Er is ingestemd met de aankondiging van de consument dat hij de betaling van de courtage niet via de notaris wenste te laten lopen en dat hij een gesprek wenste. Beslaglegging onrechtmatig.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Courtage    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0061

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het feit dat de ondernemer conservatoir beslag onder de notaris heeft gelegd op de koopsom ter verhaal van zijn courtage.   Standpunt van de consument   De consument heeft aangevoerd dat hij na de totstandkoming van de verkoopovereenkomst die door de bemiddeling van de ondernemer tot stand was gekomen, met deze een evaluatiegesprek was overeengekomen waarbij hij heeft aangegeven de betaling van de courtage via de notaris niet te wensen. Ondanks instemming hiermee heeft de ondernemer beslag gelegd en is betaling uit de koopsom van de courtage vermeerderd met hoge kosten van de beslaglegging, afgedwongen.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft aangevoerd dat er gegronde reden was om beslag te leggen omdat de consument had aangekondigd niet tot betaling over te zullen gaan en dus in verzuim was.   De beoordeling   In de stukken hebben partijen uitvoerig aandacht besteed aan de vraag of de kwaliteit van de dienstverlening voldoende geoordeeld kan worden. Die vraag kan in het midden blijven. De consument beoogt met de klacht immers terugbetaling van de kosten. Hij erkent de aanspraak van de ondernemer op de courtage. De klacht met betrekking tot de beslaglegging is gegrond. Doorslaggevend voor de commissie is het door de ondernemer ter zitting erkende feit dat haar werkneemster, op de aankondiging van de consument dat hij de betaling van de courtage niet via de notaris wenste te laten lopen en dat hij een gesprek wenste, instemmend heeft gereageerd. Eerst later die dag, zo is ter zitting verklaard, is na intern beraad door de ondernemer besloten dat een dergelijk gesprek niet gevoerd zou gaan worden en is, zonder de consument van het gewijzigde standpunt in kennis te stellen, beslist om tot beslaglegging over te gaan. Die beslaglegging is echter in het licht van de toezegging aan de consument reeds om die reden onrechtmatig. De werkneemster had immers al ingestemd met de door de consument aangekondigde handelwijze. Het gevorderde bedrag van € 1.041.43 is daarom toewijsbaar.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   De ondernemer is aan de consument een bedrag van € 1.041,43 verschuldigd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 5 oktober 2007.