Geen bijzondere feiten of omstandigheden die vergoeding rente- en incassokosten rechtvaardigen.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62415-1

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 december 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van shutters tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.994,39.   De levering heeft niet plaatsgevonden. De consument heeft een bedrag van € 2.000,– aanbetaald.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ondanks de toegezegde levertijd heeft er geen levering plaatsgevonden. De ondernemer heeft meegedeeld dat de levering niet zal plaatsvinden.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik ben via een relatie in contact gekomen met de ondernemer en daarmee in zee gegaan. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst moest € 2.000,– vooruitbetaald worden. De levertijd zou tussen de twee- en drie maanden plaatsvinden (in februari of maart 2011) maar heeft nog altijd niet plaatsgevonden. Ik heb vele keren gebeld en emails gestuurd maar kreeg zelden antwoord. In juli 2011 heb ik aangetekende brieven verstuurd aan de ondernemer en de tussenpersoon met het verzoek de overeenkomst te annuleren en de aanbetaling terug te storten. Op 15 augustus 2011 kreeg ik uiteindelijk een brief waarin de situatie werd uitgelegd. Door de niet nagekomen toezeggingen van de ondernemer heb ik geen vertrouwen meer in de toezegging na een half jaar de aanbetaling terug te zullen ontvangen. Inmiddels heb ik er helemaal geen vertrouwen meer in want de ondernemer is vertrokken en heeft zich uit laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft de consument de volgende vragen gesteld. Wat zijn de sancties als de ondernemer moet terugbetalen en dat niet doet? Blijft de commissie de zaak volgen totdat de ondernemer voldaan heeft aan zijn verplichtingen? Zij de extra gemaakte kosten zoals rente en incasso in de vordering begrepen?   Standpunt van de ondernemer   Van de zijde van de ondernemer is geen (inhoudelijk) standpunt bekend gemaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Met betrekking tot de levertijd van overeengekomen artikelen is in de algemene voorwaarden van [de branchevereniging] (van kracht sinds 1 december 2005) in artikel 6 lid 2 en 3 het volgende vastgelegd. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. In casu is hieraan ruimschoots voldaan zodat de commissie van oordeel is dat de consument op goede gronden om ontbinding van de overeenkomst heeft verzocht.   De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.   De consument heeft ter zitting gemeld dat de ondernemer de werkzaamheden heeft beëindigd en zich heeft uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel. De commissie heeft begrepen dat de consument hierdoor rekening houdt met het feit dat de ondernemer in surseance van betaling verkeert of failliet is. Aangezien hierover geen feiten bekend zijn bij de commissie ten tijde van het wijzen van dit bindend advies kan de commissie in het bindend advies dan ook niet vooruitlopen op deze mogelijkheid. Mocht echter blijken dat de ondernemer inderdaad in bovengenoemde omstandigheden verkeert dan is in ieder geval voor consument de aanbetalingsgarantie uit artikel 17 en/of de nakomingsgarantie uit artikel 20 van kracht. Met betrekking tot de vraag omtrent de rente- en incassokosten oordeelt de commissie dat de (eventueel gemaakte) incassokosten voor rekening van de consument zijn (of blijven) omdat door het aanhangig maken van een geschil bij de commissie deze kosten nu juist kunnen worden voorkomen. De commissie wijst over het algemeen een verzoek tot vergoeding van gederfde rente af, behoudens zeer bijzondere feiten of omstandigheden. Daarvan is, naar het oordeel van de commissie, hoe vervelend ook de gang van zeken voor de consument is gelopen, in het onderhavige geval geen sprake.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 14 december 2010 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer is gehouden het door de consument reeds aanbetaalde bedrag van € 2.000,– te retourneren.  Het meer of anders verlangde wordt afgewezen. De overmaking dient te zijn geschied binnen een termijn van twee weken na verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 1 maart 2012.