De kosten zijn uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd. De in de factuur gespecificeerde posten worden alle genoemd in de schriftelijke overeenkomst en zijn dan ook verschuldigd.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Factuur    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0046

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte intrekkingkosten en beëindiging van de overeenkomst.   Standpunt van de consument   De consument heeft in het vragenformulier een opsomming van klachten gegeven die alle de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer betreffen. De klachten zullen hierna in de beoordeling worden besproken.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft de klachten weersproken.   Beoordeling van het geschil   De consument heeft de met de ondernemer op 19 september 2006 gesloten bemiddelingsovereenkomst op 26 maart 2007 beëindigd waarna de ondernemer op 11 april 2007 een nota tot een bedrag van € 712,51 heeft gezonden welke de consument niet wenst te betalen. In de opzeggingsbrief van 26 maart noemt de consument drie redenen. 1. Niet terugkoppelen. Deze klacht is nauwelijks toegelicht door de consument. De ondernemer heeft weersproken dat hij onvoldoende zou hebben toegelicht. De klacht is daarom bij gebreke van feitelijke onderbouwing ongegrond. 2. Niet meedoen aan Open Huis Dag. De consument heeft gesteld dat zij wenste mee te doen aan de Open Huis Dag doch dat de ondernemer dat niet wenste. De ondernemer heeft bevestigd dat hij geen voorstander is van deze verkoopstrategie. Dat levert wel een verschil van waardering op maar nog geen schending van de overeenkomst. Er zijn immers andere activiteiten ontwikkeld door de ondernemer zodat het enkele meningsverschil hierover van geringe betekenis is. 3. Geen interesse in financiële plannen kijkers. Blijkens de toelichting ter zitting meent de consument dat het op de weg lag van de ondernemer om geïnteresseerde kijkers te bevragen op hun financiële gegoedheid. De commissie meent dat een dergelijke houding juist ongepast is en potentiële kopers zou afschrikken. Dit verwijt is ongegrond. Naast deze drie klachten heeft de consument aangevoerd dat er geen sprake is van een getekende overeenkomst. Op die klacht is de consument ter zitting teruggekomen doordat ter zitting door de ondernemer het door de consument ondertekende laatste pagina van de overeenkomst is getoond waarna zij heeft erkend dat dit haar handtekening was. De suggestie die van dit onderdeel van de klacht uitgaat, als zou er slechts een mondelinge afspraak bestaan zonder de detaillering die in het schriftelijk stuk is vastgelegd, is kwalijk te noemen. De consument is gebonden aan de schriftelijke overeenkomst De betwisting van de kosten waarover geen overleg zou hebben plaatsgevonden, is ook ongegrond. De kosten zijn uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd. De in de factuur gespecificeerde posten worden alle genoemd in de schriftelijke overeenkomst en zijn dus daarom ook verschuldigd. Slechts terecht is het bezwaar van de consument tegen de aangekondigde inschakeling van de deurwaarder. Nadat de consument inhoudelijke bezwaren tegen de klacht had geuit mocht van de ondernemer verwacht worden dat hij haar, hoezeer hij de klachten inhoudelijk ook op goede gronden afwees, had gewezen op de mogelijkheid het geschil aan de commissie voor te leggen en haar daartoe een termijn te stellen. De consument is daarom slechts het bedrag van de factuur van € 712,51 verschuldigd. In het licht van alle omstandigheden van het geval is dit echter geen reden tot gegrondverklaring van (dit onderdeel) van de klacht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond.     Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 5 oktober 2007.