Laptop met gebrek aan scherm moet kosteloos worden hersteld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 192664/197648

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een Macbook Pro gekocht bij de ondernemer waarvan het scherm gebreken vertoont. In eerste instantie zou de consument een deel van het herstel moeten betalen, maar de ondernemer kwam hier later op terug. De consument verlangt kosteloos herstel of ontbinding met terugbetaling van de koopprijs. De ondernemer stelt dat het gebrek aan de consument zelf te wijten is, aangezien het gebrek door het gebruik van een reinigingsmiddel veroorzaakt is. Volgens de commissie is er pas een melding gemaakt van het reinigingsmiddel bij de door de commissie ingeschakelde deskundige en niet bij het Apple repair centrum, waar de laptop eerst is onderzocht, waardoor het niet aannemelijk is gemaakt dat het reinigingsmiddel door de consument is aangebracht. Een apparaat van een premium merk in de prijsklasse waarvan hier sprake is, heeft naar het oordeel van de commissie in ieder geval een langere redelijkerwijze te verwachten gemiddelde gebruiksduur dan tweeënhalf jaar. Het gebrek is binnen deze periode ontstaan, waardoor het product non-conform is. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 19 mei 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van MacBook Pro 13 inch, 2TBT3 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.279,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 19 mei 2019.

Het geschil betreft de vraag of het apparaat voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen en of het voorstel van de ondernemer om de klacht op te lossen redelijk was.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Tweeënhalf jaar na de aankoop vertoonde het scherm gebreken. Apple Store verwees de consument door naar haar verkoper vanwege levering van een non-conform artikel.

Ook na verschillende malen overlegd te hebben blijft de ondernemer volharden dat het simpelweg een technisch defect is wat voor de lijnen zorgt in het scherm.

Aan de consument is aangeboden dat hij maar € 218,46 hoefde te betalen voor het herstel. De consument heeft toen getekend voor akkoord. Hij vond dat alleszins redelijk omdat de laptop een periode normaal was gebruikt.

De medewerker kwam echter hierop terug, omdat het niet helemaal duidelijk was wie welk bedrag moest betalen, er werden meerdere malen verschillende bedragen genoemd. De consument zou uiteindelijk € 880,99 moeten betalen, anders zou de koop ontbonden worden en zou de consument een relatief laag bedrag aan restwaarde ontvangen.

Indien ik de laptop had gebracht binnen 32 maanden, zou de ondernemer € 126,60 voor hun rekening hebben genomen. Het laatste voorstel van de ondernemer is om de helft daarvan, € 63,30, in de vorm van cadeaukaart te geven.

De verkopers bij de ondernemer geven aan dat je gemiddeld acht jaar plezier hebt aan vergelijkbare apparaten.

De consument heeft een non-conforme laptop geleverd gekregen, waarbij binnen de door de consument redelijkerwijze te verwachten levensduur een productiefout aan het licht is gekomen.

De consument vindt het niet redelijk dat hij daar financieel de gevolgen van mag ondervinden.

De consument verlangt bij voorkeur kosteloos herstel, dan wel ontbinding van de koopovereenkomst met terugbetaling van de koopprijs, eventueel met aftrek van het eerder aangeboden bedrag van € 218,46 of volledig herstel met garantie met bijbetaling van € 218,46.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het geautoriseerde servicecentrum van Apple heeft de laptop onderzocht en geconstateerd dat de harde schijf en het lcd-paneel vervangen moeten worden. De reparatiekosten bedragen € 801,66 inclusief btw.

Wegens een misverstand begreep de consument in eerste instantie dat hij slechts € 218,46 diende te betalen. Dat was echter niet het geval. Het deel dat voor de rekening van de consument kwam, was € 801,66. De consument kon zich hier niet in vinden. Omdat er dan ook geen akkoord voor reparatie kwam, is het product op 4 oktober 2022 ongerepareerd teruggestuurd naar de ondernemer.

Volgens de consument is sprake van non-conformiteit. Hij maakt aanspraak op kosteloos herstel.
De ondernemer bestrijdt dat de laptop non-conform is. De laptop heeft tot juli 2022 naar behoren gefunctioneerd. De deskundige heeft het volgende vastgesteld in het deskundigenrapport:
“Het display vertoont continue ernstige strepen. De oorzaak is te zien aan de randen van het display, zie bijlage. De zwarte rubberen rand is gedeeltelijk opgelost, door een onbekend reinigingsmiddel. Dit reinigingsmiddel is ook tussen het scherm gelopen door de adhesie en is de oorzaak van het probleem. Tevens heeft de deskundige het apparaat verder getest en daar kwam uit dat ook de harddisk defect is. Er is een mogelijkheid dat het logicboard mede hiervan de oorzaak is. Dat is alleen uit te sluiten bij het vervangen van de harddisk. Zover is de deskundige niet gegaan.”

Hieruit blijkt in ieder geval dat een deel van de klachten wordt veroorzaakt doordat consument kennelijk een reinigingsmiddel heeft gebruikt dat de rubberen randen van het display heeft opgelost. Dit middel is tussen het scherm gelopen en is de oorzaak van het probleem.

Aangezien deze laptops in de fabriek en in de magazijn van de ondernemer niet worden gereinigd, kan dit niet anders zijn dan dat dit tijdens het gebruik door de consument heeft plaatsgevonden. Daarom is volgens de ondernemer sprake van onheil van buitenaf, en niet van non-conformiteit.

Daarom is de ondernemer ook niet gehouden tot kosteloze reparatie. De ondernemer is van mening dat dit reinigingsmiddel wellicht ook de oorzaak is van de defecte harddisk. Nu de deskundige hier geen verder onderzoek naar heeft verricht, is dit echter niet met zekerheid te zeggen. Verder liggen de stelplicht en bewijslast dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt bij de consument. De consument zal moeten aantonen (stellen en bewijzen) dat het gebrek reeds bij aflevering (al dan niet latent) aanwezig was. De consument heeft dit niet aangetoond.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft het apparaat ontvangen en onderzocht. Het display vertoont continue ernstige strepen. De oorzaak is te zien aan de randen van het display. De zwarte rubberen rand is gedeeltelijk opgelost, door een onbekend reinigingsmiddel. Dit reinigingsmiddel is ook tussen het scherm gelopen door de adhesie en is de oorzaak van het probleem.

Tevens heeft de deskundige het apparaat verder getest en daar kwam uit dat ook de harddisk defect is. Er is een mogelijkheid dat het logicboard mede hiervan de oorzaak is. Dat is alleen uit te sluiten bij het vervangen van de harddisk. Zover is de deskundige niet gegaan.

De omvang van de klacht is ernstig. Herstel of reparatie is technisch mogelijk. Het display kan vervangen worden, met cover en harddisk.

De herstelkosten zijn, inclusief BTW, bij benadering rond € 800,–.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Toen de consument merkte dat sprake was van problemen met de laptop is hij eerst bij een Apple store geweest. Vervolgens heeft hij het apparaat na doorverwijzing vanwege non-conformiteit afgegeven bij de ondernemer. De ondernemer heeft het apparaat ter beoordeling van de klachten doorgeleid naar een geautoriseerd Apple repair-/testcenter.
Daar is geconstateerd dat de harde schijf en het lcd paneel vervangen dienden te worden.

Noch de Apple store, noch de ondernemer, noch het Apple repair-/testcenter heeft het gehad over aantasting van de rubberen rand en eventueel daardoor ontstane schade, ook niet na onderzoek van het apparaat. Als bij het onderzoek sporen van binnendringend vocht, of schoonmaakmiddel, zichtbaar waren geweest, was daar zeker melding van gemaakt omdat dat rechtstreekse gevolgen zou hebben gehad voor garantie en non-conformiteit.

De door de commissie ingeschakelde deskundige maakt wel melding van schade aan de rubberen rand.

De commissie is van oordeel dat nu enkel de deskundige daar melding van maakt en de Apple store, de ondernemer en het Apple repair-/testcenter niet (hoewel deze daar een rechtstreeks belang bij zouden hebben gehad), het onvoldoende aannemelijk is geworden dat de schade aan het apparaat het gevolg is van aantasting door enig schoonmaakmiddel voorafgaand aan de melding van het gebrek en onderzoek van het apparaat.

Op het moment van melding van het gebrek was het apparaat ongeveer tweeënhalf jaar oud. De fabrieksgarantie op het apparaat was verstreken.
Een apparaat van een premium merk in de prijsklasse waarvan sprake is, heeft naar het oordeel van de commissie in ieder geval een langere redelijkerwijze te verwachten gemiddelde gebruiksduur dan tweeënhalf jaar.

Daarmee voldoet het apparaat niet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen, het is non-conform.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Als sprake is van non-conformiteit mag van een ondernemer verlangd worden dat het apparaat kosteloos wordt hersteld of vervangen. Dat zou op grond van het bepaalde in artikel 7:21 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek slechts anders zijn indien herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden.
Daarvan is volgens de commissie in dit geval echter geen sprake. Er is immers geen sprake van disproportionaliteit als de kosten van de reparatie worden bezien in relatie tot de waarde van het apparaat als het geen gebrek zou hebben.
Daarom dient de ondernemer, overeenkomstig hetgeen de consument heeft gevraagd, het apparaat kosteloos te herstellen.

De ontwikkelingen van hard- en software gaan snel. Daarom staat het partijen vrij om in afwijking van deze uitspraak samen af te spreken dat een moderner apparaat geleverd wordt, eventueel tegen een tussen partijen overeen te komen bijbetaling. Omdat dat een nieuwe overeenkomst tussen partijen zou zijn, valt dat echter helemaal buiten de reikwijdte van de commissie, dat is geheel een zaak van partijen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:

De ondernemer draagt zorg voor reparatie van het aan de consument geleverde apparaat.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes weken nadat de consument het apparaat ter reparatie aan de ondernemer zal hebben afgegeven.

De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 87,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, R.A. Timmer en mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 22 mei 2023.