In de algemene voorwaarden van de NVM is de ondernemer verplicht de condities waaronder de dienstverlening wordt verricht schriftelijk of elektronisch vast te leggen in een opdrachtformulier. Nu onduidelijkheid is ontstaan over de strekking van de niet vastgelegde nadere afspraken over de beloning, is er reden de uitleg in het voordeel van de consument te volgen.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Factuur    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0005

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   De consument klaagt over facturering in strijd met gemaakte afspraken.   De consument heeft een bedrag van € 511,70 niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat de makelaar ten onrechte aanspraak maakt op betaling van de kosten van een taxatie en op courtage bij verkoopbemiddeling. De afspraak was dat de taxatienota zou vervallen omdat inmiddels opdracht was gegeven tot verkoopbemiddeling. Dat die afspraak niet zou gelden indien de bemiddelingsopdracht zou worden ingetrokken is niet overeengekomen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft gesteld dat, indien er al een toezegging zou zijn gedaan voor verrekening van de taxatiekosten, die toezegging niet geldt bij een intrekking van de verkoopopdracht. De intrekkingkosten ad € 892,50 zijn voldaan doch ook de nota voor de taxatie is verschuldigd, aldus de ondernemer.   Beoordeling van het geschil   Ter zitting heeft de consument nader uiteengezet welke afspraken in haar visie zijn gemaakt. Daarbij heeft zij verklaard dat door de ondernemer is meegedeeld dat de totale kosten op ongeveer € 750,– zouden uitkomen. Met name die mededeling sterkt de commissie in de overtuiging dat de lezing van de consument de juiste is. De bemiddelingsovereenkomst vermeldt een bedrag van (exact) € 750,– (ex BTW) aan intrekkingkosten. Niet ongebruikelijk binnen de branche is, de intrekkingkosten te bepalen op 10% van de courtage, behorend bij de laatst gehanteerde vraagprijs. In casu komt dat uit op € 345,45. De taxatiekosten belopen € 400,– zodat het totaal resulteert in € 745,45, zijnde ongeveer € 750,–. Er is voorts reden de consument in haar lezing te volgen nu de algemene voorwaarden van de NVM de ondernemer in artikel 3 de plicht opleggen de condities waaronder de dienstverlening wordt verricht schriftelijk of elektronisch vast te leggen in een opdrachtformulier. Nu onduidelijkheid is ontstaan over de strekking van de – ook in de lezing van de ondernemer – niet vastgelegde nadere afspraken over de beloning, is er reden de uitleg in het voordeel van de consument te volgen. De klacht is daarom gegrond en de commissie zal daarbij beslissen dat het bedrag in depot aan de consument wordt gerestitueerd.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat het in depot gestorte bedrag van € 511,70 zal worden gerestitueerd aan de consument.    Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 6 juni 2007.