Gebrekkige laminaatvloer. Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 73602

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 december 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van laminaat met bijbehorende ondervloer en materialen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 608,85. De levering vond plaats op 3 december 2012. De consument heeft op 24 maart 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het geleverde laminaat voldoet niet aan de overeenkomst.   De laminaatvloer sluit niet goed op elkaar aan, noch in de lengterichting, noch in de breedte. Bovendien zaten in elk pak laminaat beschadigde delen, variërend van afgebroken profielen en sluistrips tot beschadigde hoeken in de toplaag.   Van de vijftien pakken met gebrekkige delen heeft de ondernemer er vier vervangen. Op 23 april 2012 heeft de ondernemer een expert ingeschakeld die de consument gelijk heeft gegeven. Vervolgens heeft de ondernemer de consument verwezen naar de fabrikant, maar die heeft de klacht niet tot tevredenheid afgewikkeld.   De ondernemer heeft voorgesteld om een vervangende vloer te leveren met een vergoeding van legkosten ad € 7,50 per m2. De andere optie was één derde deel van de aankoopsom retour, waarbij alle garanties zouden vervallen. De consument wil echter de volledige kosten voor het vervangen van de vloer vergoed hebben, omdat hij geen vertrouwen meer heeft in dit laminaat. Bovendien wil hij als tegemoetkoming in de overlast dat de ondernemer het leggen van de vervangende vloer verzorgt of laat verzorgen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Ik heb weinig toe te voegen aan hetgeen al op papier staat. Ik moet voor het leggen vrij nemen. In principe kan ik het wel allemaal zelf doen, maar ik heb daar eigenlijk geen tijd voor. Als ik het zelf moet doen, kost het me een week, moet ik mijn spullen ergens opslaan, kan ik niet in mijn slaapkamer slapen etc. Bovendien is mijn vrouw op dit moment hoogzwanger. Een parketteur zal er wellicht nog geen dag voor nodig hebben.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer erkent dat de vloerdelen gebreken hebben vertoond en heeft de consument een tweetal voorstellen gedaan: een nieuwe vloer met vergoeding van € 7,50 per m2 voor legkosten, dan wel 1/3e deel van de aankoopsom retour.   De ondernemer is van mening dat hij de consument hiermee voldoende tegemoet komt. Hoe zeer hij ook begrip kan opbrengen voor de omstandigheid dat vervanging van de vloer ongemakken met zich meebrengt; feit blijft dat de vloer is gekocht bij een doe-het-zelfzaak.
Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Ook ons standpunt staat afdoende op papier. De vraag in deze zaak is wat van een bedrijf uit onze branche verwacht mag worden ten aanzien van een vergoeding van kosten. Het gaat ons inziens te ver dat wij ook hotelkosten moeten vergoeden. En wat zijn dan redelijke hotelkosten? In hoeverre kan een consument alle kosten op de bouwmarkt verhalen en welke kosten zijn redelijk?   Deskundigenrapporten   Door [naam deskundige ondernemer] van [naam specialist schade-expertise]  is onder dossiernummer (nummer) een rapport opgemaakt van een onderzoek dat hij naar de vloer heeft ingesteld. Diens bevindingen en conclusies komen er – zakelijk weergegeven – op neer dat de vloer goed en zorgvuldig is gelegd. Aan de hand van door de consument meegegeven restanten heeft hij geconstateerd dat, hoe zorgvuldig er ook ingeklikt wordt, de kopse naad niet mooi sluit en licht op blijft staan.   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De kopse naden sluiten niet goed op elkaar aan. De kopse delen staan iets op tegen elkaar (toppen van de naden). Het merendeel van de kopse naden heeft dit ongelijke effect. De deskundige verwijst naar de foto’s die onderdeel uitmaken van zijn rapport.   Het effect is niet ontstaan door installatiefouten. Het is ontstaan door productie van het laminaat. De klikconstructie op de kopse naad met behulp van de blauwe klemstrip, zorgt niet voor een perfecte vlakke kopse naad. De lengtenaden sluiten wel goed en vlak tegen elkaar.   Het laminaat is door de consument vakkundig gelegd. Hij is volgens de gebruiksaanwijzing te werk gegaan en het leg technisch werk is perfect te noemen.   De deskundige is van mening dat herstel van de gebreken niet mogelijk is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen is niet in geschil dat het door de ondernemer aan de consument geleverde laminaat een gebrek heeft vertoond. De ondernemer is in dat geval gehouden om nieuw laminaat te leveren. Dat heeft hij ook aangeboden. Partijen verschillen echter van mening ten aanzien van de vraag of de ondernemer daarnaast nog gehouden is tot vergoeding van meer of andere kosten.   De commissie is van oordeel dat, in een geval als het onderhavige, waarin een bouwmarkt slechts het materiaal levert en de consument dit zelf verwerkt, de non-conformiteit van het product betekent dat de ondernemer gratis een vervangend product dient te leveren.   De ondernemer is daarnaast gehouden om de gevolgschade voor de consument te vergoeden die door de levering van een non-conform product is ontstaan. In dit geval betreft dat de kosten die de consument moet maken om de oude vloer te verwijderen en af te voeren. De omstandigheid dat een non-conform product is geleverd brengt met zich mee dat de oude vloer verwijderd moet worden en een nieuwe moet worden gelegd. Dat vraagt inspanningen van de consument die hij zich niet had hoeven te getroosten, wanneer de ondernemer direct een deugdelijk product zou hebben geleverd. Het brengt bovendien kosten met zich mee voor het afvoeren van de oude vloer.   De commissie is van oordeel dat de kosten van verwijdering van de oude vloer en het afvoeren ervan als directe gevolgschade voor rekening van de ondernemer komen. Omdat vervanging van de vloer aan de orde komt op een moment waarop de consument daar helemaal niet op had gerekend, acht de commissie het ook billijk dat de kosten voor het leggen door een derde worden vergoed, te meer omdat deze sneller en efficiënter zal kunnen werken dan de consument, zodat het vervangen van de vloer met minder ongemak gepaard zal gaan.   De kosten van opslag van inboedel komen naar het oordeel van de commissie in dit geval niet voor vergoeding in aanmerking, omdat niet is gebleken of aannemelijk gemaakt dat vervanging van de vloer enkel en alleen kan plaatsvinden wanneer de zich in de desbetreffende ruimte(n) bevindende inboedel elders wordt opgeslagen. Ook de vergoeding van hotelkosten acht de commissie in dit geval niet aan de orde, omdat niet is gebleken dat de noodzaak bestaat om buitenshuis te overnachten gedurende de periode waarin de vloer wordt vervangen.   Gelet op het voorgaande zal de commissie bepalen dat de ondernemer een nieuwe vloer dient te leveren en zorg moet dragen voor het afvoeren van de door de consument te verwijderen oude vloerdelen. Daarnaast zal de ondernemer worden opgedragen een vergoeding te betalen van de legkosten, door partijen becijferd op € 7,50 exclusief BTW, wat bij een oppervlak van 36 m2 neerkomt op € 326,70 inclusief BTW, vermeerderd met een naar billijkheid vast te stellen bedrag van € 150,– voor het inhuren van een klusjesman om te helpen bij het vrijmaken van de vloer.   Daarom zal worden beslist als na te melden.   Beslissing   De ondernemer levert aan de consument een nieuwe vloer van hetzelfde of een gelijkwaardig materiaal, met bijbehorende plinten, en draagt zorg voor het afvoeren van de door de consument te verwijderen oude vloerdelen.   Daarnaast betaalt de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 476,50 ter dekking van de kosten voor het verwijderen van de oude en het leggen van de nieuwe vloer. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist op 19 maart 2013 door de Geschillencommissie Doe-het-Zelfbedrijven.