Gebrek aan laptop niet voldoende aangetoond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 121257/130813

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klacht gaat over een defect aan een laptop, welk defect de ondernemer weigert te herstellen. De ondernemer betwist dat het product gebrekkig is. Volgens de ondernemer is het defect veroorzaakt door de consument, en dit wordt uitgesloten van de garantie. Volgens de commissie heeft de consument onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van een gebrek. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de (non-)conformiteit van een laptop en de gevolgen daarvan.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 30 december 2019 een laptop van het merk Lenovo bij de ondernemer gekocht ad € 1.199,–.

De consument heeft de ondernemer in mei 2021 een defect betreffende de laptop gemeld en ter reparatie aangeboden. De ondernemer wil de reparatie van de laptop (ruim een jaar oud) niet vergoeden. Volgens de ondernemer is de schade ontstaan (deels uitvallen van het toetsenbord) door een “geforceerde laadconnector”. Hiervan is geen sprake, maar van na ruim een jaar normaal gebruik maken van de laptop defect raken van een onderdeel. Onderdelen van de laptop voldoen simpelweg niet aan de verwachtingen. Als onderdelen van de laptop defect zijn geraakt dan is dat na normaal gebruik en gaat het om een gebrekkig product. Dat hier vervolgens dan een vervolgschade door ontstaat (herstelkosten van ongeveer
€ 750,–) lijkt een tweede indicatie dat dit product niet echt doordacht is.

De consument wil kosteloze reparatie van de laptop.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 30 december 2019 een laptop (type Lenovo Y540-15IRH I7 16G 1T 512G GTX1660 ZW) via de website van de ondernemer gekocht ad € 1.199,–.

De ondernemer bestrijdt dat de laptop non-conform is. De laptop heeft tot februari 2021 naar behoren gefunctioneerd.

Het geautoriseerde servicecentrum Van Eupen Lenovo onderzoekt de laptop en constateert een geforceerde connector/aansluiting en dat het behuizingsdeel en het moederbord vervangen dient te worden. Een dergelijk defect is uitgesloten van garantie. De reparatiekosten bedragen € 741,91 incl. btw.

Lenovo heeft schade, verbogen pinnetjes, aan de usb-aansluiting geconstateerd. Een dergelijke schade kan enkel ontstaan door onheil van buitenaf, zodat de garantie is afgewezen. Garantie wordt enkel afgewezen als met zekerheid gesteld kan worden dat het defect door externe factoren is ontstaan. Omdat de consument aangaf dat hij dit niet herkent, heeft de ondernemer nadere informatie opgevraagd bij de reparateur en teruggekoppeld aan de consument, inhoudende dat de technische dienst aangeeft dat de klachten ter zake het keyboard worden veroorzaakt door de beschadigde usb poort.

De reparateur heeft aldus vastgesteld dat de klacht het gevolg is van een geforceerde connector/aansluiting en dat deze schade is ontstaan door een externe oorzaak. Van een technisch defect of andere defecten aan de laptop is niet gebleken. Dergelijke schade komt voor rekening en risico van de consument. Verder is de consument er niet in geslaagd aan te tonen dat het gebrek reeds bij aflevering (al dan niet latent) aanwezig was.

De ondernemer is niet gehouden de laptop kosteloos te herstellen en verzoekt de klacht af te wijzen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 7 maart 2022, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

“Geef uw vaktechnisch oordeel over de klacht(en):

Deskundige heeft vastgesteld dat de laadconnector aan de achterzijde van de laptop inwendig is afgebroken. De laadconnector heeft in het midden een plastic geleider en die is vanaf de binnenzijde afgebroken. Dit kan alleen afbreken bij een grote uitwendige kracht, of het scheef plaatsen en doordrukken van de laadplug van de voedingsadapter van de laptop.

(…) Naast de laadplug, werkt de accu niet en het toetsenbord werkt niet correct. (…)
Na het openen van de achterzijde was zichtbaar dat de connector van de accu was losgehaald door iemand. Na deze gemonteerd te hebben, functioneerde de accu weer.

(…) In het toetsenbord zelf is het helaas technisch niet mogelijk om daar te onderzoeken. Dan raakt het frame van het toetsenbord namelijk onherstelbaar beschadigd. Deskundige ziet geen verband tussen de afgebroken laadconnector en het defecte toetsenbord.

De omvang van de klacht(en): Opvallend
Is herstel of reparatie technisch mogelijk? Ja

Welke technische oplossing(en) is (zijn) er mogelijk? Vervangen van de voedingsconnector op het logicboard. Het vervangen van het toetsenbord.

Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn (incl. BTW)? € 350,– – € 400,–.”

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil betreft de (non-)conformiteit van een laptop en de gevolgen daarvan.

Artikel 7:17 BW luidt, voor zover van belang, (lid 1) dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden en (lid 2) dat daarvan geen sprake is indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Artikel 7:18, lid 2 BW bepaalt, voor zover hier van belang, dat bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart.

Artikel 7:21 BW luidt, voor zover hier van belang dat (lid 1 en sub 2) de koper, indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, herstel van de afgeleverde zaak kan eisen en dat (lid 2) de kosten van nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen niet aan de koper in rekening kunnen worden gebracht.

Gelet hierop heeft de consument recht op levering van een deugdelijk product. Blijkens de stukken bestaat tussen partijen geen discussie over de aanwezigheid van een defect aan de laptop. Overeenkomstig het hiervoor weergegeven artikel 7:21 BW heeft de consument de laptop ter reparatie bij de ondernemer aangeboden.

De commissie is van oordeel dat de consument onvoldoende heeft aangevoerd om te kunnen concluderen dat in dit geval sprake is van een non-conforme laptop. Het is gelet op het bepaalde in artikel 7:18, lid 2 BW aan de consument zijn stelling dat de laptop bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt – nu het defect zich na een termijn van zes maanden na aflevering heeft geopenbaard – te bewijzen, waarin hij niet is geslaagd. Hij stelt immers slechts dat sprake is van na ruim een jaar normaal gebruik maken van de laptop defect raken van een onderdeel, zodat het gaat om een gebrekkig product. Een nadere concretisering en onderbouwing had wel van de consument mogen worden verwacht, mede gelet op de bevindingen in het deskundigenrapport. Daarbij is betrokken hetgeen partijen in reactie op het deskundigenrapport naar voren hebben gebracht. De commissie verenigt zich met de bevindingen van het rapport van de deskundige en maakt die tot de hare.

De deskundige heeft in zijn rapport vastgesteld dat de laadconnector aan de achterzijde van de laptop inwendig is afgebroken, dat de laadconnector in het midden een plastic geleider heeft en dat die vanaf de binnenzijde is afgebroken. Dit kan volgens de deskundige alleen afbreken bij een grote uitwendige kracht, of het scheef plaatsen en doordrukken van de laadplug van de voedingsadapter van de laptop. De deskundige heeft ter zake het toetsenbord vastgesteld dat het niet correct werkt en geconcludeerd dat hij tussen de afgebroken laadconnector en het defecte toetsenbord geen verband ziet.

Hierdoor staat niet vast dat sprake is van een non-conforme laptop in de zin van hiervoor vermeld artikel 7:17 BW. Omdat niet vaststaat dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt kan aan het door de consument verlangde kosteloos herstel niet worden tegemoetgekomen.

Daarnaast heeft de consument zich erop beroepen dat hij de laptop onder (fabrieks- of verkopers)garantie heeft gekocht. Dit is door de ondernemer niet bestreden, zodat de commissie er vanuit gaat dat sprake is van een nog niet verstreken garantieduur toen het defect zich voordeed. Dit betekent in beginsel dat nu de laptop binnen de garantietijd kapot is gegaan, de consument niet hoeft aan te tonen dat hij het product op de juiste wijze heeft gebruikt, maar dat hij zondermeer recht heeft op kosteloos herstel (of vervanging). In dit geval kan de consument echter geen geslaagd beroep doen op het garantierecht.

Uit de hiervoor vermelde bevindingen van de deskundige gaat de commissie er vanuit dat het de consument is die de laadconnector kapot heeft gemaakt. Ter zake het moederboard wordt nog het volgende overwogen. In het algemeen heeft te gelden dat de verkoper/fabrikant zelf de voorwaarden voor zijn garantie bepaalt en dat in een garantiebewijs staat waarop de consument in zo’n geval recht heeft. De ondernemer heeft aangevoerd dat het defect aan het moederboard niet valt onder de garantie. De consument heeft dit onvoldoende weersproken en voorts nagelaten stukken te overleggen waaruit blijkt dat dit defect onder de garantievoorwaarden valt. De commissie kan daarom niet vaststellen dat dit defect aan het moederboard onder de garantie valt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, de heer drs. H.H.F.M. van den Oever, de heer mr. P.B. Vos, leden, op 2 mei 2022.