Geconstateerd gebrek aan TomTom ligt in risicosfeer consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit / Schade materieel    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 135473/153505

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de (non-)conformiteit van een TomTom en de gevolgen daarvan. De consument heeft bij de ondernemer een TomTom gekocht. De TomTom werkte niet en heeft nooit goed gewerkt. Het apparaat is vijf keer retour geweest naar de ondernemer, maar zonder goed resultaat. Volgens de verkoper kon het apparaat gerepareerd worden voor € 111,05. Hiermee ging de consument niet akkoord. Het product voldoet niet aan de verwachtingen van de consument. De consument wil terugbetaling van het aankoopbedrag van € 187,99. De ondernemer bestrijdt dat het product non-conform is. Het door TomTom geautoriseerde reparatiebedrijf heeft het product onderzocht en geconstateerd dat de adapteraansluiting is afgebroken door onheil van buitenaf, oftewel dat de grenzen van normaal gebruik overduidelijk zijn overschreden. De consument kan daardoor geen aanspraak maken op reparatie onder garantie. Dergelijke schade komt voor rekening en risico van de consument. Gelet op het technisch rapport gaat de commissie uit van de juistheid van het verweer dat de TomTom kapot is gegaan door een externe oorzaak. Het geconstateerde gebrek aan het apparaat ligt dus in de risicosfeer van de consument. Andere technische defecten aan het toestel zijn gesteld noch gebleken. Dit betekent dat de consument geen geslaagd beroep toekomt op non-conformiteit. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de (non-)conformiteit van een TomTom en de gevolgen daarvan.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Op 25 februari 2020 heeft de consument bij de ondernemer een TomTom Essential 5” EU45 gekocht ad
€ 187,99 en een power service winkel Navig ad € 19,–, in totaal € 206,99. De TomTom werkte niet en heeft
nooit goed gewerkt. Het apparaat is vijf keer retour geweest naar de ondernemer, maar zonder goed
resultaat. Volgens de verkoper is het apparaat rijp voor de vuilbak en kon het gerepareerd worden voor
€ 111,05 waarmee de consument niet akkoord ging. Het product voldoet niet aan de verwachtingen van de
consument.

De ondernemer heeft niet gereageerd op de aangetekende klachtenbrief van de consument.

Het apparaat is aangetekend opgestuurd op 9 oktober 2021, maar de ondernemer heeft hierop niet
gereageerd. De ondernemer heeft de klacht van de consument slecht afgehandeld.

De consument wil terugbetaling van het aankoopbedrag van € 187,99.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft bij de ondernemer op 25 februari 2020 het product gekocht voor € 187,99. Op 22
september 2021 heeft hij het product ingeleverd bij de ondernemer met de klachtomschrijving: “Hij laadt
niet meer op”.

De ondernemer bestrijdt dat het product non-conform is. Het door TomTom geautoriseerde reparatiebedrijf
Comserve Repair & Logistics heeft het product onderzocht en geconstateerd dat de adapteraansluiting is
afgebroken door onheil van buitenaf, oftewel dat de grenzen van normaal gebruik overduidelijk zijn
overschreden. Dit blijkt ook uit de foto bij de prijsopgave. De consument kan daardoor geen
aanspraak maken op reparatie onder garantie. Dergelijke schade komt voor rekening en risico van de
consument. De reparatiekosten bedragen € 111,05 incl. btw.

Het product wordt op verzoek van de consument retour gezonden aan de ondernemer, omdat de
consument heeft aangegeven de klacht zelf met TomTom op te lossen. Op 29 september 2021 wordt de
consument geïnformeerd dat hij het niet gerepareerde product bij de ondernemer kan afhalen. Op
1 oktober 2021 heeft de consument het product opgehaald.

De ondernemer verzoekt de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil betreft de (non-)conformiteit van een TomTom en de gevolgen daarvan.

De consument heeft zich erop beroepen dat het apparaat niet aan zijn verwachtingen voldoet.

De commissie stelt voorop dat het aan de consument is zijn klacht concreet te formuleren en vervolgens te
onderbouwen. Dit heeft de consument niet gedaan, hetgeen wel van hem had mogen worden verwacht. In
het vragenformulier stelt de consument immers slechts dat de TomTom niet werkte en nooit goed heeft
gewerkt. Wat er aan de TomTom kapot is, stelt hij niet. Blijkens het verweer van de ondernemer heeft de
consument het apparaat ingeleverd met de melding dat het niet meer oplaadt. Gelet hierop en het
ontbreken van andersluidende informatie gaat de commissie ervanuit dat dit de inhoud van de klacht is.
De commissie is van oordeel dat de consument aldus ook onvoldoende heeft aangevoerd om te kunnen
concluderen in dit geval sprake is van een non-conforme TomTom in de zin van artikel 7:17 BW.

Het is gelet op het bepaalde in artikel 7:18, lid 2 BW aan de consument te bewijzen dat het toestel bij
aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, nu het defect zich na een termijn van zes maanden na
aflevering heeft geopenbaard. De consument heeft weliswaar in de overgelegde brief aan de ondernemer
van 27 oktober 2021 gewezen op de omgekeerde bewijslast wanneer de klacht zich binnen zes maanden
openbaart, maar in slechts algemene termen en hij heeft dit ook niet verder met data voor zijn geval
onderbouwd. Dat het product na aankoop vijf keer terug is geweest is evenmin gebleken. Dat de klacht zich
binnen zes maanden na aflevering heeft geopenbaard is dus niet komen vast te staan.

Ook wordt betrokken hetgeen de ondernemer ter zake heeft aangevoerd onder verwijzing naar de
bevindingen van het door hem ingeschakelde door TomTom geautoriseerde reparatiebedrijf Comserve
Repair & Logistics. Dit reparatiebedrijf constateert in zijn technische rapport van 24 september 2021 dat de
adapteraansluiting is afgebroken, sprake is van gebruiksschade en het apparaat niet te repareren is. De
consument heeft de inhoud van dit rapport niet weersproken en heeft ook geen (tegen)bewijs ingebracht
tegen de bevindingen daarin.

Gelet hierop gaat de commissie uit van de juistheid van het verweer dat de TomTom kapot is gegaan door
een externe oorzaak. Het geconstateerde gebrek aan het apparaat ligt dus in de risicosfeer van de
consument. Andere technische defecten aan het toestel zijn gesteld noch gebleken. Dit betekent dat de
consument geen geslaagd beroep toekomt op conformiteit. Voor zover een beroep is gedaan op garantie
faalt dit op dezelfde grond. De ondernemer is dan ook niet gehouden om het apparaat kosteloos te
repareren dan wel te vervangen en/of tot restitutie van het aankoopbedrag over te gaan.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat dit klachtonderdeel ongegrond is.

De consument heeft voorts gesteld dat de ondernemer de klacht slecht heeft behandeld door niet te
reageren op de aangetekende klachtenbrief van de consument en de aangetekende verzending van het
apparaat op 9 oktober 2021. Ook dit onderdeel van de klacht is door de consument onvoldoende
onderbouwd. De door de consument genoemde klachtenbrief van 9 oktober 2021 heeft hij niet overgelegd.

De commissie is van oordeel dat gelet hierop en de stukken in het dossier, de ondernemer afdoende heeft
gereageerd op de klacht van de consument.

Dit klachtonderdeel faalt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, de
heer P.A. Frank, mevrouw mr. B.J. van Gent, leden, op 8 juli 2022.
mevrouw mr. I.K. Rapmund