Klager niet-ontvankelijk in klacht, omdat klacht niet binnen kaders van Wkkgz valt

  • Home >>
  • UWV >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: UWV    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 73611/96302

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak uit over

De klager heeft in het vragenformulier de commissie gevraagd om de maatregel, die is opgelegd door de verweerder, in te trekken. De klager mag namelijk alleen via de post met de verweerder corresponderen. De verweerder geeft aan dat de klacht niet gaat over handelingen of uitingen in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar over een (telefonisch) contactverbod. Volgens de verweerder kan de commissie de klacht daarom niet inhoudelijk behandelen. De commissie wijst erop dat zij alleen kan oordelen over klachten binnen de kaders van Wkkgz. De klacht van de klager valt niet binnen de kaders van de Wkkgz, daarom verklaart de commissie de klager niet ontvankelijk in zijn klacht.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen
[Klager], wonende te [woonplaats]

en

UWV, Sociaal Medische Zaken, gevestigd te Amsterdam
(hierna te noemen: verweerder).

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie UWV (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 23 juli 2021 te Den Haag.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Beoordeling van de ontvankelijkheid
Ingevolge het reglement van de geschillencommissie UWV verklaart de commissie een cliënt ambtshalve niet ontvankelijk in zijn klacht indien deze klacht niet valt binnen de kaders van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (verder Wkkgz).

Klager heeft in het vragenformulier, dat hij op 2 februari 2021 aan de commissie heeft voorgelegd, verzocht om het intrekken van de maatregel van de UWV dat hij alles per post moet inleveren.
Verweerder heeft gesteld dat de klacht niet gaat over handelingen of uitingen gedaan in het kader van de Wkkgz, maar over een contactverbod en een telefonisch contactverbod. Deze maatregelen zijn niet opgelegd door (verzekerings-)artsen of medisch verpleegkundigen, maar door UWV als organisatie. In de correspondentie aan de klager over de contactverboden is opgenomen welke rechtsmiddelen hiertegen open staan. De Wkkgz is hier niet van toepassing. De klacht richt zich op twee met naam genoemde medewerkers die geen functie als arts of medisch verpleegkundige hebben.

De commissie stelt vast dat de klacht niet valt binnen de kaders van de Wkkgz. Reeds hierom is klager niet ontvankelijk in zijn klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart cliënt niet ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie UWV, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer drs. E. Khoe, de heer A.R.M. van Riet, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 23 juli 2021.