Klager heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep. Klager heeft bemiddeld tussen de makelaar en de opdrachtgever. Het overlijden van de opdrachtgever maakt klager geen contractspartij.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0022

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of [naam consument] de door de ondernemer aan hem gestuurde taxatienota is verschuldigd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de [naam consument] luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is geen overeenkomst tussen mij en de ondernemer. Ik heb de ondernemer verzocht een taxatierapport uit te brengen op verzoek van en namens mijn cliënt die dus als opdrachtgever heeft te gelden. Het feit dat mijn opdrachtgever is overleden maakt mij nog geen contractspartij.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   [Naam consument] is opdrachtgever en dient dus de nota te voldoen.   Beoordeling   Nu duidelijk is dat [naam consument] in de uitoefening van zijn beroep heeft gehandeld is de commissie onbevoegd. Op grond van het reglement immers oordeelt de commissie uitsluitend in geschillen tussen consumenten en ondernemers.   Overigens geldt met betrekking tot het geschil naar het oordeel van de commissie het volgende.   De commissie stelt vast dat in de schriftelijk door [naam consument] aan de ondernemer gezonden opdracht [naam opdrachtgever] is vermeld als opdrachtgever en het bedrijf van de [naam consument] als tussenpersoon. Voorts vermeld het opdrachtformulier: Opdrachtgever: 1 kopie / 1 nota Tussenpersoon: 1 origineel / 1 kopie en kopie nota.   Daarnaast is door de [naam consument] een brief d.d. 23 december 2006 van de ondernemer aan de [naam consument] overgelegd waarin de ondernemer schrijft: Op 19 september 2006 heeft u een opdracht gegeven tot taxatie namens [naam opdrachtgever]. Die opdracht hebben wij ook uitgevoerd. Maar gezien [naam opdrachtgever] overleden is verzoek ik u om de nota te voldoen omdat u de opdrachtgever bent.   Uit het voorgaande blijkt zonneklaar dat [naam consument] slechts als onmiddellijk tussenpersoon heeft bemiddeld bij het tot stand brengen van een overeenkomst van opdracht tussen de heer Knopjes en de ondernemer. Het overlijden van [naam opdrachtgever] maakt [naam consument] nog geen contractspartij in de plaats van de heer Knopjes diens rechten en plichten zijn overgegaan op zijn erfgenamen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd van het geschil kennis te nemen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 5 september 2007.