De makelaar heeft zonder volmacht ingestemd met vervroeging van de leveringsdatum.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0013

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft door de consument aan de makelaar verweten toezegging van een niet passende leveringsdatum aan de kopers.
              
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft zonder overleg en zonder daartoe gevolmachtigd te zijn, de datum van overdracht op verzoek van de koper vervroegd.
De consument stelt hierdoor schade te hebben geleden in de vorm van de kosten van een extra verhuizing en huurlasten.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft zich op het standpunt gesteld dat de consument tenminste de indruk had gewekt geen probleem te hebben met vervroeging van de datum van overdracht maar erkent dat het beter ware geweest de consument voor het geven van instemming met vervroeging aan de verkoper, te consulteren.
De ondernemer heeft voor het aanhangig maken van de zaak bij de geschillencommissie, aangeboden uit coulance een bedrag van € 750,– te betalen.
 
Beoordeling van het geschil

In de kopakte is na de standaardtekst bijgeschreven;
Artikel 19
De akte van levering zal gepasseerd worden op uiterlijk 30 maart 2007. In het geval dat koper eerdere aktepassering wenst, dient hij dit uiterlijk een maand van te voren kenbaar te maken bij “naam makelaardij”.
Gebruikelijk is dat volstaan wordt met vermelding van de datum van overdracht onder toevoeging dat de overdracht zoveel eerder of later zal plaatsvinden, als partijen nader overeen komen. Het feit dat hier een daarvan afwijkende tekst is gekozen geeft steun aan de gedachte dat een andere regeling is bedoeld maar de tekst zelf dwingt zeker niet tot het aannemen van een volmacht aan de makelaar om namens de consument een andere overeenkomst over de leveringsdatum te sluiten.
Ter zitting heeft de consument erkend dat zij ten tijde van de verkoop aan de makelaar heeft meegedeeld dat zij flexibel was ten aanzien van de datum maar ook dat geen volmacht is gegeven.
De commissie stelt daarom vast dat de makelaar zonder volmacht heeft ingestemd met vervroeging van de leveringsdatum.
Ter zitting heeft de consument ter toelichting op de gestelde schade meegedeeld dat zij aan huur
€ 730,– betaalt tegenover een netto woonlast van € 500,– voordien.
Dat maakt dat zij met een twee maanden vervroegde verhuizing een schade lijdt van € 460,–. De borgstelling die van haar door de verhuurder verlangd werd is niet als schade aan te merken.
Kwestieus is de gestelde schade van een extra verhuizing daar de consument ter zitting heeft meegedeeld vooralsnog de plannen om vanuit de huurwoning verder te zoeken naar een vervangende eigen woning, heeft laten varen.
De commissie komt daarom tot de slotsom dat het aanbod van de ondernemer een redelijk aanbod was en zal dit aanbod als vergoeding opleggen.
Ingevolge art. 21 lid 1 onder b van het reglement van de Geschillencommissie Makelaardij is de ondernemer geen vergoeding van het klachtgeld aan de consument of bijdrage in de behandelingskosten aan de commissie verschuldigd.

Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de ondernemer aan de consument een schadevergoeding verschuldigd is van € 750,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 7 juni 2007.