Geen sprake van duidelijke gebruiksaanwijzing.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE09-0023

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 januari 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een wasmachine tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 379,63 inclusief bezorgkosten en aansluiten trekschakelaar.   De consument heeft op 27 oktober 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb deze wasmachine al enige tijd en vele malen is mijn 30º was verprutst. Vaak ben ik met een kledingstuk naar de winkel teruggegaan. Ik kreeg steeds te horen dat ik het artikel te heet gewassen had. Dat was volgens mij onmogelijk. Ik gebruik steeds de gebruiksaanwijzing. Ik waste de kleding op D, G of K. In de ochtend van 3 oktober 2008 heb ik ontdekt, toen ik drie broeken op 30º aan het wassen was, dat het deurtje van de wasmachine erg warm aanvoelde. Toen heb ik naar het programma op de wasmachine gekeken en toen heb ik ontdekt dat daar iets anders vermeld staat dan in gebruiksaanwijzing. In het boekje (gebruiksaanwijzing) en op de machine staat: Boekje                               Wasmachine D – F   30º – 40º                 D–F 40º-30º; G H J   30º – 40º – 60º         G H J-60º-40º-30º; K – L 30º-40º                      K – L 40º-30º.   Ik heb dan ook mijn delicate was steeds te heet gewassen. Mijn schade daardoor is € 1.000,–. Ik heb in die twintig maanden dat ik die machine heb ongeveer tien 30º wasjes gedaan. De waarde daarvan bedroeg telkens € 100,–.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Zij heeft haar standpunt nog eens toegelicht en gehandhaafd. Het boekje gaf iets anders aan dan de wasmachine zelf. Dat was verwarrend.   De consument verlangt een schadevergoeding ten bedrage van € 1.000,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wanneer de consument het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing instelt kan er niets misgaan en wordt het wasgoed op de juiste temperatuur gewassen. De gebruiksaanwijzing is door de fabrikant van de wasmachine zoduidelijk mogelijk gemaakt, zodat er geen onduidelijkheden zijn over het gebruik van het apparaat. Op de wasmachine zelf staan alle programma`s met bijbehorende temperaturen, ook staat dit vermeld in de gebruiksaanwijzing (pagina 9). Echter de consument heeft gekeken op pagina 17, de programmatabel. Op deze pagina staan alle wasprogramma`s vermeld, bij enkele opties staan meerdere temperaturen aangegeven. Daar staat niet aangegeven welk programma bij welke temperatuur past. Op pagina 9 en op de wasmachine zelf staat wel aangegeven welke temperatuur bij welk programma past. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid erkennen voor deze schade. Het volledig en juist lezen van de gebruiksaanwijzing is namelijk onontbeerlijk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft het standpunt van de ondernemer, waar deze stelt dat de consument de gebruiksaanwijzing volledig en juist dient te lezen, waarbij de commissie er overigens wel vanuit gaat dat die gebruiksaanwijzing voor de lezer ervan duidelijk en helder is en geen nadere uitleg vraagt.   Naar het oordeel van de commissie is in dit geval echter geen sprake van een heldere gebruiksaanwijzing. Het is toch niet zo vreemd dat de consument enkel gebruik maakt van pagina 17 en niet van pagina 9. Pagina 17 geeft een goed leesbaar overzicht van alle mogelijkheden van de wasmachine. Nergens wordt in de gebruiksaanwijzing vermeld dat er een verschil bestaat tussen pagina 9 en pagina 17. De verwarring ligt zonder enige uitleg voor de hand. Een en ander brengt mee, dat de ondernemer in beginsel aansprakelijk is voor de schade aan de was van consument ontstaan als gevolg van een niet duidelijke gebruiksaanwijzing.   Voor de hoogte van de schade neemt de commissie in aanmerking dat de consument eerder dan na 20 maanden informatie over de gebruiksaanwijzing had dienen te vragen. Daardoor zou de schade aanzienlijk beperkter zijn geweest dan nu het geval is.   De commissie zal op basis van al het vorenstaande schattenderwijs een schadebedrag toekennen aan de consument van € 200,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 200,–. Betaling hiervan dient eveneens plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indiende betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie op 27 oktober 2009.