Het niet wekelijks opnemen van contact is geen plicht van een ondernemer die een verkoopopdracht aanneemt.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0087

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer.

Een bedrag van € 1.368,50 is door de consument bij de commissie in depot gestort.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk weergegeven, zich onvoldoende ingespannen om tot verkoop van de woning te komen.
Er werd onvoldoende gecommuniceerd, er vond geen overleg plaats over aanpassing van strategie en er is enige tijd niet geadverteerd op “naam tv-kanaal”.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft – zakelijk weergegeven – aangevoerd dat de klachten onterecht zijn. De plaats trekt weinig woningzoekenden aan. Ook nu nog, ruimschoots na wijziging van makelaar, staat de woning te koop. Er is even door een storing niet op “naam tv-kanaal” geadverteerd doch dit lag aan omstandigheden die de ondernemer niet kon beïnvloeden. Er is wel gecommuniceerd. Van onbereikbaarheid tijdens vakantie of afwezigheid om andere redenen is geen sprake geweest. De telefoon werd steeds aangenomen.
De ondernemer stelt voorts niet tekort te zijn geschoten in zijn dienstverlening.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie stelt vast dat het niet wekelijks opnemen van contact geen plicht is van een ondernemer die een verkoopopdracht aanneemt. Het mag zo zijn dat het uit een oogpunt van onderhouden van goede betrekkingen dienstig is ook zonder concrete aanleiding met een opdrachtgever regelmatig op eigen initiatief contact op te nemen doch een ondernemer die dat niet doet schiet daarmee nog niet tekort. Ook het feit dat niet bij het aangaan van de overeenkomst de verwachting is uitgesproken dat een looptijd van een jaar niet was uit te sluiten is geen tekortkoming omdat zo’n verwachting nu eenmaal gebaseerd is op onzekere toekomstverwachtingen en ook voor de consument wel duidelijk moet zijn geweest dat zijn pand nu eenmaal niet gelegen is in een omgeving die bekend staat om een groot contingent aan woningzoekenden, waaraan een algemene aanprijzing als fraaie ligging en fraai object verder niet afdoet. Niet valt in te zien dat een advies per mail om de vraagprijs te verlagen een tekortkoming oplevert. Ook het tijdelijk niet beschikbaar (kunnen) stellen van statistieken van internetaandacht voor het pand levert geen tekortkoming op hetgeen ook geldt voor de storing op “naam tv-kanaal”.
De commissie stelt vast dat de klacht kennelijk eerder is ingegeven door het teleurstellende verloop van de verkoopinspanningen en de kosten die verschuldigd werden op grond van de inhoud van de overeenkomst dan door gegronde verwijten.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond en bepaalt dat het in depot gestorte bedrag van € 1.368,50 aan de ondernemer wordt overgemaakt.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 8 februari 2008.