Geen aanleiding ondernemer groter aandeel in reparatiekosten te laten dragen.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Kosten    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 75541

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer gehouden is de door haar aan de consument geleverde televisie terug te nemen.   De consument heeft op 7 februari 2013 zijn klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 3 augustus 2010 een televisie gekocht bij de ondernemer, voor een bedrag van € 569,50. Op 1 februari 2013 gaf de televisie, na een ‘tik’, geen beeld en geluid meer. Van deze klacht is door de consument bij de ondernemer melding gemaakt. Het duurde enkele dagen voordat men reageerde. Men zei dat het ‘een veel voorkomende klacht was’. Repareren zou € 202,– kosten. De ondernemer meent dat € 84,17 hiervan voor rekening van de consument moet komen. De consument is het hier niet mee eens. Het toestel is pas drie jaar oud. Van het toestel mag een langere levensduur verwacht worden. Inmiddels is de consument veel kosten en moeite verder en is de televisie nog steeds kapot.   De consument wil dat de ondernemer de televisie terugneemt en hem het aankoopbedrag van € 569,50 terugbetaalt. Verder wil hij de kosten vergoed zien die hij heeft gemaakt met het bellen naar de dure 0900-lijn die de ondernemer hanteert, alsmede die van het tot een paar maal toe moeten afreizen naar het filiaal van de ondernemer. Verder levert de situatie stress en ongemak op, hetgeen ook in een bedrag vertaald zou moeten worden.   Ter zitting heeft de gemachtigde van de consument hieraan toegevoegd dat het vooral om de handelwijze van de ondernemer gaat. Hij voelt zich in de kou staan, nu men niet adequaat reageert terwijl de televisie niet voldoet aan hetgeen hij ervan mocht verwachten. Men beroept zich op het verstrijken van een garantietermijn, maar volgens de wet moet die voor de hele levensduur van een product gelden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De garantietermijn is verstreken. Reparatie hoeft dus niet kosteloos te zijn. De ondernemer meent dat zij de consument voldoende tegemoet gekomen is met haar coulancevoorstel inhoudende dat € 84,17 voor rekening van de consument blijft. De consument had de door hem verder gestelde overlast en dientengevolge vermeend geleden schade aanmerkelijk kunnen beperken door de televisie te laten repareren.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, vastgesteld dat de klacht van de consument inhoudelijk op juistheid berust.   Om het euvel te verhelpen dient de gehele voeding vervangen te worden door een “refurbished” exemplaar. Dit zal € 200,– tot € 250,– gaan kosten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Een consument heeft het recht te verlangen dat een door hem aangeschaft product voldoet aan de verwachtingen die hij redelijkerwijs ten aanzien van dit product mocht hebben. In het algemeen betekent dit dat het product technisch goed moet functioneren en een redelijkerwijs te verwachten levensduur meegaat.   Een en ander betekent niet dat de consument er van uit mag gaan dat hij gedurende die gehele redelijkerwijs te verwachten levensduur gevrijwaard zal zijn van mogelijke kosten. Indien een apparaat in die periode kapot gaat is hiermee nog niet gezegd dat sprake is van een ondeugdelijk product. Dat een product in de tijd slijt en gebruikssporen en wellicht –schade gaat vertonen is inherent aan het product en het gebruik ervan.   In het onderhavige geval is door de deskundige vastgesteld dat sprake is van een aantal afvlakcondensatoren in de voeding die in capaciteit verlopen zijn. Omdat niet meer op component-niveau thuis gerepareerd wordt, dient de gehele voeding vervangen te worden door een “refurbished” exemplaar.   Dergelijke slijtage komt veel voor bij dergelijke toestellen, en mag gekenschetst worden als producteigenschap, zonder dat dit op een gebrek wijst. De ondernemer heeft zich op het standpunt gesteld dat, nu de garantietermijn inmiddels verlopen is, een kosteloze reparatie van haar niet verlangd kan worden. Zij heeft wel een coulanceregeling toegepast, die ertoe leidt dat zij desondanks meer dan de helft van de begrote reparatiekosten voor haar rekening neemt.   De commissie komt tot het oordeel dat dit coulancevoorstel, gezien de leeftijd van het toestel, de redelijkerwijs te verwachten levensduur en de aard van het defect de toets der redelijkheid kan doorstaan. Er is geen reden de ondernemer een groter aandeel te laten dragen in de reparatiekosten dan zij inmiddels al heeft voorgesteld. Nu er geen sprake is van een gebrek in het product of van een tekortschieten van de ondernemer is er geen grond voor ontbinding.   De klacht is dan ook ongegrond. Aan een beoordeling van de door de consument gesteld geleden schade wordt niet meer toegekomen.   De commissie beslist als volgt.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, op 21 juni 2013.