Ernstig verstoorde verhouding tussen partijen. Consument krijgt vergoeding voor schade die consument heeft gelden door de gebreken in de geleverde keuken.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 67568-1

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 28 mei 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken, [merk en type] en met bijbehorende apparatuur en een bijkeuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 24.608,–.. De levering vond plaats op of omstreeks 2 november 2011. De consument heeft een bedrag van € 2.461,40 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 26 augustus 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De keuken vertoont diverse gebreken. Er is een ondeugdelijk product geleverd. De drie natuurstenen keukenbladen zijn beschadigd geleverd. De hoeken zijn afgebroken, geforceerd geplaatst en verkeerd gemonteerd. Diverse uitsparingen zijn verkeerd gemeten waardoor onder meer de gaspitten niet volledig werken en de kraangaten niet kloppen. Er is in de tweede keuken (bijkeuken) een verkeerd model spoelbak uitgezaagd. Het keukeneiland is niet geleverd volgens tekening en was 20 centimeter te hoog. De afgezaagde onderkant is niet afgewerkt waardoor vocht is ingetrokken en het eikenfineer loslaat. De onderkant en montage van de [heet waterkraan], boiler en andere toebehoren zijn niet meer afgemaakt. De keuken is niet volledig afgemonteerd. De ondernemer is verantwoordelijk voor een juiste levering en montage.   De ondernemer heeft schijnoplossingen aangeboden waarmee de consument niet akkoord kan gaan. Het aanplakken van afgebroken hoeken is niet acceptabel. De enige adequate oplossing is vervanging van de drie keukenbladen en vervanging van het vierde keukenblad in de bijkeuken door een juist ingemeten blad met juiste model spoelbak. Overigens heeft de ondernemer aanvankelijk wegens de verkeerd uitgezaagde bladen gesteld dat de leverancier nieuwe bladen dient te leveren. De keuken is zorgvuldig uitgekozen. Er is niet correct geleverd.   De opmerking dat de ondernemer zich bedreigd voelt acht de consument ongeloofwaardig. De consument heeft naar aanleiding van het deskundigenrapport een aantal opmerkingen gemaakt. Zij stelt onder meer dat de geleverde keukenfronten niet massief zijn zoals overeengekomen en dat het kookeiland door een monteur van de ondernemer is afgezaagd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument benadrukt dat de klachten de tweede levering betreffen. Het keukenblad dat is blijven staan is veel grijzer dan de overige bladen en kan dan ook niet worden ‘hergebruikt’. De door de ondernemer voorgestelde reparaties zijn niet acceptabel en doen afbreuk aan de bladen. Er dient geleverd te worden hetgeen is besteld. De consument heeft uitdrukkelijk besproken dat de kraangaten op 20 centimeter afstand van elkaar dienen te staan. Zij verwijst daarvoor naar de ingebrachte gespreksaantekeningen. De kranen zijn op 18 centimeter afstand van elkaar geplaatst. Desgevraagd stelt de consument dat zij de ondernemer alleen de gelegenheid tot reparatie wenst te geven als de kranen op de juiste afstand worden geplaatst.   De consument verlangt vervanging van de beschadigde en verkeerd gemeten natuurstenen bladen in de overeengekomen kwaliteit. In de tweede keuken vervanging van het natuurstenen blad en volledige montage waarbij montage dient te geschieden in aanwezigheid van de consument.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Aan de hand van de klachten zijn diverse oplossingen aangedragen. De ondernemer voelt zich bedreigd door de houding van de consument die hem uit de woning heeft gezet. Hij heeft geen kans gekregen de klachten op te lossen. Het blad is beschadigd doch dit kan volgens de leverancier ter plaatse vrijwel onzichtbaar worden gerepareerd. De consument heeft reparatie geweigerd. Een andere oplossing is het bladdeel te demonteren en te laten repareren. De kookplaat kan worden gerepareerd en/of onderdelen kunnen worden vervangen. De [heet waterkranen] zijn technisch gezien correct geplaatst. De stand van de kranen is nooit besproken en de consument is nimmer verkeerd geïnformeerd over de kranen en had kennelijk een andere verwachting. Ten aanzien van de spoelbak is een fout gemaakt. Er is een vergelijkbare spoelbak geleverd die tegen creditering van € 350,– kan worden behouden. De consument was aanvankelijk met deze oplossing akkoord gegaan. Een andere oplossing is het plaatsen van een nieuwe spoelbak in een werkblad dat nog bij de consument staat. De ondernemer meent alles te hebben gedaan om de klachten tot tevredenheid op te lossen. Hij wenst in de gelegenheid te worden gesteld herstelwerkzaamheden te verrichten. Alles is volgens contract geleverd en gemonteerd.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De foto van de kranen is niet maatgevend voor de plaatsing van de kranen. De kraangaten zijn op 18 centimeter geplaatst hetgeen technisch correct is en ook zo is besproken. Een grotere afstand zou volgens de ondernemer zelfs technisch onjuist/onmogelijk zijn. De afstand tussen de kranen is afhankelijk van de spoelbak. De ondernemer heeft op zijn gespreksnotitie 18 centimeter vermeld. De schade aan het werkblad is gemeld na de oplevering door de monteur. De ondernemer heeft aangegeven tot herstel te willen overgaan en daarvoor diverse oplossingen aangedragen (reparatie; omdraaien blad). Mocht herstel niet mogelijk blijken te zijn dan kan tot vervanging worden overgegaan, doch eerst dient reparatie te volgen. Het niet monteren van de passtukken is geschied op verzoek van de consument.   De ondernemer heeft d.d. 11 november 2011 het voorstel voor de spoelbak gedaan en een vergoeding aangeboden van € 350,–.   De ondernemer heeft d.d. 17 februari 2012 aangeboden om de klachten op te lossen zoals hiervoor omschreven.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Uit de orderbevestiging blijkt niet de hoogte van het kookeiland. De consument heeft het eiland op eigen initiatief ingekort. De onderzijde moet nog worden afgewerkt met een vochtafsluitend profiel. Er is een verkeerde maat uitgefreesd voor de spoelbak in de bijkeuken waardoor een andere spoelbak is gemonteerd. De keuken is nog niet afgemonteerd, de laden lopen niet dicht, de paslijsten zijn niet gemonteerd en de kasten zijn niet afgewerkt. De kranen zijn technisch goed gemonteerd, maar kunnen niet onder elkaar tegen de muur staan als de kraan niet gebruikt wordt. De wokbrander is niet goed gemonteerd.   De deskundige stelt dat herstel mogelijk is door de aanrechtbladen van de keuken geheel te vervangen waarbij de juiste uitsparingen kunnen worden gemaakt volgens de order. Een deel van het huidige blad kan gebruikt worden voor de bijkeuken. Het blad moet wel worden vermaakt. Tevens kan de juiste uitsparing voor de spoelbak worden gemaakt. Het blad in de keuken dient te worden geplaatst met een dilitatienaad van circa 5 millimeter (aan de muurzijde).   De aanrechtbladen zijn niet gekoppeld en afgewerkt en zijn deels beschadigd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt vast dat sprake is van diverse gebreken onder meer doordat onjuiste uitsparingen in de keukenbladen zijn gemaakt en de keukenbladen beschadigingen vertonen. De afstand tussen de kranen is door partijen niet uitdrukkelijk vastgelegd. De gespreksnotities van partijen spreken elkaar tegen. De commissie acht het aannemelijk dat het uitgangspunt van de consument gebaseerd is op een tekening in foldermateriaal dat mogelijk niet als maatgevend beschouwd kan worden. Nu niet onomstotelijk kan worden vastgesteld dat de ondernemer de kraangaten verkeerd heeft aangebracht, is dit geen reden tot vervanging van de keukenbladen over te gaan. De overige onjuiste uitsparingen kunnen in beginsel worden hersteld. Ook de onjuiste uitsparing in het keukenblad in de bijkeuken waardoor een andere vergelijkbare spoelbak is geleverd, ziet de commissie niet als voldoende reden voor volledige vervanging van dit keukenblad. Daarbij is van belang dat de geplaatste spoelbak grote gelijkenis vertoont met de oorspronkelijk gekozen spoelbak. Een schadevergoeding voor het aspectverlies ligt meer in de rede alsmede een creditering zoals door de ondernemer is aangeboden.   De commissie hanteert als uitgangspunt dat de ondernemer de gelegenheid dient te krijgen tot het verrichten van herstelwerkzaamheden, zoals ook door de ondernemer is aangeboden. Van dit uitgangspunt kan slechts worden afgeweken indien bijzondere omstandigheden hiervoor aanleiding geven. De commissie stelt vast dat sprake is van een ernstig verstoorde onderlinge verhouding en een gebrek aan vertrouwen van de consument in de ondernemer. Daarnaast is gebleken dat de consument slechts herstelwerkzaamheden wenst te accepteren indien de kraangaten worden hersteld hetgeen feitelijk betekent dat de bladen vervangen dienen te worden. De commissie begrijpt dit aldus dat herstelwerkzaamheden (reparatiewerkzaamheden) voor de consument onaanvaardbaar zijn. Gezien deze omstandigheden acht de commissie het opleggen van herstelwerkzaamheden geen adequate oplossing van het onderhavige geschil.   De commissie zal ten laste van de ondernemer een vergoeding vaststellen ter compensatie van de schade die de consument lijdt door de gebreken in de geleverde keuken waaronder – doch niet uitsluitend – de keukenbladen, het ingekorte kookeiland, een ander model spoelbak en de niet afgemonteerde onderdelen. De commissie acht een schadevergoeding ten bedrage van € 2.500,– in overeenstemming met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De consument kan dit bedrag desgewenst besteden aan herstelwerkzaamheden door derden. In voornoemd bedrag is tevens de creditering van de goedkopere spoelbak verdisconteerd en aspectverlies in verband met de beschadigingen. Het ongebruikte keukenblad dat nog bij de consument aanwezig is, is eigendom van de ondernemer en dient door hem op zijn kosten te worden opgehaald.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De ondernemer haalt het ongebruikte keukenblad op bij de consument. Dit dient te geschieden binnen 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies. De consument dient de ondernemer zonder voorwaarden in de gelegenheid te stellen het keukenblad op te halen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Zodra de commissie bericht heeft ontvangen van beide partijen dat een en ander overeenkomstig de beslissing is geschied, zal het depotbedrag als volgt worden verrekend. Aan de ondernemer wordt een bedrag betaald van € 2.461,40.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 19 september 2012.