Herstelwerkzaamheden zijn vakkundig uitgevoerd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 113336/131396

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klacht gaat over het verrichten van herstelwerkzaamheden. Volgens de consument zijn de werkzaamheden niet deugdelijk uitgevoerd. De commissie oordeelt dat de ondernemer de werkzaamheden vakkundig heeft uitgevoerd en niet anders heeft kunnen handelen dan zij hebben gedaan. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de door de ondernemer verrichte werkzaamheden naar aanleiding van een storing in de elektrische installatie van de keuken.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Naar aanleiding van een elektriciteitsstoring heeft de ondernemer dit na drie bezoeken met verschillende teams opgelost. Die teams hebben volgens de consument slecht of niet gecommuniceerd waardoor wij meer schade dan nodig hebben opgelopen aan onze plafonds. Het tweede team bleek vlakbij de bron van het probleem aangekomen te zijn, maar durfde het niet aan verder te gaan. Het derde team begon weer helemaal opnieuw waardoor stelselmatig al onze plafonds werden vernield. De consument wenst dan ook slechts een deel van de in rekening gebrachte werkzaamheden betalen.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft bij schrijven van 5 oktober 2021 verweer gevoerd en daarbij onder meer verwezen naar bijgevoegde brief aan de consument van 8 juni 2021. Deze brieven dienen als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Onderzoek door de deskundige
De deskundige van de commissie heeft onderzoek verricht en zijn bevindingen vastgelegd in een rapport d.d. 6 februari 2022. Dit rapport dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De deskundige heeft vaktechnisch geoordeeld dat het een woning uit de jaren dertig van de vorige eeuw betreft met geen vast omlijnde structuur in de loop van het leidingnetwerk. Daarbij vergt het veel tijd om te bepalen waar de storing zich bevindt. Na uitvoerig onderzoek door twee teams van de ondernemer bleek het probleem te zitten in een centraaldoos. De te onderzoeken centraaldozen waren afgedekt door een spanplafond en daardoor niet bereikbaar. Centraaldozen dienen bereikbaar te zijn zonder schade behoeven te maken.

Uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd en ingebracht en met in achtneming van de bevindingen van de deskundige stelt de commissie vast dat de ondernemer in opdracht van de consument en na informatie door de ondernemer aan de consument van de tarieven voor de werkzaamheden, een storing moest oplossen bij een nieuw aangebrachte elektrische installatie waarbij geen tekeningen aanwezig waren. De te onderzoeken centraaldozen bevonden zich achter spanplafonds die voor het onderzoek verwijderd moesten worden. De consument heeft die spanplafonds niet zelf verwijderd of doen verwijderen zodat het personeel van de ondernemer deze plafonds niet anders dan konden verwijderen om het probleem te vinden en de storing te verhelpen. Onvoldoende weersproken is dat in overleg met de consument de ondernemer is gaan snijden in deze plafond. De ondernemer is begonnen in de keuken, de meest logische plek daar de keuken geen spanning meer bleek te hebben en de meeste grootverbruikers heeft staan. Vervolgens is gelokaliseerd waar de voeding naar toe liep en is het spanplafond geopend om bij de centraaldoos te kunnen komen. Daarna is de installatie verder gevolgd en het spanplafond in de kamer geopend. In de aldaar aangetroffen centraaldoos bleek een las klem gesmolten en kon de storing uiteindelijk worden opgelost.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen en met in achtneming van het vaktechnisch oordeel van de deskundig is de commissie van oordeel dat de ondernemer op een vakkundige juiste wijze heeft gehandeld en niet anders kon dan handelen zoals deze heeft gedaan. Daarbij komt het voor risico van de consument dat de centraaldozen niet bereikbaar waren. Van miscommunicatie of het maken van verkeerde keuzes bij het zoeken naar de storing, zoals de consument de ondernemer verwijt, is niet gebleken.

Daarnaast is hetgeen de ondernemer voor de werkzaamheden in rekening heeft gebracht conform hetgeen tussen partijen per mail is afgesproken en komt de commissie ook niet bovenmatig voor.

De klacht zal dan ook ongegrond worden verklaart en de consument zal worden veroordeeld tot betaling van het door de consument in depot gestorte en nog openstaande restant van de door de ondernemer in rekening gebrachte werkzaamheden, zijnde € 482,19.

Derhalve zal het depot aan de ondernemer worden uitbetaald.

Hetgeen partijen voorts nog hebben aangevoerd behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Veroordeelt de consument tot betaling aan de ondernemer van € 482,19.

Verrekent het door de consument in depot gestorte bedrag, zijnde € 482,19, aldus dat dit bedrag aan de ondernemer zal worden overgemaakt.

Wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer R.A. Timmer, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 25 maart 2022.