Defect aan scherm door niet voorzichtig open en dicht doen van laptop.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Garantie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 46734

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 december 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich onder meer heeft verplicht tot het leveren van een laptop, merk HP, type DV7-3020ED Com NB, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 699,–. De levering heeft op dezelfde datum plaatsgevonden.   De consument heeft op 19 mei 2010 zijn klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 16 mei 2010 is de laptop defect gegaan. Het beeldscherm geeft voor het grootste gedeelte geen beeld meer. Ik heb vervolgens de laptop bij de ondernemer ingeleverd. Ik kreeg echter te horen dat het zou gaan om een “fysiek” defect en dat ik € 388,84 aan reparatiekosten zou moeten betalen. Daar ben ik het niet mee eens. Bij inlevering van de laptop was er geen uitwendige schade aan de laptop of het beeldscherm zichtbaar. Gelet op de ouderdom van de laptop, de aanschafprijs en de wijze waarop er door mij mee is gewerkt, had de schade niet mogen ontstaan en dient de reparatie binnen de garantieperiode gratis door de ondernemer plaats te vinden.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Toen ik de laptop bij de ondernemer inleverde, kreeg ik te horen dat sprake zou zijn van een lekkend relais. Dat heb ik te horen gekregen van de helpdesk van de ondernemer. Vervolgens vernam ik later in de winkel van de ondernemer dat er iets tussen het deksel en het apparaat gezeten moet hebben waardoor er schade is ontstaan en ten slotte heeft de deskundige in zijn rapport vermeld dat de schade zou zijn ontstaan door het niet voorzichtig genoeg open- of dichtdoen van de laptop. Ik heb dus steeds een ander verhaal gehoord en dat vind ik vreemd. De schade is niet door mijn schuld ontstaan en valt onder de garantie. De laptop was ten tijde van het ontstaan van de schade pas vijf maanden oud, kostte € 700,– en dan mag volgens mij de laptop niet zomaar stuk gaan, zeker als deze ook op een normale manier is gebruikt. De laptop staat thans nog ongerepareerd bij de ondernemer, althans daar ga ik vanuit.   De consument verlangt een kosteloze reparatie dan wel vervanging van de laptop.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer vindt het vervelend dat er een probleem is ontstaan met de laptop van de consument. Diagnose heeft uitgewezen dat er sprake is van een fysieke schade omdat duidelijk waarneembaar is dat er een breuk afkomstig is vanaf de buitenzijde. Enig technisch defect ligt daaraan niet ten grondslag. Ook de technische dienst van de fabrikant heeft de schade geconstateerd die ook op foto’s duidelijk waarneembaar is; het LCD-scherm van de laptop is fysiek defect en dient te worden vervangen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het stukgaan van het scherm is niet veroorzaakt door een zwart pixeltje, maar door het niet voorzichtig genoeg openen of dichtdoen van de laptop (met twee handen links en rechts, of alleen in het midden). Hierdoor is er frictie ontstaan aan de linkerkant van het scherm en is het vervolgens gebarsten.   Soms kan het scharnier stroef zijn waardoor er teveel weerstand is bij het openen en dichtdoen waardoor het scherm breekt, dat is hier niet het geval geweest.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In het licht van de in deze zaak geschetste omstandigheden onderschrijft de commissie de inhoud van het uitgebrachte deskundigenrapport. Daaruit volgt dat de oorzaak van het defect te wijten is aan het niet voorzichtig genoeg open- of dichtdoen van de laptop waardoor er een frictie is ontstaan aan de linkerkant van het scherm en dat vervolgens is gebarsten. Aldus is sprake van een beschadiging en defect door eigen schuld en ondeskundig gebruik. Het oordeel van de deskundige, te weten een breuk in het scherm en derhalve een fysiek defect, vindt ook bevestiging in de bevindingen van de technische dienst van de fabrikant, alsmede van de eigen technische servicedienst van de ondernemer. Ook de commissie acht het uitgesloten dat een breuk in het scherm uit zichzelf kan zijn ontstaan. Van een technisch defect aan het apparaat is niet gebleken.   Gelet op deze bevindingen komt de consument geen beroep toe op het bewijsvermoeden bij consumentenkoop ex artikel 7:18 lid 2 BW dat wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord indien de afwijking zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart omdat – zoals in deze zaak – de aard van de afwijking zich daartegen verzet. In deze zaak kan worden vastgesteld dat de aard van de afwijking – een breuk in het scherm – ziet op van buitenkomend onheil (door ondeskundig gebruik) zodat het wettelijk vermoeden in deze zaak niet opgaat. Aldus is de ondernemer niet gehouden om de laptop onder garantie te repareren dan wel te vervangen.   Dit betekent dat de klacht van de consument faalt en dat de commissie van oordeel is dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, op 8 juli 2011.