Eigenschappen waar consument over klaagt hangen samen met het ontwerp van de hoekbank

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 134726/151891

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft een door de ondernemer geleverde hoekbank. Volgens de consument is de hoekzitting vreemd opgevuld. De zijzitting is opgevuld door de ondernemer, maar het probleem dat in eerste instantie is aangegeven (het verschil in hoogte) is niet verholpen. Tevens is de bank aan de voorkant ingezakt. Bij de chaise lounge staat de hoek van de bank omhoog en is de stof aan de ene kant langer dan aan de andere kant. De ondernemer is van mening dat het inzakken van de bank binnen de marge valt. De consument schudt de kussens niet op en belast de bank verkeerd. De commissie stelt dat uit het deskundigenonderzoek volgt dat de eigenschappen waarover de consument klaagt samenhangen met het ontwerp en de keuze van de consument voor een hoekbank. Niet is gebleken dat in dat opzicht de ondernemer tekort is geschoten in zijn voorlichtingsplicht. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft een door de ondernemer geleverde hoekbank.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Wij hebben in december 2019 voor € 1.474,– een hoekbank gekocht. Deze is in april 2020 geleverd.
Onze klachten zijn begonnen in November 2020. Vier maal is er iemand langs geweest van de ondernemer. De bank is twee maal hersteld, maar zonder gewenst eindresultaat. De grote hoekzitting is vreemd opgevuld, staat aan de punt helemaal bol. Zijzitting opgevuld, maar het probleem dat in eerste instantie is aangegeven (het verschil in hoogte) niet verholpen. Tevens aan de voorkant ingezakt. De ondernemer biedt inhoudelijk geen duidelijke antwoorden, enkel dat het inherent is aan het model.

Tevens is deze opstelling aan ons verkocht, maar zij geven aan dat het onze keuze is geweest een hoekopstelling als zijkant te nemen en daardoor die kant niet gebruikt kan worden om op te zitten.
De servicemonteur is tevens een keer weggelopen, aangezien hij aangaf verschillende mankementen niet
aan hoefde te pakken, die later wel op zijn bon bleken te staan.

Bij de chaise lounge staat de hoek van de bank omhoog. De stof is aan de ene kant langer dan aan de andere kant. Ook sluiten hierdoor de twee delen niet netjes op elkaar aan. Altijd al raar gevonden maar nu we in de winkel waren en hebben gekeken tot de conclusie gekomen dat dit niet klopt. Daar is de stof wel even lang. Tevens is de kleinere rechter zitting doorgezakt.

Graag wil ik er ook bij vermelden dat de rugkussens zodanig al in gezakt zijn dat ze eigenlijk niet meer
recht te kloppen zijn. Het lijkt als of de vulling in een soort rollen verzakt zijn.

Bank is paar keer hersteld, maar wij zijn van mening dat de herstelpunten nog niet opgelost zijn. Na bijna
een jaar discussie zijn wij er onderling niet uitgekomen. Wij zijn het niet eens met de manier waarop de
bank hersteld is.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De koop is gesloten in december 2019. Levering vond plaats in maart 2020. Vanaf november 2020 is er
door de consument geklaagd. Wij hebben diverse voorstellen gedaan maar de consument stemde daarmee
niet in.

Het inzakken valt binnen de marge. De consument schudt de kussens niet op en belast de bank verkeerd.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang,
het volgende vastgesteld.

De aan elkaar gekoppelde elementen zijn twee elementen uit één programma waarmee een complete
hoekbank kan worden samengesteld. De geleverde combinatie is zo die door consumenten is uitgezocht.
De rugkussens zijn gevuld met schudkussens, te weten polyvlokken. De zitkussens zijn gevuld met polyether schuim afgedekt met een schudlaag van polyvlokken. De dragers in het hoekelement zijn in een waaier geplaatste golfveren. De drager van het 1.5 S element is eveneens van golfveren welke van achter
naar voor in dit element zijn geplaats. De uitstraling van de hoekbank wordt door deskundige gekwalificeerd
als nonchalant.

De bank staat in de woonkamer bij de consument.
Het zitelement wordt gebruikt recht voor de aanwezige televisie. Het hoekelement wordt gebruikt met de
benen op de diepen zitting. Links en naar voren gericht.

Consument heeft tijdens het onderzoek aan deskundige aangegeven dat de klachten m.b.t. het inzakken
van de rugkussens is verholpen en dat daar geen klacht over is. Ook de poef wordt door de consument niet
(meer) meegenomen als de klacht. De klacht behelst volgens de consument vooral de aansluiting van de
twee aan elkaar gekoppelde elementen van de hoekbank. Ook het schuin naar achterlopen van de zitting
van het hoekelement met daaraan direct een horizontaal vlak aan de voorzijde, wordt door de consument
als klacht aan deskundige gemeld.

Verder geeft consument tijdens het onderzoek aan dat er een technische aanpassing aan het hoekelement
is gedaan door ondernemer bij de consument thuis. Dit om een eerdere klacht te verhelpen c.q. op te lossen. De aanpassing heeft bestaan uit het extra aanbrengen van een laag polypress onder de zitting op de golfveren van de bank. Hierdoor is de zit van het hoekelement steviger geworden en vertoont zich minder
nonchalant dan het ernaast staand zitelement. Consument geeft aan dat de oplossing van de klacht met
deze aanpassing niet afdoende is bewerkstelligd.

Deskundige heeft vastgesteld dat de bank bestaat uit twee element uit een systeem waarmee diverse mogelijkheden kunnen worden gekozen om een (uitgebreidere) hoekbank samen te stellen.
Het hoekelement heeft een andere diepte dan het gekoppelde zitelement. Daardoor is de zit en loop van dit
element anders dan het ernaast geplaatste zitelement. Het hoekelement is bedoeld om met de benen recht
vooruit op te zitten. De extra diepte is bedoeld om de benen horizontaal op te laten rusten. De diepte van
het zitdeel van het hoekelement is gelijk aan de diepte van het er naast gekoppelde zitzitelement.
Deskundige heeft vastgesteld dat de hoogte van de buitenhoek van de bekleding van het zitelement gelijk
is aan de hoogte van het staande kant van het hoekelement waar deze samenkomt met deze hoek van het
zitelement. Het hoekelement loopt vervolgens horizontaal (vlak) naar voeren door.

Door het gebruik zal het zitelement aan de voorzijde, waar de knieholtes druk uitoefenen op deze rand, inzakken. Op het hoekelement wordt geen druk uitgeoefend op deze plek in dit element. Hier is geen knieholte die dat kan veroorzaken. Door gebruik zal na verloop van tijd het beeld van een ongelijke aansluiting kunnen ontstaan. Dit is inherent
aan een model waarbij twee verschillend geconstrueerde elementen met elkaar worden gekoppeld. Hierop
is de ondernemer niet aan te spreken. Bij hoekbanken waarbij er verschillende typen zitelementen naast
elkaar gekoppeld worden kan dit effect altijd door regulier gebruik ontstaan.

De aanpassing die de ondernemer na een klacht van de consument over de zit van de hoekbank heeft gedaan, heeft ervoor gezorgd dat de zitting van het hoekelement minder inzakt en een minder nonchalante uitstaling krijgt dan het ernaast staande element. Daardoor zal de aansluiting tussen deze twee elementen
in meer of minder mate meer ongelijk kunnen gaan lijken.

Ook al zou er geen aanpassing zijn gedaan door de ondernemer, zal er altijd verschil kunnen gaan ontstaan tussen het inzakken van de voorzijde van het zitelement en het er naast geplaatste hoekelement. Dat is bij dit type banken onvermijdelijk en wordt derhalve door deskundige gekwalificeerd als een model gebonden eigenschap.
Of de consument bij de aankoop van deze hoekcombinatie zich voldoende bewust is geweest dat dit effect
zou kunnen ontstaan is door deskundige niet vast te stellen.

Bij aansluitingen tussen twee gekoppelde elementen met een verschillende maat en doel, uit één programma, is het niet te voorkomen dat er verschil in beeld ontstaat tussen het ene en het andere element.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De deskundige heeft op heldere wijze uiteengezet wat er met deze bank aan de hand is. Uit zijn
uiteenzetting volgt dat de eigenschappen waarover de consument klaagt samenhangen met het ontwerp en
de keuze van de consument voor een hoekbank. Niet is gebleken dat in dat opzicht de ondernemer tekort
is geschoten in zijn voorlichtingsplicht. Deze gaat niet zover dat – gegeven het feit dat er vele hoekbanken
worden gekocht en dat veel consumenten graag een hoekbank willen hebben – de ondernemer de
consument uitgebreid zou dienen voor te lichten over de nadelen van hoekbanken in het algemeen. Dat er
bij deze hoekbank sprake was van specifieke eigenschappen welke samenhangen met dit model
hoekbank, waarmee de consument geen rekening had hoeven houden, en waaromtrent de ondernemer de
consument had moeten voorlichten, blijkt nergens uit. Van gebreken is evenmin gebleken.
Bij deze stand van zaken is de klacht ongegrond. Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verzochte wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. J.M. Brandenburg, voorzitter,
de heer A.H.A. van de Meulenreek, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 26 april 2022.