De ondernemer heeft te weinig informatie vergaard voor het uitbrengen van het bod.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0082

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze onjuist en ontijdig heeft geadviseerd omtrent gebreken aan het door de consument gekochte pand.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft bemiddeld bij het zoeken van een woning. De uiteindelijk gekochte woning is niet door de ondernemer aangedragen en hij heeft geen concreet advies gegeven voor een bod.
Pas na het tekenen van de koopakte adviseerde de ondernemer de koop tijdens de bedenktijd te ontbinden omdat hij meende dat de situatie met betrekking tot de fundering teveel risico inhield. De ondernemer heeft echter onvoldoende informatie ingewonnen. Met de volledige informatie die beschikbaar was heb ik besloten de koop in stand te laten. Ik heb me daartoe laten adviseren door een advocaat.
Ik wens een korting op de courtage.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Dat de consument eerder dan ik op het spoor kwam van het feit dat deze woning te koop werd aangeboden is mij niet te verwijten. Ik heb getracht de consument zo goed mogelijk te adviseren.
Het betrof verkoop bij inschrijving en de consument wilde de woning erg graag hebben.
Hij bleek de hoogste inschrijver te zijn en de woning werd gegund. Bij gelegenheid van de ondertekening van de koopakte werden nadere mededelingen gedaan omtrent de kwaliteit van de fundering waarover eerder slechts een garantieverklaring werd genoemd. Die eerdere mededeling was voor mij aanleiding informatie te vragen bij de gemeente maar die was niet op de korte termijn waarvan hier sprake was verkrijgbaar. Toen bij het tekenen van de akte nadere mededelingen werden gedaan die noodzaakten tot nader onderzoek heb ik de consument geadviseerd te tekenen. Ik heb hem voorgehouden dat de bedenktijdregeling hem de mogelijkheid gaf binnen de termijn te ontbinden indien de nadere inlichtingen daartoe aanleiding zouden geven.
Naar mijn mening was van dat laatste sprake en dus heb ik – nadat ik eerder nog een verlenging van de bedenktijd had bedongen – de consument geadviseerd de koop te ontbinden. Ik heb me daarbij gebaseerd op het oordeel van een bouwkundig bureau dat de fundering niet voldeed.
 
Beoordeling van het geschil

Het verwijt dat de woning niet is aangedragen door de ondernemer is ongegrond.
De consument heeft niet onderbouwd dat de ondernemer hiervan een verwijt te maken is.
Evenmin is het verwijt van het niet concreet adviseren aangaande de hoogte van het uit te brengen bod gegrond. De consument heeft ter zitting meegedeeld dat hij de woning zó graag wenste te kopen dat hij zijn bod daardoor erg hoog gesteld heeft.
Het verwijt dat ten onrechte is geadviseerd de koop te ontbinden is ook ongegrond. Het advies van de bouwkundige luidde immers dat de fundering niet voldoet zodat de ondernemer terecht heeft geadviseerd te ontbinden.
Gegrond evenwel is het verwijt dat de ondernemer te weinig informatie heeft vergaard vóór het uitbrengen van het bod. De ondernemer heeft niet weersproken dat meerdere gegadigden – al dan niet via hun makelaar – de overige bij de gemeente beschikbare informatie in hun bezit hadden gekregen waarmee zij zich een voorsprong verschaften ten opzichte van de consument die nu, achteraf, voor de keuze kwam te staan hetzij de koop in stand te laten, hetzij deze te ontbinden.
Anderzijds legt de omstandigheid dat de consument de koop niet heeft ontbonden vanwege het geenszins denkbeeldige risico dat de woning bij hernieuwde inschrijving, hem niet gegund zou worden, ook gewicht in de schaal.
Alles afwegende acht de commissie het redelijk en billijk de consument een vergoeding ten laste van de ondernemer van € 500,– toe te kennen.
De klacht is mitsdien gegrond.
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond .

De ondernemer is een bedrag van € 500,– verschuldigd aan de consument.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 7 november 2007.