt zich primair op het standpunt dat de cliënte niet-ontvankelijk is in haar klacht omdat de cliënte haar klacht niet eerst bij haar als zorgaanbieder heeft ingediend. Subsidiair concludeert de kliniek tot afwijzing van de vordering van de cliënte.

Beoordeling

De commissie overweegt naar aanleiding van het over en weer gestelde het volgende.

Artikel 6 lid 1 aanhef en onder a van het Reglement Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken bepaalt dat de commissie op verzoek van de kliniek – gedaan bij eerste gelegenheid – de cliënte niet-ontvankelijk verklaart indien zij haar klacht niet eerst overeenkomstig de voorwaarden bij de kliniek heeft ingediend, tenzij van de cliënte in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden haar klacht eerst bij de zorgaanbieder indient.

Vast staat dat de cliënte bij de kliniek heeft geklaagd over het resultaat van de operatie. De mailwisseling die vervolgens heeft plaatsgevonden vertoont naar het oordeel van de commissie al het beeld van een enigszins verstoorde relatie. Niettemin hebben partijen besloten tot een door de kliniek uit te voeren hersteloperatie. De kliniek heeft de cliënte kort – enkele dagen – voor de reeds ingeplande operatie een lijst met vaststellingen c.q. voorwaarden gestuurd die de cliënte moest ondertekenen voordat de hersteloperatie zou worden uitgevoerd. De commissie stelt vast dat een deel van de ter ondertekening aangeboden voorwaarden ook met betrekking tot de voordien uitgevoerde operatie als een afstand van recht zou kunnen worden aangemerkt. De cliënte heeft dat document niet willen ondertekenen. Vervolgens heeft de cliënte niets meer van de kliniek gehoord. Onder die omstandigheden is naar het oordeel van de commissie sprake van een zodanige verstoorde relatie dat van de cliënte in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij haar klacht eerst bij de zorgaanbieder indient.

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de cliënte ontvankelijk is in haar klacht.
De zaak zal worden ingepland voor een (voortgezette) mondelinge behandeling ten behoeve van een inhoudelijke beoordeling van de klacht.

Beslissing
 
De commissie verklaart de cliënte ontvankelijk in haar klacht en houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus beslist op 22 februari 2019 door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken, bestaande uit mevrouw mr. C.M.E. van der Hoeven, voorzitter, de heer dr. J.F.A. van der Werff en de heer mr. R.P. Gerzon, leden, waarbij mevrouw mr. A. van der Landen als secretaris fungeerde.