glasbreuk douchedeur; het ontbreken van een montagehandleiding leidt niet tot aansprakelijkheid voor versplinteren deur bij optillen door installateur

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 99498

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 25 augustus 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee glazen deuren ten behoeve van en douchecabine, merk [merknaam] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.200,–.
De levering vond plaats op 23 oktober 2015.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een derde ondernemer ingehuurd om zorg te dragen voor de montage. Deze derde heeft na een visuele inspectie geen gebreken waargenomen. De deuren zijn met de grootst mogelijke zorg behandeld. Er was geen montagehandleiding of garantie meegeleverd. Een van de deuren versplinterde tijdens het optillen door de installateurs op 4 november 2015. Dit is direct telefonisch gemeld bij de ondernemer. Daarna is de handleiding opgestuurd. Op 8 november 2015 is de ondernemer schriftelijk in gebreke gesteld en gevraagd om een kosteloze vervanging van de deur. Dit is geweigerd door de ondernemer. Indien de ondernemer niet bereid is tot kosteloze vervanging wenst de consument ontbinding van de overeenkomst met restitutie van de koopsom.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De deuren worden volgens strenge normen geproduceerd en moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Indien het product niet goed zou zijn geweest dan had de glasbreuk reeds in een vroeger stadium moeten plaatsvinden. De consument heeft aan de ondernemer aangegeven dat de douchedeuren zouden worden gemonteerd door deskundige monteurs. Voor de montage hebben de monteurs geen gebreken waargenomen. Dat er geen montagehandleiding bij de deuren heeft gezeten acht de ondernemer onwaarschijnlijk. De ondernemer wijst erop dat de consument een eigen verantwoordelijkheid heeft om contact op te nemen met de bouwmarkt als er geen gebruiksaanwijzing en/of montagevoorschrift voorhanden is.
De ondernemer acht zich dan ook niet aansprakelijk voor de ontstane schade.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie begrijpt dat de consument met haar betoog dat een van de douchedeuren versplinterde tijdens het optillen door een installateur, aanvoert dat de ondernemer een douchedeur heeft geleverd die niet aan de daaraan normaal te stellen verwachtingen voldeed en dat de ondernemer aldus wanprestatie heeft geleverd.
De commissie volgt de consument niet in dit betoog. De installateurs hebben – aldus de consument –bij een visuele inspectie geen gebreken waargenomen. Ook overigens zijn er geen aanwijzingen dat de douchedeur bij aflevering aan de consument een gebrek vertoonde dat kan hebben veroorzaakt dat de douchedeur versplinterde tijdens het optillen.

Ook als juist zou zijn dat de ondernemer geen montagehandleiding heeft meegeleverd, kan dit enkele gegeven naar het oordeel van de commissie nog niet tot aansprakelijkheid leiden van de ondernemer voor de ontstane schade. Indien de consument of de door de consument ingeschakelde deskundige installateurs, bij aanvang van het werk constateren dat de montagehandleiding ontbreekt, ligt het op hun weg om deze handleiding alsnog op te vragen. Indien vervolgens eventueel door onjuiste montage of hanteren van de douchedeuren schade ontstaat, ligt dat niet binnen de risicosfeer van de ondernemer.

Het vorenstaande leidt er toe dat de klacht van de consument ongegrond is.

Mitsdien wordt beslist als volgt.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 29 januari 2016.