Geen productfout van parketvloer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 182873/188896

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een parket gekocht bij ondernemer. Daarin zijn vlekken gekomen waarover de consument heeft geklaagd. De deskundige heeft vastgesteld dat de oorzaak van het gebrek aan de legging van het parket ligt, hetgeen consument in eigen beheer heeft gedaan. De commissie stelt vast dat er geen sprake is van een productfout. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 13 september 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van “Parket Rustiek Blank geolied Eiken 14 mm 2,89 m2” tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.591,38 inclusief € 39,– bezorgkosten.

De overeenkomst is uitgevoerd op 15 september 2021.

De consument heeft op 10 mei 2022 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Geolied parket gekocht bij [ondernemer]. Na ingebruikname drongen er vlekken in de vloer die niet konden worden verwijderd, ondanks de ‘beschermlaag’. [Ondernemer] kon er niks aan doen behalve mij verwijzen naar de Geschillencommissie.

Bij dit parket is het volgende opgenomen op de website van [ondernemer]:

“Dit lamelparket is kant-en-klaar geolied met een houtolie en biedt de eerste tijd bescherming. Na plaatsing is het aan te bevelen om de vloer in de olie te zetten maar omdat het hout al behandeld is, is dit geen verplichting. Je zal de vloer na verloop van tijd opnieuw moeten oliën omdat er slijtplekken kunnen ontstaan.”

De consument verlangt “de vlekken verwijderen uit het parket, dan wel op die plaatsen nieuw parket aanleggen (mits dit geen zichtbare kleurverschil oplevert) en de vloer alsnog integraal oliën zodat de beschermlaag er alsnog op komt”.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft parket Rustiek Blank Geolied in september 2021 gekocht in de bouwmarkt. In dezelfde maand heeft de consument de vloer ook gelegd. In mei 2022 heeft de consument een klacht ingediend bij [filiaal ondernemer]. De klacht is dat er vlekken in de vloer zitten. Er is navraag gedaan bij de leverancier van het parket. Dit is gedaan met behulp van foto’s en een duidelijke uitleg van de klacht. De klacht is afgewezen aangezien er geen productfout is geconstateerd. De vloer is niet geolied na de aankoop; dit wordt aangegeven op de website bij de artikelinformatie. Er wordt geadviseerd om na het leggen de vloer deze nogmaals met een vloerolie te behandelen voor een optimale verzadiging, zodat er geen vlekken in de toplaag kunnen trekken. Het advies aan de cliënt is om de vloer eerst te strippen met een intensiefreiniger van het merk Woca. Vervolgens de vloer opnieuw in de olie te zetten, bij voorkeur van hetzelfde merk. In augustus 2022 heeft de cliënt bij de klantenservice dezelfde klacht neergelegd. Na het bekijken van de klacht heeft de klantenservice hetzelfde advies gegeven aan de cliënt. Er is nog geen antwoord gekomen op de vraag of het advies is opgevolgd en wat het resultaat is van de voorgestelde behandeling.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Alleen de ondernemer was bij mijn onderzoek aanwezig.

Mijn vaktechnisch oordeel is het volgende:

Het door deskundige aangetroffen parket is zwevend gelegd en vanaf fabriek één keer in een basislaag, transparante olie, gezet. Via een test heeft deskundige vastgesteld dat deze laag aanwezig is. De vloer is in opdracht van de consument in eigen beheer geïnstalleerd.

Een eerste filmlaagje olie is altijd onvoldoende om de vloer een optimale bescherming te geven tegen intrekken vocht, vuil en vet. Deskundige heeft vastgesteld dat bij het vochtig maken van de vloer deze als het ware wat opzwelt. Dit is een normale te verwachten reactie van massief eikenhout. Deskundige heeft vastgesteld dat de consument de vloer niet direct na de installatie van een extra olielaag heeft voorzien. Ook wordt er tijdens een vochtige reiniging door de consument geen gebruik gemaakt van de zeepfilmmethode om de houten vloer te voeden. Het advies om de vloer indien gewenst na de installatie te voorzien van een of meerder extra lagen vloerolie wordt door de leverancier in de productinformatie aangegeven. De consument heeft een flacon zeepfilmproduct aangeschaft bij de leverancier. Dit om extra onderhoud in de gang uit te voeren. Consument heeft ongevraagd aan deskundige aangegeven dat hij daar de vloer niet in zijn geheel mee heeft behandeld.

Een verder onbehandelde houten vloer heeft de eigenschappen van hout. Vocht en vet zal in de bovenste laag van hout trekken. Dat veroorzaakt de vlekvorming in de door deskundige aangetroffen vloer. Deze eigenschappen zijn te verwachten eigenschappen van een massief houten vloer die niet of onvoldoende is gevoed met een beschermende laag. Indien de vloer na installatie zou zijn voorzien van een extra olie of deze een aantal malen zou zijn gedweild met de zeepfilmethode zou vocht en vet minder in het hout trekken.

Deskundige geeft hierbij aan dat helemaal niet intrekken van vuil en vocht in een geoliede houten vloer overigens ook niet is te voorkomen. Dit is bij een dergelijke vloer een min of meer te verwachten effect. Hierdoor ontstaat het gebruikerseffect dat de vloer het te verwachten doorleefde karakter geeft.

De omvang van de klacht(en) is gering te noemen.

Herstel is niet aan de orde.

Toelichting op het rapport: De vloer dient te worden onderhouden op de wijze zo de gebruikers dat wensen. Als de vloer schraal wordt gehouden, zal deze sneller het, dan te verwachten, doorleefde karakter krijgen. Bij ander onderhoud zal het gebruikerseffect zich anders openbaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie onderschreven en zij maakt die tot de hare.

Aldus staat genoegzaam vast dat de geleverde partij lamelparket – met een toplaag van 3 mm eikenhout – voldoet aan de daaraan te stellen eisen en dat daaraan geen productfout kleeft.

De consument is de volgende hier relevante productinformatie verschaft:

Geolied
Dit lamelparket is kant-en-klaar geolied met een houtolie en biedt de eerste tijd bescherming. Na plaatsing is het aan te bevelen om de vloer in de olie te zetten maar omdat het hout al behandeld is, is dit geen verplichting. Je zal de vloer na verloop van tijd opnieuw moeten oliën omdat er slijtplekken kunnen ontstaan.”

Op basis hiervan moet voor de consument aanstonds duidelijk zijn geweest dat geen onderhoudsvrij product werd aangeschaft en dat het (daarom) was aan te bevelen om de vloer meteen na het leggen in de olie te zetten. Ook is in samenhang met dit advies gewezen op de mogelijkheid om de vloer naar eigen goeddunken er meer of minder “doorleefd” te laten uitzien, namelijk door het opnieuw in de olie zetten later of zelfs niet uit te voeren.

De commissie oordeelt die tekst voldoende duidelijk; daarin is onmiskenbaar een waarschuwing begrepen voor het geval minder snel een “doorleefd” vloeroppervlak wordt gewenst. Tijdig voorzien van een extra olielaag is dan het devies. Duidelijk is dat dat niet door de consument is opgevolgd, hetgeen voor haar risico moet blijven.

Een toerekenbaar tekortschieten van de ondernemer heeft de commissie niet kunnen vaststellen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelf Bedrijven, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer W. van Dijk en mr. M.J. Boon, leden, op 23 januari 2023.