Kosten worden alleen in bijzondere gevallen toegewezen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE06-0071

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 juni 2005 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een LCD kleurentelevisie tegen een door de consument te betalen prijs van € 816,– inclusief een bedrag van € 39,– voor topservice. De levering vond plaats op 9 juni 2005.   De consument heeft op 14 juni 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na aflevering van de televisie bleek direct dat de dvi-ingang niet naar behoren werkte. Ik heb dit bij de ondernemer gemeld en vervolgens is het toestel door het servicepunt van de fabrikant gerepareerd. Dat heeft zes weken geduurd, waarbij ik het de gehele periode zonder toestel moest stellen. Tot maart 2006 functioneerde het toestel goed, maar vervolgens trad hetzelfde euvel op. Weer is toestel opgehaald op 28 maart 2006, gerepareerd en teruggebracht op 21 april 2006. Het defect bleek niet verholpen te zijn. Hierna heb ik de ondernemer in gebreke gesteld om binnen drie weken het toestel voor de laatste maal te repareren. Zo niet dan achtte ik mij vrij het volledige aankoopbedrag van het toestel terug te eisen. Naar aanleiding van deze ingebrekestelling is het toestel opnieuw opgehaald ter reparatie op 1 mei 2006 en teruggebracht op 24 mei 2006. Het toestel functioneerde nog steeds niet naar behoren. Ik heb wederom gemaild om mijn geld terug te vragen.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst en restitutie van het aankoopbedrag en de gemaakte kosten (klachtengeld, verzendkosten en telefoonkosten Jurofoon).   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Helaas kunnen wij niet overgaan tot teruggave van het aankoopbedrag. Wettelijk gezien dient de leverancier tot minimaal vier keer de kans te krijgen om een zelfde euvel aan een apparaat te repareren. We hebben u al in een vrij vroeg stadium het aanbod gedaan het toestel om te ruilen tegen een toestel van [een ander merk/type]onder bijbetaling van € 150,–.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb het toestel ter plaatse onderzocht en dit zijn mijn bevindingen: Er zijn problemen met de dvi-ingang; De TV communiceert niet goed met de PC; Soms werkt het goed, wanneer men eerst de TV inschakelt en de dvi-modus inschakelt, en dan de PC opstart; Wordt de TV uitgezet en enige tijd later weer aan in dvi-modus, dan werkt het niet meer; de PC moet dan opnieuw opgestart worden; Ook geeft de TV vaak geen beeld als de resolutie 1280×720 is; Bij een resolutie van 800×600 is het beeld slecht, strepen en veel blauw.   De gebreken zijn opvallend. Herstel daarvan is technisch mogelijk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt na zorgvuldige bestudering van het rapport het oordeel van de deskundige over. Er is voor de commissie namelijk geen reden aan de juistheid daarvan te twijfelen, te meer daar ook geen van partijen de inhoud van het rapport heeft bestreden.   De deskundige heeft geconstateerd dat het euvel, namelijk het niet goed functioneren van de dvi-ingang, er nog steeds is ondanks dat de ondernemer drie keer in de gelegenheid is gesteld het euvel te verhelpen. De consument hoeft geen genoegen te nemen met een vierde reparatie en evenmin met een aanbod als door de ondernemer gedaan.   Het bovenstaande rechtvaardigt de gevraagde ontbinding en terugbetaling van de gehele koopprijs. Immers het toestel heeft slechts enkele maanden naar behoren gefunctioneerd.   Ingevolge het reglement van de commissie worden slechts in bijzondere gevallen kosten vergoed, die verband houden met de behandeling van het geschil door de commissie. De commissie acht in dit geval geen bijzondere omstandigheden aanwezig om een vergoeding voor deze kosten toe te kennen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 9 juni 2005 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer aan de consument de aankoopprijs inclusief topservice terugbetaald van € 816,– tegen teruggave van [de kleurentelevisie]. Betaling en teruggave dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 70,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 70,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 27 oktober 2006.