Gewijzigde algemene voorwaarden niet correct ter hand gesteld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 146325/165106

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft sinds 2016 een abonnement bij de ondernemer. De consument stelt dat het altijd mogelijk is geweest om de contributie van het abonnement tot twee keer per jaar op te schorten in verband met vakantie of ziekte. Tot de verbazing van de consument kon de contributie tijdens zijn vakantie niet meer worden opgeschort, omdat de ondernemer de voorwaarden van het abonnement gewijzigd heeft. De ondernemer stelt anderzijds dat het opschorten van contributies alleen mogelijk is bij jaarabonnementen en niet meer bij het kwartaalabonnement dat de consument heeft. Deze wijziging zou de ondernemer via sociale media gedeeld hebben.

De commissie gaat ervan uit dat de algemene voorwaarden tijdens het sluiten van de overeenkomst in 2016 fysiek ter hand gesteld zijn. Als de algemene voorwaarden vervolgens gewijzigd worden, moet de gewijzigde set via dezelfde weg ter hand gesteld worden, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor terhandstelling via elektronische weg. In deze zaak is de voornoemde toestemming niet gegeven, waardoor de commissie tot de conclusie komt dat de oude voorwaarden nog deel van de overeenkomst zijn blijven uitmaken. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 1 augustus 2016 tussen partijen tot stand gekomen Sportschool-abonnement.

De consument heeft op 18 december 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft onlangs eenzijdig de voorwaarden veranderd zonder mij als consument daarover te informeren. Ik en mijn vrouw zijn lid vanaf april 2016.
Tot voor kort was het mogelijk bij mijn abonnement mijn contributie bij ziekte of vakantie tweemaal per jaar op te schorten. Nu probeerde ik dat onlangs opnieuw, maar bleek dat plotseling niet meer mogelijk omdat ik nu een kwartaalabonnement heb in plaats van een doorlopend abonnement. Ik wist echter van niets en heb afgelopen jaren altijd trouw mijn contributie afgedragen. Bij een kwartaalabonnement kun je de contributie niet opschorten. Bovendien ben ik over de veranderde voorwaarden nooit geïnformeerd door de ondernemer.

Nogmaals contributie opschorten wegens een geplande vakantie in januari lukte nu voor het eerst niet. Voorheen heb ik nooit deze problemen ervaren. Ik zou nu dus eerst een jaarabonnement moeten nemen, zie bijgevoegde mail 19 december 2021. Mailen met de ondernemer bleek niet tot ander inzicht te leiden. Destijds ben ik speciaal vanwege het kunnen opschorten van de contributie naar deze sportschool gegaan (ik ga twee tot driemaal per jaar maand op vakantie)

Mij gaat het om het wijzigen van de spelregels zonder te communiceren. Ik heb er niets over ontvangen, het is aan de ondernemer om aan te tonen dat zij een en ander wel hebben gecommuniceerd. Het gaat mij dus niet over de hoogte van het factuurbedrag.

Nu is de sportschool dicht wegens corona maar de ondernemer gaat door met innen van de contributie. De ondernemer heeft nu ook weer zonder dat te communiceren € 15,– afgeschreven ondanks er vanwege de lockdown niet gesport kon worden.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Onze voorwaarden zijn gewijzigd, vandaar dat de mogelijkheid om het abonnement op te schorten niet meer bestaat. De consument sport nu bij ons met een kwartaallidmaatschap. Als de consument overstapt naar een jaarabonnement kan hij het abonnement 2x per jaar tijdelijk stoppen. Dit kan met de [naam app] (Open de app nadat je deze gedownload hebt en druk op de tegel ‘Abonnement’. Ga naar overstapopties en kies voor één van de jaar abonnementen. Druk daarna op de button ‘Tijdelijke stop activeren’. Vervolgens geef je aan vanaf wanneer en tot wanneer je jouw abonnement tijdelijk wilt stoppen).

De wijziging van onze voorwaarden is gecommuniceerd in het nieuwsbericht dat op onze site is geplaatst: https://www.fitnessclubnederland.nl/clubs/tiel/over-ons/nieuws/tijdelijke-stop-bij-eenjaarabonnement

Ook hebben we dit kenbaar gemaakt via onze social mediakanalen. Bij het invoeren van een tijdelijke stop door onze leden, wordt er in de app duidelijk aangegeven dat dit alleen kan wanneer je lidmaatschap wordt omgezet naar een jaarabonnement.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
De ondernemer is zich gaan bedienen van nieuwe/gewijzigde algemene voorwaarden. Die nieuwe voorwaarden zijn vervolgens via elektronische weg ter beschikking gesteld. Gesteld noch gebleken is dat die voorwaarden (ook) op niet-elektronische weg ter kennis zijn gebracht van de consument.
De overeenkomst van partijen dateert van 2016; de consument is dus een bestaande klant. De commissie gaat er van uit dat die overeenkomst destijds niet via elektronische weg is tot stand gekomen.
Het is algemeen aanvaard dat indien de gebruiker van algemene voorwaarden zijn vernieuwde voorwaarden jegens zijn bestaande klant van kracht wil laten zijn, dezelfde route dient te worden gevolgd als voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden voor nieuwe klanten.
Artikel 6:234 lid 2 Burgerlijk Wetboek maakt mogelijk dat kennisgeving van de algemene voorwaarden langs elektronische weg ook kan worden toegepast op overeenkomsten die niet langs elektronische weg tot stand zijn gekomen. Lid 3 bepaalt echter dat in een dergelijk geval de uitdrukkelijke instemming van de wederpartij – hier de consument – is vereist. De wetgever beoogde hiermee te voorkomen dat wederpartijen zonder internet aan algemene voorwaarden worden gebonden, zonder dat zij de mogelijkheid hebben gehad van die voorwaarden kennis te nemen.
Het bestaan van die instemming van de consument is gesteld noch gebleken.
De conclusie moet dan ook zijn dat van de overeenkomst van partijen de “oude” voorwaarden deel zijn blijven uitmaken, inclusief dus de mogelijkheid om dat abonnement twee keer per jaar op te schorten.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
Aan de door de consument gestelde afboeking van € 15,– ligt naar het oordeel van de commissie geen zelfstandige klacht ten grondslag. Dit ook nu door de consument is aangevoerd dat hij niet wil klagen over wat hem in rekening is gebracht door de ondernemer.
Op basis van het reglement van de commissie is de ondernemer gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument en ook om de behandelingskosten te voldoen aan het secretariaat van de commissie. Die behandelingskosten zullen de ondernemer separaat bij factuur in rekening worden gebracht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie stelt vast dat van de overeenkomst van partijen de “oude” voorwaarden deel zijn blijven uitmaken, inclusief dus de mogelijkheid om dat abonnement 2 x per jaar op te schorten.
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, drs. P.C. Hoogeveen – de Klerk en de heer J.G. Boelens, leden, op 8 juni 2022.