Faillissement fabrikant is buiten invloedssfeer maar niet buiten risicosfeer van ondernemer.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Faillissement/surseance van betaling/bedrijfsbeëindiging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61858-2

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 november 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bankstel en twee relaxfauteuils tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.788,–.   Het geschil gaat over de vraag of de consument de overeenkomst buitengerechtelijk heeft kunnen ontbinden.   De consument heeft een bedrag van € 1.600,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft op 18 juli 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De vermoedelijke besteldatum van de gekochte goederen was medio maart 2011. De ondernemer heeft omstreeks de leverdatum aan de consument meegedeeld dat de goederen vanwege vertraging eerst omstreeks begin mei geleverd konden worden. Naar aanleiding van deze vertraging is namens de consument met de ondernemer afgesproken dat ook de fauteuils in leer zouden worden uitgevoerd en dat de consument daarvoor slechts € 100,–, de helft van de meerprijs, zou moeten betalen.   De levering heeft niet binnen de nieuw afgesproken termijn, begin juli, plaatsgevonden en evenmin binnen één maand nadien.   Toen bij navraag op 15 juli 2011 geen duidelijkheid over de levering kon worden verschaft, heeft de consument de overeenkomst ontbonden, hetgeen bij brief van 18 juli daaropvolgende is herhaald.   De consument verlangt vaststelling dat de overeenkomst terecht is ontbonden en terugbetaling van de aanbetaling van € 188,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is geen exacte levertijd overeengekomen. Ter compensatie voor de vertraging zou de ondernemer de meerkosten van een zwaardere kwaliteit voor haar rekening nemen.   Tussen de consument en de ondernemer heeft overleg plaatsgevonden, waarbij expliciet is toegezegd dat de meubels afgenomen zouden worden.   Omdat geen exacte leverdatum is afgesproken en afname gegarandeerd is, is de klacht onterecht.   De ondernemer verlangt voorts vergoeding van kosten van juridische bijstand.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De fabrikant van de meubels is failliet gegaan, hetgeen leveringsproblemen tot gevolg had. Ter compensatie heeft de ondernemer een zwaardere kwaliteit aangeboden. De zoon van de consument heeft gegarandeerd dat de meubels afgenomen zouden worden. Begin juli is telefonisch aan de consument meegedeeld dat de meubels voor levering gereed stonden, er diende nog slechts een leverdatum afgesproken te worden. Daarom heeft de ondernemer aan de afgesproken termijn voldaan en kan de consument de overeenkomst niet ontbinden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft ruim de tijd gehad om de overeenkomst na te komen. De ondernemer heeft, zoals in de door hem zelf overgelegde e-mail van 13 mei 2011 weergegeven, met de consument afgesproken dat de overeenkomst niet ontbonden zou worden mits begin juli 2011 geleverd zou kunnen worden. De ondernemer is daartoe niet in staat gebleken, waarbij een faillissement van de fabrikant weliswaar buiten de invloedsfeer van de ondernemer ligt, maar niet buiten diens risicosfeer. Namens de ondernemer is nog aangevoerd dat begin juli 2011 telefonisch contact is geweest met de consument, de ondernemer maakt daar in de namens de ondernemer verzonden brief van 19 juli 2011 in het geheel geen melding van. Naar het oordeel van de commissie is daarmee onvoldoende aannemelijk geworden dat de ondernemer in tegenstelling tot hetgeen nader is afgesproken begin juli 2011 de overeenkomst kon nakomen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De consument kon zich derhalve beroepen op de bepalingen in de [branche]-voorwaarden die de gevolgen van een te late levering regelen en de overeenkomst ontbinden.   De ondernemer dient de aanbetaling van € 188,– aan de consument terug te betalen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument de aanbetaling van € 188,– terug. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. De depotstorting ad € 1.600,– wordt aan de consument terugbetaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 9 januari 2012.