Gebrek aan vloer geen fabricagefout

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 130044/133881

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft 24 pakken laminaat besteld bij de ondernemer. Na de levering van het laminaat heeft de consument de vloer zelf gelegd. Acht maanden na het leggen, begon de vloer volgens de consument te kraken. Na overleg tussen de ondernemer en de leverancier is aan de consument medegedeeld dat het een legfout betrof. De consument heeft te kennen gegeven geen nieuwe vloer te willen. De consument verlangt terugbetaling van de koopprijs. De ondernemer schrijft dat de consument na anderhalf jaar heeft geklaagd over een krakende vloer. Nadat een medewerker van de ondernemer de klacht ter plaatse heeft beoordeeld, is de ondernemer tot de conclusie gekomen dat het om een legfout ging. Uit coulance heeft de ondernemer voorgesteld dat de consument de vloer mocht omruilen. Tevens kon de consument het aankoopbedrag van de vloer terugkrijgen. De door de commissie ingeschakelde onafhankelijke deskundige oordeelt dat er geen sprake is van fabricagefouten. Herstel van het laminaat is volgens de deskundige niet mogelijk. Mede op basis van het deskundigenonderzoek is de commissie van oordeel dat het geleverde product geen gebreken vertoonde. De klacht wordt dan ook ongegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 3 december 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van vierentwintig pakken laminaat Liberty tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 848,16.

De levering vond plaats op dezelfde datum.

De consument heeft de vloer zelf gelegd.

Het geschil betreft de vraag of de geleverde vloer voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag
stellen en of de montagevoorschriften voldoende duidelijk zijn geweest.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Acht maanden na het leggen begon de vloer te kraken. De consument heeft contact opgenomen met de ondernemer. Er zijn toen twee medewerkers komen kijken, die bevestigd hebben dat sprake was van buitenproportioneel kraken. Wellicht zou een parafine-laag in de naden ontbreken. De klacht werd doorgestuurd naar leverancier.

Uiteindelijk is er een antwoord gekomen van de leverancier, die vanaf de foto’s beoordeelde dat het een legfout was. De ondernemer heeft zich daarbij aangesloten.

Uiteindelijk is toch het voorstel gedaan om de vloer om te ruilen, maar dat wil de consument niet, omdat hij geen vertrouwen meer in de vloeren van de ondernemer heeft.

De consument wilde de koopprijs terug ontvangen. Dat kon, mits de consument de vloer terug kwam brengen. Dit is in de ogen van de consument geen redelijk oplossing, want hij heeft daar een week werk aan, de muren beschadigen door het loshalen van de plinten en er worden kosten gemaakt voor het stallen van de meubels. Bovendien heeft de consument niet de middelen om direct een degelijke vloer terug te leggen.

Volgens de ondernemer is de vloer niet goed gelegd. Volgens de consument zou dat dan het gevolg zijn van een niet correcte beschrijving in de handleiding op de website van de ondernemer.

De consument verlangt terugbetaling van de koopprijs.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na bijna anderhalf jaar, op 6 april 2021, meldt de consument de klacht dat zijn laminaat kraakt. Het kraken zou ineens en zonder reden sinds een aantal maanden daarvoor zijn ontstaan.

Een medewerker is bij de consument geweest om de klacht te beoordelen. Tijdens het bezoek was reeds duidelijk dat er sprake is van een legfout. Er zijn geen dilatatievoegen aangebracht, in afwijking van hetgeen in de handleiding is vermeld. Daarom is de klacht afgewezen.

De ondernemer heeft uit coulance een oplossing voorgesteld:
1. De consument mag de vloer omruilen en een andere vloer uitzoeken, een eventueel prijsverschil zou verrekend worden.
2. De consument kon de vloer retour brengen en hij zou dan het aankoopbedrag van de vloer terugkrijgen.

Een groot onderdeel van de oorzaak van de klachten is gelegen in verwerkingsfouten. De leginstructie heeft de werkwijze echter duidelijk omschreven. Van verwarring kan absoluut geen sprake zijn. Daarbij ligt het op de weg van de consument om bij twijfel of onduidelijkheid aanvullende informatie in te winnen.

In het expertiserapport staat duidelijk aangegeven dat de expert alle leginstructies heeft beoordeeld en dat deze legvoorschriften voldoen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft plinten bij de keuken en plinten langs de wanden weggenomen voor het onderzoek. Ook heeft hij de aansluitingen van langs- en kopse naden geïnspecteerd en opgemeten. De deskundige heeft een nog niet verwerkt laminaatdeel wat bij de consument aanwezig was geïnspecteerd en vastgesteld dat dit voldoet aan de kwaliteitseisen. De laminaatvloerdelen vertonen geen fabricagefouten.

De oorzaak van het kraken van de vloer zijn installatieonvolkomenheden.

• De door de consument aangeschafte laminaatvloer is van het type ‘fold down’. Dat houdt in dat de delen één voor één eerst in de lengte in elkaar worden geplaatst en daarna één voor één van boven naar beneden in de kopsverbinding van de voorgaande lamel worden gedrukt.
In de door deskundige onderzochte laminaatvloer is in de lengterichting niet optimaal, strak sluitend, in elkaar gevouwen. De kops-aansluitingen sluiten niet overal strak en haaks tegen elkaar aan en zijn niet optimaal in elkaar gedrukt.

• Het is van belang om overal bij aansluitingen tegen vaste constructiedelen zoals wanden, muren en kozijnen een expansieruimte aan te houden van 10 mm. Deze expansieruimte kan worden afgewerkt (afgedekt) met een staande plint of een plakplint.
Op meerdere plaatsen is de vrije ruimte langs wanden en kozijnen minimaal. Rond poten van de keuken is de vrije ruimte rondom de poten niet op alle plaatsen 10 mm. Hierdoor loopt het laminaat bij veranderende relatieve luchtvochtigheid vast door het krimpen en uitzetten van het laminaat.

• De langste maat van het in een keer gelegd laminaat mag de afmeting van 10 meter in de lengte en 6 meter in de breedte niet overschrijden.
De in een keer toegepaste in een stuk toegepaste vloerlengte en -breedte is in de onderzochte situatie 10 x 6 meter. Dit is de maximaal in één stuk door te leggen afmeting in één ruimte. Door deze maximaal toegestane afmeting toe te passen is de voorgeschreven 10 mm vrije ruimte bij het installeren sowieso de noodzakelijk. Ten tijde van de inspectie is deze vrije ruimte niet (meer) aanwezig. Daardoor zal het laminaat vast kunnen lopen en gaan kraken.

• De kopse voegen dienen circa 1/3 van de ernaast gelegen kopse voeg bedragen.
De afstand tussen de naast elkaar gelegen kopse voegen is op meerder plaatsen minder dan de voorgeschreven 1/3 deel van de lengte van de plank. Deze verspringing dient (hier) circa 40 cm te bedragen. Indien deze verspringing korter is zal het laminaat ter plekke van de kopse voegen gaan werken en onder spanning komen te staan. Dit kan kraken tot gevolg hebben. Ook kan daardoor de verbinding zichzelf als het ware loswerken.

• (Deur)overgangen naar verschillende ruimtes dienen met een dilatatiestrip te worden afgewerkt.
Het doorlopen van de ene naar de andere ruimte vergroot de kans op het daar vastlopen van het laminaat. De overgang tussen de entree en de woonkamer is zonder dilatatie doorgelegd. Hierdoor ontstaat er spanning in de laminaatvloer waardoor er op min of meer willekeurige plaatsen een krakend geluid bij het belopen kan ontstaan. Ook de gedeeltelijk open keuken is, zonder overgangsstip met dilatatie, in een stuk doorgelegd. Ook hier zal/kan er door het doorleggen van de ene naar de andere ruimte zonder expansieruimte, spanning in het laminaat ontstaan.

Samenvattend is het vakinhoudelijk oordeel van deskundige: Het laminaat vertoont geen fabricagefouten of andere onvolkomenheden. De klachten (zijn) ontstaan door onoordeelkundige installatie waarbij de legvoorschriften niet optimaal zijn toegepast.

De omvang van de klachten is opvallend. Herstel of reparatie is technisch niet mogelijk. Het laminaat is dusdanig vervormd en beschadigd dat rapen en opnieuw installeren zonder beschadigingen aan verbindingen niet meer mogelijk is.

Het vakinhoudelijk oordeel is gebaseerd op de kennis van de deskundige. De deskundige heeft de legvoorschriften die op de site van de ondernemer in tekst en in beeld worden aangegeven bekeken en gelezen en vastgesteld dat deze voorschriften voldoen aan de legvoorschriften die in de parket-en laminaatbranche zijn opgesteld.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat het geleverde laminaat geen fabricagefouten of andere onvolkomenheden vertoont.

Volgens de deskundige zijn de gebreken het gevolg van onoordeelkundig leggen van de vloer, waarbij de legvoorschriften niet optimaal zijn toegepast.

De deskundige heeft ook de leginstructies beoordeeld. Daarover heeft de deskundige gerapporteerd dat die instructies correct zijn.

De commissie heeft geen reden om te twijfelen aan de deskundigheid of de onafhankelijkheid van de deskundige.

Naar aanleiding van de rapportage van de deskundige is de commissie van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat het geleverde product gebreken vertoonde. Ook is niet gebleken dat sprake is van een ondeugdelijk uitgevoerde installatie die te wijten is aan de montagevoorschriften die met de levering van de zaak aan de koper zijn verstrekt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W. van Dijk en mr. M.J. Boon, leden, op 28 maart 2022.