In de koopakte is geen bedrag opgenomen in de bepaling die duidelijk maakt dat het aandeel in het reservefonds van de VVE deel uitmaakt van de koop. De consument heeft die overeenkomst ondertekend.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0090

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft door de consument aan de ondernemer verweten tekortkomingen.
In overleg tussen partijen is het bedrag van € 3.648,54 waarop de ondernemer aanspraak maakt door de notaris in depot gehouden in afwachting van de beslissing van de commissie.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft tot tweemaal toe post gestuurd aan het adres van de overledene in plaats van aan het adres van de opdrachtgeefster waardoor zaken te laat aan het licht zijn gekomen.
Verder heeft de ondernemer essentiële informatie betreffende de VVE aan de opdrachtgeefster onthouden.
Ook is de ondernemer reeds in een zeer vroeg stadium tot overeenstemming gekomen met een bevriende makelaar en heeft hij daardoor niet getracht het optimale te bereiken.
In de afrekening van de notaris bleek dat sprake was van een koopsom van € 148.900,– en een aandeel in het reservefonds van de VVE van € 4.100,–, aldus samen € 153.000,–. Indien ten tijde van de koop duidelijk was geweest dat er nog een saldo van de VVE was, dan was geen akkoord gegeven op de koopsom.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De woning is inderdaad zeer kort na verlening van de opdracht verkocht maar betwist wordt dat sprake is geweest van een vroegtijdige deal met een bevriende makelaar. De woning heeft een goede prijs opgebracht.
De ondernemer betreurt het dat post naar het adres van de verkochte woning is gestuurd maar meent dat daardoor geen nadeel is geleden.
De schriftelijke koopovereenkomst is op 6 april 2007 getekend door de consument. Daarin is in
art. 12.1 opgenomen dat het aandeel in het reservefonds mede is begrepen in de koopsom.
Dat dit aandeel naar omvang (nog) niet is opgenomen in de overeenkomst doet niet terzake. Waar het om gaat is dat voor de consument duidelijk was dat dit aandeel onderdeel was van de koopsom. Daarmee is ingestemd met de ondertekening.
 
Beoordeling van het geschil

Vast staat dat bij het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst tussen partijen de vraagprijs is gesteld op € 157.500,– en de woning reeds spoedig met instemming van de consument werd verkocht voor € 153.000,–. De consument heeft ook haar tevredenheid met dit snelle resultaat bevestigd. Dat onderdeel van de klacht is daarom bij gebreke van enige onderbouwing niet gegrond.
De klacht met betrekking tot de gebrekkige communicatie kan, ofschoon begrijpelijk, niet tot gegrondverklaring leiden. Enig nadeel is immers niet geleden door de wat verlate ondertekening van de koopakte.
Vast staat dat de overeenkomst is ondertekend op 6 april 2007 en dat de VVE eerst op 11 april 2007 vergaderde en het aandeel in het reservefonds vaststelde. De consument heeft in elk geval voor de levering kennis genomen van de grootte van dat aandeel.
Waar de commissie echter vooral waarde aan hecht is het feit dat weliswaar in de koopakte geen bedrag is opgenomen in de bepaling die duidelijk maakt dat het aandeel in het reservefond onderdeel uitmaakt van de koop, doch dat de consument die overeenkomst niettemin heeft ondertekend. Indien de consument werkelijk had willen weten op welk bedrag dat aandeel ongeveer, want het stond nog niet vast, geschat kon worden dan had zij daarover inlichtingen kunnen inwinnen. Door dat niet te doen heeft zij aanvaard dat het aandeel hoog óf laag kon zijn en kan zij daar achteraf niet over klagen.
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Het in depot gestorte bedrag van € 3.648,45 zal door de notaris aan de ondernemer mogen worden betaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 11 januari 2008.