Geen standpunt ondernemer, vordering consument toegewezen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit / Bewijs    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 191228/194206

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een speaker van de ondernemer. De speaker had echter gebreken. De consument heeft het product daarom bij de ondernemer ingeleverd ter reparatie. De reparatie liet echter lang op zich wachten. De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend bij de commissie. De klacht is niet weersproken, zodat deze vaststaat. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 1 augustus 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van – onder meer – een B&W DB4S
Subwoofer Gloss Black tegen de (alleen) daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.300,–

De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 1 augustus 2019.
De consument heeft op 19 november 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Sinds het begin vertoont de subwoofer meerdere gebreken. Sinds november 2021 produceert de
subwoofer geen geluid meer. Ik heb dit gebrek vervolgens bij de ondernemer gemeld, waarna de
subwoofer op 19 november 2021 bij de ondernemer is gebracht voor kosteloze reparatie.

Op 4 juli 2022 heb ik gemaild om mijn ongenoegen over de gang van zaken kenbaar te maken, omdat
ik de subwoofer nog altijd niet terug had gekregen. Enige tijd daarna heeft de ondernemer mij
gebeld, waarbij werd aangegeven dat het benodigde onderdeel in de week van 18 tot 24 juli 2022 zou
binnenkomen en ik kort daarna de subwoofer gerepareerd en wel weer kon komen ophalen.

Op 24 augustus 2022 is de ondernemer gesommeerd over te gaan tot kosteloos herstel dan wel
kosteloze vervanging van de subwoofer binnen een redelijke termijn van veertien dagen omdat sprake
is van non-conformiteit. De ondernemer is niet tijdig overgegaan tot herstel dan wel vervanging en
heeft verder geen reactie gegeven op de sommatie van 24 augustus 2022. Op 12 september 2022 is
de ondernemer wegens het uitblijven van een reactie opnieuw verzocht om binnen zeven dagen over
te gaan tot kosteloos herstel dan wel kosteloze vervanging. Opnieuw heeft de ondernemer hier niet
aan voldaan en heb ik de subwoofer nog niet teruggekregen. De ondernemer heeft geen reactie
gegeven op de brief van 12 september 2022.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Ik begrijp dat nu de ondernemer niet heeft gereageerd, het
niet duidelijk is of de ondernemer kan nakomen door herstel van de daar achtergebleven subwoofer.
Ik wens dan ook alleen nog ontbinding van de koop van de subwoofer, op welke koopprijs ik
overigens korting heb gekregen. Ik begrijp dat ik die korting nu ga mislopen.

De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst met dus terugbetaling van het
aankoopbedrag.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft – ondanks verzoeken daartoe – geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn
standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
De klacht is niet weersproken, zodat deze vaststaat.

Het door de consument gevorderde komt de commissie noch onrechtmatig noch ongegrond voor.
De op de koop van de subwoofer genoten korting op de koopsom ad € 300,– valt buiten het bereik
van na te noemen partiele ontbindingsbeslissing. Alleen wat daarvoor door de consument is betaald
kan worden ongedaan gemaakt.

Nu terecht is geklaagd is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie ook gehouden
om het klachtengeld aan de consument te betalen alsmede om de bijdrage in de behandelingskosten
te voldoen aan het secretariaat van de commissie. Die bijdrage wordt de ondernemer separaat bij
factuur in rekening gebracht.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:
Ontbindt de overeenkomst van partijen gedeeltelijk en wel alleen voor wat betreft de koop van de
meergenoemde subwoofer. Om die reden rust op de ondernemer de ongedaanmakingsverplichting om
de betaalde koopsom voor de subwoofer ad € 1.300,– (terug) te betalen aan de consument.
Verstaat dat op de consument geen ongedaanmakingsverplichting tot afgifte van het gekochte aan de
ondernemer rust, nu de subwoofer zich reeds bij de ondernemer bevindt.

De ondernemer betaalt aan de consument voormeld bedrag van € 1.300,–. Betaling dient plaats te
vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit
bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 87,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de
commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.
Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit
mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer P.A. Frank en mr. C.A. Bontje, leden, op 27 maart 2023.