Ernstige fout makelaar door buiten de volmacht een tegenbod te doen. Financiële en privacybelangen van de consument geschaad door zijn financiële situatie aan de kandidaat-koper mee te delen.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0019

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft door de consument gestelde tekortkomingen door de ondernemer in de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De makelaar heeft mijn privé-omstandigheden – echtscheiding en verkoop van de woning met verlies – aan de koper meegedeeld. Daarmee heeft hij mijn privacy geschonden en mijn belangen geschaad. De makelaar heeft vervolgens zonder mij te raadplegen het door mij gedane tegenbod van € 145.000,– teruggebracht naar € 141.000,–. Op verzoek van de koper om het voorlopig koopcontract op te maken heeft de makelaar meegedeeld dat hij daarover wilde nadenken omdat hij eerst met de bank contact wilde hebben. Door deze handelwijze heeft de makelaar de koper zozeer gefrustreerd dat deze wilde afzien van de koop waarop de makelaar de koper heeft aangeboden voor hem op zoek te gaan naar een andere woning. Ik heb zelf met veel moeite de koper kunnen overtuigen de koop door te laten gaan. De makelaar heeft verschillende keren mijn ex eerder geïnformeerd dan mij, terwijl zij geen opdrachtgever was. Het uiteindelijke koopcontract zal vol fouten en moest tweemaal herzien worden. Er is door de handelwijze van de makelaar een maand vertraging opgetreden. De consument wenst 75% korting op de nota van de ondernemer. De ondernemer heeft voorts verzuimd de met de koper gemaakte afspraak tot overname van de lease-overeenkomst met betrekking tot de cv-ketel, behoorlijk vast te leggen. De koper heeft dit toegezegd maar betwist dat achteraf en wil niet meewerken aan ondertekening van een overnameformulier. Het bedrag van de nota van de ondernemer ad € 2.324,07 staat in depot bij de notaris.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen verweer gevoerd en is, zoals door hem aan het secretariaat van de commissie telefonisch meegedeeld, niet ter zitting verschenen.   Beoordeling van het geschil   De stellingen van de consument, die overigens ook behoorlijk onderbouwd zijn, staan vast nu die niet weersproken zijn. De ondernemer is ernstig tekortgeschoten door buiten de volmacht een bod tegenbod te doen. Daarnaast heeft hij de financiële en privacybelangen van de consument geschaad door diens financiële situatie aan de kandidaat-koper mee te delen. Zeer ernstig is het feit dat de ondernemer de kandidaat koper heeft aangeboden voor hem te zoeken naar een andere woning. Hij heeft vervolgens verzuimd de bemiddeling adequaat te vervolgen. Ook het verwijt van een niet voldoende vastlegging van de afspraken met betrekking tot de overname van de lease-overeenkomst van de cv-ketel is gegrond. Een dergelijke afspraak dient in de koopovereenkomst vastgelegd te worden. De klacht is mitsdien gegrond. De commissie ziet aanleiding te beslissen dat de consument niets verschuldigd is aan de ondernemer zodat het in depot bij de notaris gestorte bedrag aan de consument kan worden terugbetaald. Onduidelijk nog is welke schade de consument lijdt als gevolg van het verzuim de overeenkomst met betrekking tot de cv-ketel vast te leggen. De commissie volstaat daarom met een verklaring voor recht dat de ondernemer aansprakelijk is voor de schade die de consument lijdt als gevolg van het verzuim van de ondernemer de overname in de koopovereenkomst vast te leggen. Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   De commissie beslist dat de consument niets verschuldigd is aan de ondernemer en zodoende aanspraak kan maken op uitbetaling van het als zekerheid onder de notaris gestorte bedrag.   De commissie verklaart voor recht dat de ondernemer aansprakelijk is voor de schade die de consument lijdt als gevolg van het verzuim van de ondernemer de overname van de lease-overeenkomst met betrekking tot de cv-ketel vast te leggen in de koopovereenkomst.     Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 5 september 2007.