Faciliteit voor naaktzwemmen wordt door ondernemer veranderd. Nu moet consument eerst weer om/aankleden. Dit lijdt tot minder gebruiksgenot van de geboden faciliteiten.

  • Home >>
  • Sport en Beweging >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 75871

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de consument gewenste opzegging van zijn abonnement bij de ondernemer.   De consument heeft op 16 januari 2013 zijn klacht (voor de eerste maal) schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben per september 2012 lid geworden van de ondernemer. Ik betaal € 54,– per maand voor mijn abonnement. Per januari 2013 heeft de ondernemer plotsklaps de door hem aangeboden faciliteit van (naakt)zwemmen op de dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur beëindigd. Daarvoor was een alleen voor leden van de ondernemer toegankelijk en afgesloten gedeelte van het openbaar zwembad beschikbaar. Op advies van een orthopedisch chirurg dien ik vanwege rugklachten en het trainen van rugspieren onder meer te zwemmen. Dat deed ik in principe iedere dinsdagavond waarbij ik allereerst ging fitnessen, vervolgens naar de sauna ging en daarna ging (naakt)zwemmen in het aparte afgesloten gedeelte van het reguliere zwembad dat alleen voor leden van de ondernemer toegankelijk was. De beëindiging van deze faciliteit is op geen enkele wijze gecommuniceerd geweest naar de leden toe, tot februari 2013 heeft zelfs nog het openingstijdenschema met de opening van deze faciliteit op dinsdagavond op de website van de ondernemer gestaan. Daarnaast is sprake geweest van een slechte communicatie door de ondernemer met betrekking tot de afhandeling van mijn klacht.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb specifiek voor de ondernemer gekozen omdat hij deze faciliteit van het (naakt)zwemmen in een afzonderlijk zwembadgedeelte aanbod. Daarom betaal ik ook het toch vrij forse abonnementstarief van € 54,– per maand. In september 2012 ben ik bij de ondernemer begonnen en mijn (jaar)abonnement eindigt per september 2013. Op 8 januari 2013 constateerde ik dat het desbetreffende zwembadgedeelte dicht was en dat de ingang vanuit de sauna naar het zwembad toe afgesloten was. Ik heb toen navraag gedaan en kreeg te horen dat het de week daarop weer open zou zijn. Dat was echter niet het geval en vervolgens heb ik daarover navraag gedaan en kreeg toen pas veel later het antwoord dat deze faciliteit niet meer aangeboden werd. Het gebruikmaken van het reguliere zwembad is voor mij geen optie. Ik toon u hierbij een plattegrond van de ondernemer en het gemeentelijk zwembad. Beide hebben dezelfde ingang. De tussendeur vanaf de sauna naar het eerder toegankelijke afgesloten deel van het zwembad alwaar naakt kon worden gezwommen is per 1 januari 2013 gesloten. Als ik op de dinsdagavonden gebruik zou moeten maken van het gemeentelijk zwembad, dan zou ik mij eerst moeten aankleden om vervolgens via de gemeenschappelijke ingang naar de kleedhokjes van het gemeentelijk zwembad te moeten gaan om mij daar opnieuw om te kleden om pas dan in het zwembad te kunnen gaan. Dat zwembad is bovendien ook vele malen drukker dan het eerder door mij gebruikte afgesloten kleinere gedeelte dat uitsluitend toegankelijk was voor leden van de ondernemer. Anders dan de ondernemer beweert, is het banen c.q. vrij zwemmen op de dinsdagavond in het gemeentelijk recreatiebad er altijd al geweest en daarin is niets veranderd. Wel is het (naakt)zwemmen in het afgesloten kleinere gedeelte van het zwembad dat uitsluitend toegankelijk was voor leden van de ondernemer en dat bereikbaar was via een tussendeur bij de sauna beëindigd. Ook heeft de ondernemer pertinent niets over de beëindiging van die faciliteit gecommuniceerd. Op de sportschool hangt één scherm en daarop zijn alleen de groepslessen vermeld. Ook op de website van de ondernemer is hierover niets vermeld geweest. Daarop stond nog steeds het oude zwembadoverzicht/rooster, hetgeen ik u hier toon. Zoals ik al eerder in mijn klacht heb opgemerkt was de door de ondernemer aangeboden faciliteit van (naakt)zwemmen in een afzonderlijk zwembadgedeelte voor mij van doorslaggevend belang om lid te worden. Het is juist dat ik vanaf januari tot op heden nog wel ben blijven fitnessen bij de ondernemer. De ondernemer accepteerde mijn opzegging die ik per brief van 16 januari 2013 heb gedaan, niet. Ik voelde mij daardoor klemgezet en had geen alternatief en heb toen besloten tegen wil en dank bij de ondernemer te blijven sporten. Desalniettemin wil ik in feite per direct mijn lidmaatschap bij de ondernemer opzeggen. Ik wil ook terugbetaling van de door mij betaalde abonnementsgelden vanaf januari 2013, derhalve vanaf de beëindiging van de aanvankelijk aangeboden (naakt)zwemfaciliteit. Verder vind ik dat de ondernemer niet adequaat heeft gereageerd op mijn klachten; telefoontjes en/of mails werden niet snel opgepakt of beantwoord. De ondernemer is mij ook op geen enkele wijze tegemoet gekomen en/of met mij in gesprek gegaan.   De consument verlangt opzegging van zijn lidmaatschap bij de ondernemer, alsmede een vergoeding/terugbetaling van de door hem vanaf januari 2013 tot het moment van de opzegging betaalde abonnementskosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 16 januari 2013 zijn klacht schriftelijk ingediend. Op 6 februari 2013 heeft de ondernemer daarop schriftelijk geantwoord en de reactie valt ruim binnen de gestelde termijn zoals die is genoemd in artikel 14 lid 4 van de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden. De ondernemer heeft inderdaad met betrekking tot de zwemfaciliteiten per 1 januari 2013 een aantal wijzigingen aangebracht. Sinds de wijziging kunnen klanten gebruikmaken van het grotere hoofdbad in plaats van het kleinere bijbad. Daarnaast zijn de beschikbare uren voor het zwemmen aanzienlijk uitgebreid. De door de consument genoemde dinsdagavond is – na de wijziging – nog steeds onverkort gehandhaafd. Gezien de genoemde omstandigheden is er geen sprake van wijzigingen ten nadele van de consument, integendeel, de wijzigingen houden een aanzienlijke verbetering in. De ondernemer beschikt in zijn sportschool over een aantal zeer zichtbare infoborden (tv schermen). Op die schermen is vanaf 1 december 2012 (dus tijdig) de genoemde wijziging opgenomen. De consument is een frequent bezoeker van de sportschool en mede gelet daarop valt niet vol te houden dat hij niet op de hoogte zou zijn geweest van de wijzigingen per januari 2013. Ten slotte zij nog opgemerkt dat het grotere hoofdbad gewoon via de gemeenschappelijke ingang met het zwembad te bereiken is, men hoeft er dus niet voor naar buiten.   De ondernemer is dan ook van mening dat alle klachten van de consument ongegrond zijn met als gevolg dat de consument gehouden is aan de volledige duur van de overeenkomst tot ultimo september 2013.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de aanvankelijk door de ondernemer aangeboden faciliteit van het (naakt)zwemmen in een afzonderlijk en uitsluitend voor leden van de ondernemer toegankelijk gedeelte van het zwembad per 1 januari 2013 is beëindigd. Duidelijk is – op basis van de door de consument ter zitting getoonde plattegrond – dat de toegangsdeur tot het gedeelte van dit zwembad bij de sauna is afgesloten en dat als hij gebruik wenst te maken van het openbare gedeelte van het gemeentelijk zwembad, welke faciliteit al die tijd is aangeboden, een lange(re) (loop)weg vereist vanuit de sauna waarbij omkleden onafwendbaar is en het grotere openbare gemeentelijke zwembad ook nog eens ander en meer publiek trekt. Deze gang van zaken heeft voor de consument onmiskenbaar tot een verminderd gebruiksgenot geleid van de door de ondernemer aangeboden faciliteiten. Een voor de consument belangrijke faciliteit is voor hem weggevallen en het door de ondernemer in dat opzicht aangeboden alternatief – wat er ook al was – is in dat opzicht toch van een andere orde. Dat de ondernemer één en ander uitdrukkelijk van tevoren zou hebben gecommuniceerd is in het licht van de gemotiveerde betwisting door de consument onvoldoende door de ondernemer verder onderbouwd, nog daargelaten dat die wijziging/beëindiging van het (naakt)zwemmen voor de consument van zeer groot belang was. Anders dan de ondernemer stelt, acht de commissie de beëindiging van die faciliteit voor de consument van dermate groot belang dat hij op basis daarvan (bij gebreke van een zelfde soort gemakkelijk alternatief, hetgeen het grotere publiektoegankelijke zwembad niet is) tot beëindiging van zijn lidmaatschap met de ondernemer had mogen overgaan. Desalniettemin heeft de consument vanaf januari 2013 tot op heden gebruik gemaakt van zijn abonnement en diverse andere faciliteiten van de ondernemer – mede omdat de ondernemer zijn opzegging niet heeft geaccepteerd – zodat de commissie naar redelijkheid en billijkheid zal bepalen dat 1.) het abonnement/contract van de consument per 1 augustus 2013 zal zijn/worden beëindigd en 2.) de consument recht heeft op een vermindering van de overeengekomen maandelijkse abonnementsprijs in overeenstemming met de minderwaarde van de prestatie door de ondernemer (de gesloten (naakt)zwemfaciliteit). De commissie bepaalt in dat verband dat de consument over de periode januari tot en met juli 2013 € 36,– per maand aan abonnementsvergoeding verschuldigd is aan de ondernemer in plaats van € 54,–. In plaats van € 378,– (7 maal € 54,–) is de consument in dat kader aan de ondernemer verschuldigd 7 maal € 36,–, derhalve € 252,–. Aan de consument komt dus een aftrek/vermindering toe van € 126,– op de door hem betaalde abonnementskosten over de periode januari t/m juli 2013. Op grond van het voorgaande acht de commissie de klacht van de consument gegrond, zodat de ondernemer eveneens gehouden is om het door de consument betaalde klachtengeld van € 50,84 te vergoeden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst van september 2012 tussen partijen wordt per 1 augustus 2013 ontbonden verklaard.   De consument is over de periode januari 2013 tot 1 augustus 2013 een abonnementsvergoeding verschuldigd van € 36,– per maand, zodat de consument aan de ondernemer dient te betalen een bedrag van 7 maal € 36,–, derhalve € 252,–. Het meerdere dat de consument eventueel betaald zou hebben aan de ondernemer dient de ondernemer binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies aan hem terug te betalen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag van € 100,– verschuldigd.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, op 5 juni 2013.