Gietvloer beantwoordt niet aan hetgeen consument op grond van in showroom getoonde voorbeelden mocht verwachten.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 72983

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 april 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen, inclusief voorbehandeling, van een gietvloer (hierna te noemen: het gekochte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.357,08. De oplevering vond plaats in de periode vanaf 14 tot en met 20 juni 2012.   De consument heeft aangevoerd dat de klacht tijdens de werkzaamheden is ontstaan en hij heeft de klacht op 20 juni 2012 schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Al tijdens het leggen constateerde de consument dat de gietvloer lelijke plekken en oneffenheden vertoonde. De vloer komt niet overeen met het eindresultaat dat in de showroom door de ondernemer aan de consument werd voorgehouden. Er zijn grove, ogenschijnlijk open plekken en ook matte plekken in de afdekking van de vloer zichtbaar. Bij brief d.d. 20 juni 2012 heeft de consument aan de ondernemer laten weten het eindresultaat niet te accepteren. Er doen zich in geen enkele vloer die in de showroom te bezichtigen waren dergelijke plekken en vlekken voor.   De consument verlangt dat de vloer door de ondernemer volledig wordt hersteld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De betreffende vloer is een ruige, stoere industriële vloer, waarin allerlei oneffenheden kunnen zitten of door gebruik kunnen ontstaan. Ook de tekening, ofwel de gemêleerdheid, is een factor die pas zichtbaar wordt als de vloer is opgedroogd. Al deze zaken werden tevoren uitvoerig met de consument besproken tijdens zijn bezoek aan de showroom.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft in zijn rapport d.d. 22 januari 2013, voorzien van foto`s – voor zover thans van belang – tijdens diens inspectie het volgende vastgesteld.   De deskundige heeft vastgesteld dat het een cement gebonden gietvloer betreft. Deze vloer op natuurlijke basis, heeft een licht nuance afwerking in zijdeglans met olie, wax en was. De structuur van deze vloer wordt tijdens het aanbrengen bepaald, waardoor enig nuance wordt verkregen. Het geheel is een ambachtelijk proces waarbij men vooraf niet kan bepalen hoe de nuance zich zal openbaren.   Door de vloer samen met consument en ondernemer geheel te beoordelen heeft de deskundige geconstateerd dat er vele nuance plekken zijn die op sommige plaatsen hinderlijk in het oog vallen, zoals een in het midden van de kamer. Ook enkele plekken in de doorloop van zitkamer naar eetkamer vallen op. Voor het raam achter en voor de deur in de keuken constateerde de deskundige matte donkere vlekken. Doordat deze vloer een open structuur heeft, ontstaan er ook verschillen in het aanvoelen van enkele nuancevlekken, waarbij ook enkele door de ondernemer later zijn bewerkt. De consument liet de deskundige een foto op zijn computer zien die hij gemaakt zou hebben tijdens het bezoek aan de showroom van de ondernemer waar hetzelfde type vloer aanwezig was. Op de foto zijn enkele nuances te zien, maar wel kleiner van formaat als bij de consument. De consument liet mij weten niet op de hoogte te zijn geweest dat er grote verschillen in nuances zouden kunnen ontstaan die in zijn ogen ernstig en hinderlijk optreden.   De deskundige concludeert dat de vloer volgens de gestelde procedure zowel voor wat betreft de voorbehandeling als het aanbrengen van de vloerafwerking naar behoren is uitgevoerd. Helaas is de consument niet tevreden over het resultaat en de consument had minder opvallende nuances verwacht. De ondernemer heeft de deskundige laten weten geen verbetering bij deze vloer te kunnen aanbrengen.   Bij de woon-/eetkamer en keuken welke één grote ruimte vormen, is veel strijklicht aanwezig, waardoor de nuance plekken van verschillende kanten bekeken meer of minder opvallen. Op basis van zijn vaktechnisch oordeel heeft de deskundige de omvang van de geconstateerde gebreken gerubriceerd als “opvallend’. Herstel is volgens de deskundige niet mogelijk. Reparatie aan de opvallende plekken en oneffenheden zullen alleen maar tot nog donkere plekken leiden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt op grond van het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige, zoals hierboven weergegeven, aan dat de vloer volgens de gestelde procedure zowel voor wat betreft de voorbehandeling als het aanbrengen van de vloerafwerking naar behoren door de ondernemer is uitgevoerd. Daarnaast neemt de commissie aan dat er sprake is van opvallende, soms hinderlijke, nuanceringen en oneffenheden in de aangebrachte gietvloer.   De commissie heeft van de zijde van de ondernemer geen deugdelijke, inhoudelijke argumenten vernomen die zouden nopen tot het oordeel dat aan die conclusie moet worden getwijfeld.   Het eindresultaat is daarmee niet in overeenstemming met hetgeen de consument op grond van de hem in de showroom getoonde voorbeelden redelijkerwijs mocht verwachten. De commissie komt tot de conclusie dat de ondernemer in zoverre toerekenbaar is tekortgeschoten in zijn verplichtingen jegens de consument.   Op basis van het rapport van de deskundige gaat de commissie er van uit dat herstel niet mogelijk is, omdat dit slechts nog meer donkere plekken zal gaan opleveren.   De commissie acht de geconstateerde gebreken niet van dien aard dat dit ontbinding van de overeenkomst zou rechtvaardigen. Wel is er sprake van een aanzienlijk aspectverlies. Om die reden acht de commissie het in overeenstemming met de redelijkheid en de billijkheid dat de ondernemer een bedrag ad € 1.500,– wegens aspectverlies aan de consument zal vergoeden. Bovendien dient de ondernemer het betaalde klachtengeld aan de consument te vergoeden. De commissie verklaart de klacht van de consument gegrond.   Daarom wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer dient binnen 14 dagen na de verzenddatum van dit bindend advies een bedrag ad € 1.500,– wegens aspectverlies aan de consument te betalen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,10 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 11 februari 2013.