Laminaat voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Consument heeft de leginstructie niet gevolgd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 74524

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 december 2012 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van 16 pakken laminaat tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 554,65 inclusief BTW.   De levering vond plaats op of omstreeks 18 december 2012.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is van mening dat het geleverde laminaat niet voldoet aan de standaard eisen die normaal gesteld kunnen worden aan een laminaatvloer. Zij stelt hiertoe het volgende. Al twee dagen na het leggen van de vloer had de vloer al dikke krassen in het oppervlak. Tevens sprongen er stukjes van de hoeken af. Na de vloer een aantal keren te hebben gedweild gaan de naden ook nog eens opkomen en loopt de vloer op sommige delen letterlijk uit elkaar.   De consument verlangt dat zij het door haar betaalde bedrag terugontvangt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer weerspreekt de klacht van de consument en heeft hiertoe het volgende aangevoerd. Zowel door onze medewerker, die de vloer bij de consument thuis heeft geïnspecteerd, als door [expertisebureau], die de vloer heeft geïnspecteerd, is geconstateerd dat er een verbouwing gaande was in de woning van de consument, terwijl het laminaat al gedeeltelijk gelegd was. Tevens is geconstateerd dat het laminaat niet was afgedekt, er geen inloopmat lag en onder de aanwezige meubels geen viltnoppen ter bescherming waren aangebracht. [expertisebureau] heeft hiernaast nog geconstateerd dat er bouwvuil op de vloer lag. Gelet hierop moet de conclusie dan ook zijn dat de kwaliteit van het geleverde laminaat niet in het geding is, maar dat de gebruiksvoorwaarden door de consument niet in acht zijn genomen. De consument maakt in het klachtenformulier voor het eerst melding van het feit dat de naden open gaan staan. Deze klacht is niet waargenomen door onze medewerker en ook niet door [expertisebureau]. Een dergelijke klacht heeft echter niets te maken met de kwaliteit van het laminaat, maar met de manier van verwerking of het onderhoud, zoals te nat dweilen. De klacht van de consument is ongegrond.   De ondernemer heeft per brief van 28 mei 2013 gereageerd op het deskundigenrapport. De reactie van de ondernemer op het deskundigenrapport luidt in hoofdzaak als volgt.   Uit het deskundigenrapport blijkt dat het laminaat volledig aan de vereiste normen voldoet. Volgens de bevindingen van de deskundige is vast komen te staan dat de leginstructie niet is opgevolgd en dat de gebruiksvoorwaarden niet in acht zijn genomen. Deze leginstructie wordt standaard met het laminaat meegeleverd. Uit het deskundigenrapport blijkt dat de oorzaak van de klachten te vinden is in de verwerking en dat er aantoonbaar diverse cruciale fouten zijn gemaakt die in verband kunnen worden gebracht met de klachten die zich voordoen. Het deskundigenrapport onderschrijft de conclusies van onze medewerker die de vloer heeft geïnspecteerd en van [expertisebureau]. Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb geen aanvullingen op hetgeen ik eerder al ten aanzien van de onderhavige klacht heb aangevoerd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 18 mei 2013, voor zover van belang en samengevat weergegeven, het volgende vastgesteld.   Uit diverse testen is gebleken dat het geleverde laminaat zowel wat betreft de impactweerstand als de hechting van de toplaag voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De in het midden uitgesprongen stukjes toplaag vinden hun oorzaak dan ook niet in een productgebrek en moeten veroorzaakt zijn door overmatige belasting. Bovendien is gebleken dat het laminaat met te weinig werkruimte is gelegd, waardoor deze klem komt te liggen. Het is aannemelijk dat de bouwvloer nog te vochtig was toen het laminaat werd gelegd. Hierdoor kan de vloer meer uitgezet zijn, waardoor onder andere het klem liggen is verergerd. Uit een test is gebleken dat de reactie van het laminaat voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Tijdens de inspectie is gebleken dat de bouwvloer niet vlak genoeg is. De relevante technische eigenschappen van het laminaat zijn getest en voldoende bevonden. Bij de plaatsing van de vloer zijn aantoonbaar cruciale fouten gemaakt die in verband zijn gebracht met de klachten zoals die er nu liggen. De klachten vinden hun oorzaak in applicatiefouten. Herstel is alleen mogelijk door het vervangen van de vloer. De hieraan verbonden (herstel)kosten bedragen bij benadering € 2.530,– inclusief BTW.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit het deskundigenrapport blijkt, samengevat weergegeven, dat het door de ondernemer geleverde laminaat voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Hiernaast heeft de deskundige vastgesteld dat de leginstructies op cruciale punten niet zijn gevolgd, waardoor de klachten zijn veroorzaakt. De deskundige heeft aangeven dat hij de leginstructies van de consument heeft ontvangen.   De consument heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht, die aanleiding geven aan het vaktechnisch oordeel van de deskundige of aan zijn conclusies te twijfelen. De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige dan ook over en legt deze ten grondslag aan dit bindend advies.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 11 juni 2013.