Keuken voldoet niet aan overeenkomst. Verhouding tussen partijen te zeer verslechterd; ontbinding overeenkomst.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 44662

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 augustus 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken met toebehoren tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 13.250,–. Levering heeft niet plaatsgehad.   De consument heeft een bedrag van € 3.975,– bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 29 oktober 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De gekozen corpuskleur (aluminium) was niet meer leverbaar. In plaats daarvan zou de kleur shadowgrijs worden. Door inmetingfouten van een medewerker van de ondernemer paste de keuken niet op de plek waar deze moest komen. Dit had ingrijpende wijzigingen tot gevolg met extra kosten van dien. Het granieten aanrechtblad mochten wij zelf gaan uitzoeken bij de producent. Daar bleek dat het te leveren blad geheel andere eigenschappen had dan de productinformatie van de ondernemer vermeldde. Het blad was voor ons in de te leveren vorm niet acceptabel. Over het geheel genomen zou de keuken dus in aanzienlijke mate afwijken van wat was overeengekomen. Wij hebben de ondernemer het volgende voorstel gedaan: de corpuskleur moet aluminium zijn. De keuken wordt tegen minderkosten geleverd zonder werkblad. Er worden extra boven- en onderkasten geleverd om de hoekoplossing mogelijk te maken. Er wordt een financiële compensatie verstrekt voor de extra verbouwingskosten en annulering-/stagnatiekosten. De ondernemer ging hiermee akkoord. Over de financiële compensatie konden wij het echter niet eens worden. De ondernemer wil een minderprijs toepassen van € 3.400,–. Dat heeft betrekking op het werkblad. Voor ons is dat te weinig, omdat wij extra verbouwingskosten moeten maken. De ondernemer, die verantwoordelijk is voor de gemaakte inmetingfouten, kan dus niet volstaan met enkel een minderprijs voor het werkblad. De medewerker van de ondernemer met wie wij onderhandelden over ons voorstel stelde zich zeer klantonvriendelijk op. Hij wilde ons niet verder tegemoet komen. Het was slikken of stikken en er werd zelfs met de rechter gedreigd. Door deze gebeurtenissen zijn wij het vertrouwen in de ondernemer volledig kwijt.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De keuken is besteld en kan worden afgeleverd. De gewenste aluminium kleur is alsnog leverbaar. De minderprijs voor het aanrechtblad van € 3.400,– achten wij een voldoende compensatie. Wij bieden aan de keuken alsnog te leveren op de verder door ons geaccepteerde condities.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De deskundige heeft in zijn rapport de geschilpunten tussen partijen samengevat. Hij heeft de indruk gekregen dat partijen er onderling niet meer uitkomen. Over de technische aspecten heeft de deskundige zich niet uitgelaten. Dat begrijpt de commissie, nu de keuken immers niet is geleverd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de door de ondernemer te leveren keuken op belangrijke onderdelen afwijkt van wat tussen partijen is overeengekomen. De consument behoeft er geen genoegen mee te nemen dat hem iets anders wordt geleverd dan overeengekomen. Dat betekent dat indien partijen onderling niet tot overeenstemming kunnen komen over de voorwaarden waaronder een keuken wordt geleverd die afwijkt van de specificaties van de overeengekomen keuken, de ondernemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen. De vraag wie van de partijen zich bij de onderhandelingen over een alternatief zich redelijk of onredelijk opstelt speelt daarbij geen rol. Daarbij komt dat de verstandhouding tussen partijen er niet beter op is geworden. Als enige oplossing van de klacht blijft dan nog over ontbinding van de koopovereenkomst.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 1 augustus 2009 wordt ontbonden verklaard. Dat betekent dat de ondernemer de keuken niet aan de consument zal leveren en dat de consument de overeengekomen koopsom niet behoeft te betalen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Het depotbedrag van € 3.975,– wordt aan de consument terugbetaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 3 januari 2011.