kieren in flexvloer worden veroorzaakt door blootstelling van de vloer aan te hoge warmte. Klacht ongegrond.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 98292

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 april 2013 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van (een) flexfloor tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van €  814,–.

De overeenkomst is uitgevoerd op 1 juni 2013

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De vloer vertoont krimpnaden op de kopse kanten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Er is door een expertise buro op de vloer onderzoek gedaan en geconstateerd dat de kieren zijn ontstaan door externe oorzaken, namelijk een te hoge oppervlaktetemperatuur door direct zonlicht. In de gebruiksaanwijzing staat vermeld dat de vloer niet warmer mag worden dan 28 graden. De klacht is op basis hiervan afgewezen. 
 
Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De open kopse naden worden veroorzaakt door een te hoge oppervlaktetemperatuur voor de pvc-vloerbedekking.
PVC-vloerbedekking is bestand tegen een maximale temperatuur van 28 graden Celsius.
De watertemperatuur in het systeem bedroeg tijdens de opname 36 graden Celsius en daar waar weinig vloermortel boven de verwarmingsleiding zit, zal de spreiding van de warmte minder goed zijn en de oppervlaktetemperatuur hoger dag gemiddeld.
De open kopse naden zijn niet te wijten aan een minder goede hoedanigheid van de pvc-vloerbedekking.
De vochtigheidsgraad van de pvc-vloer of onderliggende dekvloer staat hier helemaal los van.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare. Gelet hierop heeft het er alle schijn van dat de vloer aan een te hoge temperatuur wordt blootgesteld. Aldus ligt de vloer “te warm” en is dit voor risico van de consument, die, desgevraagd, ter zitting heeft erkend dat in de gebruiksaanwijzing van de vloer is vermeld dat de vloer aan max 28 graden (verwarming) mag worden blootgesteld.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 17 februari 2016.