Geen aanleiding om aan te nemen dat de ondernemer niet als redelijk handelend en redelijk bekaam makelaar heeft gehandeld.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Opdracht    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 73202

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen.

De consument heeft een bedrag van € 961,95 niet betaald en bij de commissie in depot gestort.

De consument heeft op 11 december 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De door de ondernemer gemaakte foto’s van de woning van de consument waren niet professioneel. Toen de consument hierover vragen stelde, kreeg hij als antwoord dat er wel betere foto’s gemaakt konden worden maar dat dan professioneel en tegen betaling kon. Verder is de vraagprijs drie keer op verzoek van de consument verlaagd. Het was duidelijk dat vanaf het begin te hoog was ingezet. Ook heeft de consument in de twee jaar dat de woning te koop staat nooit een update ontvangen van de ondernemer. Voor contact met de ondernemer was het de consument die het initiatief moest nemen. Er zijn ook nooit brochures van de woning gemaakt. Voor de Openhuizendag moest apart worden betaald. De consument heeft er daarom van afgezien.

De consument is bereid de daadwerkelijk gemaakte kosten van de ondernemer te vergoeden.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het klopt dat de foto’s niet professioneel zijn. Deze maakt de ondernemer namelijk zelf. De consument heeft zijn akkoord gegeven voor de foto’s. Voor een door een professioneel fotograaf te maken fotoreportage moet betaald worden. Over de vraagprijs is overleg gepleegd. De consument wilde eigenlijk niet verkopen en had de voorkeur voor een hoge vraagprijs, terwijl zijn echtgenote zo snel mogelijk wilde verkopen. Afgesproken is toen om een wat hogere vraagprijs te hanteren om het een kans te geven. Deze is vervolgens steeds in overleg aangepast. De ondernemer heeft naast de gebruikelijke contacten rondom een bezichtiging regelmatig voortgangsgesprekken met de consument gevoerd en telefonisch overleg. Er zijn wel degelijk brochures gemaakt. Deze zijn rechtstreeks te downloaden van de website van de ondernemer. Brochures zijn verder verzonden per e-mail en gewone post. Hierover is de consument steeds geïnformeerd. De klacht over de Openhuizendag is de ondernemer niet bekend. Iedere keer als het wordt georganiseerd, laat de ondernemer dit aan zijn opdrachtgevers weten. Dat de consument hieraan nooit heeft meegedaan, is een andere invalshoek.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Vaststaat dat partijen bij intrekking van de opdracht door de consument de gefactureerde vergoeding zijn overeengekomen. Ook staat vast dat de consument de opdracht heeft ingetrokken. Verder is niet in geschil dat de ondernemer gedurende de twee jaar dat de woning bij hem in de verkoop heeft gestaan de nodige werkzaamheden heeft verricht en dat hij nooit eerder kosten in rekening heeft gebracht. Gelet hierop komt het gefactureerde bedrag de commissie niet onredelijk voor. Een en ander brengt mee dat de ondernemer in beginsel op goede gronden aanspraak maakt op betaling van zijn factuur.

Dit zou slechts anders kunnen zijn als moet worden vastgesteld dat de ondernemer niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam makelaar mag worden verwacht. Zonder afbreuk te willen doen aan de bij de consument ontstane onvrede over het optreden van de ondernemer of juist het gebrek daaraan, kan de commissie aan de hand van het dossier en de behandeling ter zitting niet in voldoende mate vaststellen dat de ondernemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van de consument. Geen van de geuite en door de ondernemer gemotiveerd weersproken klachten heeft daartoe voldoende handen en voeten gekregen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 961,95 als volgt verrekend:

Het depotbedrag wordt uitbetaald aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 15 maart 2013.