Gordijnen zijn niet gelijk door meetfout van de ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 154745/158751

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht op maat gemaakte gordijnen bij de ondernemer. De consument stelt dat de geleverde gordijnen te kort zijn. De consument meent dat er foutief is gemeten. Met de consument is de ondernemer van mening dat er sprake is van een meetfout. De deskundige schrijft eveneens dat de ondernemer is aan te spreken als hij de gordijnen heeft opgemeten. Tevens schrijft de ondernemer dat herstel technisch onmogelijk is. Tijdens de mondelinge behandeling van het geschil hebben de consument en de ondernemer alsnog overeenstemming bereikt. Daarom volstaat de commissie met vastlegging van die schikking in de uitspraak. Afgesproken is dat de ondernemer een vergoeding aan de consument betaald.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 19 december 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het inmeten en leveren van op maat gemaakte overgordijnen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.316,18 en € 96,50 voor met inmeten.

De levering vond plaats op of omstreeks 10 januari 2022.

Het geschil betreft de maatvoering van de geleverde gordijnen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na levering blijken de gordijnen te kort. De consument heeft daarover geklaagd bij de ondernemer.

De ondernemer heeft om informatie gevraagd, die de consument op dezelfde dag heeft gegeven.
Volgens de consument is er foutief gemeten. Ondanks een uitnodiging daartoe heeft de ondernemer de situatie ter plaatse niet opgenomen.

De ondernemer heeft de klacht afgewezen. Daarop heeft de consument opnieuw gevraagd ter plaatse te komen kijken.

Uiteindelijk heeft de ondernemer erkend dat sprake is van een terechte klacht.

De consument verlangt levering van de juiste gordijnen, herstel van de geleverde gordijnen, dan wel vergoeding van door de consument te maken kosten om de gordijnen in eigen beheer te laten aanpassen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Naar aanleiding van de klacht van de consument over de lengte van de gordijnen is er aan de consument gevraagd om foto’s te sturen met een meetlint naast de gordijnen om te kunnen constateren waar het fout gaat. Het kan fout gaan bij de levering of bij het inmeten. Na ontvangst van die foto’s is de klacht afgewezen.

De consument is het niet eens met de afwijzing en vraagt om opnieuw naar de situatie te kijken. De ondernemer heeft de klacht opnieuw opgepakt, maar heeft nagelaten dit aan de consument door te gegeven.

De consument heeft vervolgens een mail ontvangen dat de ondernemer op zoek is naar een gepaste oplossing. Vervolgens is aan de consument doorgegeven dat er contact wordt gemaakt door de montagedienst om te kunnen zien waar het fout is gegaan. Mocht er een verkeerde inmeting gedaan zijn, dan worden er nieuwe gordijnen ingemeten, kan de klant de verkeerde gordijnen inleveren en met de nieuwe verkregen maten opnieuw gordijnen bestellen. Zodra de gordijnen ingeleverd zijn zouden deze gecrediteerd worden.

Tussen partijen staat uiteindelijk vast dat sprake is geweest van een meetfout en dat de consument terecht geklaagd heeft.

De consument heeft aan de commissie meegedeeld dat hij een voorstel heeft voor een schikking, de gordijnen zouden vermaakt kunnen worden. Op grond daarvan heeft de ondernemer gevraagd om de offerte van de naaister.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De gordijnen zijn geconfectioneerd met een omgeslagen onderzoom aan de onderzijde en gestanste ringen aan de bovenzijde van de gordijnen. De ringen schuiven over de metalen roedes heen en weer.

De deskundige heeft vastgesteld dat de roedes op de juiste wijze, op overal dezelfde afstand van het plafond zijn gemonteerd.

De deskundige heeft vastgesteld dat de vrije ruimte tussen de onderzijde van de onderzoom en de vlakke vloerafwerking, per raam verschilt. Dit verschil verloopt van vijf centimeter in het zijraam bij de computerwerkplek in de woonkamer tot acht, vijf centimeter bij gordijnen die in de in de binnenhoek aan de achter- en zijkant van de woonkamer zijn geplaatst. Voor elke raampartij met dezelfde kamerhoogte verloopt deze maat tussen de één en anderhalve centimeter. Bij een andere hoogtemaat wijkt de maat in dezelfde ruimte af tussen de drie en vijf centimeter. Overal is de vrije ruimte te groot ten opzichte van de norm; anderhalve tot tweeënhalve centimeter. Het gordijn in de hal heeft een ruimte van 11.5 centimeter tussen de onderzijde en de vloer.

Alle geleverde gordijnen voldoen derhalve niet aan de gewenste en gebruikelijke vrije ruimte van anderhalve tot tweeënhalve centimeter tussen onderzijde gordijn en bovenzijde vloeroppervlak. Ook verschillen zij qua ruimte onderling opvallend van elkaar. Het verschil in de woonkamer in de vrije ruimtes aan de onderzijde van de gordijnen is ontstaan doordat de lengte van de gordijnen in de woonkamer onderling een verschil vertonen van circa drie centimeter, terwijl de vloer-plafondmaat gelijk is. Alle roedes zijn op dezelfde afstand van het plafond geplaatst. De hoogte tussen roedes en vloer is derhalve in de raampartijen aan de achter – zij – en voorgevel gelijk. De hoogte bij de eettafel, de computertafel en de in de hal is op die plaatsen onderling verschillend.

De vrije ruimte bij de onderzijde van alle gordijnen dient hoe dan ook tussen anderhalve tot tweeënhalve centimeter vallen. Dat is bij alle door de deskundige onderzochte gordijnen niet geval. Indien de gordijnen zijn opgemeten door de ondernemer is deze hierop aan te spreken.

De omvang van de klacht is opvallend.

Herstel of reparatie is technisch niet mogelijk. De lengte van de gordijnen is in de geleverde exemplaren al bepaald en daarvoor zijn de banen op verschillende maten gecoupeerd. De nieuwe (juiste) maten kunnen daar niet op één en dezelfde wijze uit worden uitgevoerd. Daardoor zouden er verschillende hoogtes van onderzomen ontstaan.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 840,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W. van Dijk en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 6 oktober 2022.