Makelaar had de consument er op moeten wijzen om voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst een zelfstandige saneringsovereenkomst aan te gaan met de provincie.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK09-0176

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en aansprakelijk kan worden gesteld voor het feit dat de consument, anders dan hij uit het koopcontract heeft begrepen, aan de provincie een bedrag van € 11.000,– meer heeft moeten betalen voor de saneringskosten.   De consument heeft op 17 mei 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft in opdracht van de consument bemiddeld bij de aankoop van een woning. Met betrekking tot deze onroerende zaak was het partijen bekend, dat sprake was van bodemverontreiniging en daaruit voortvloeiend een saneringsplicht voor de consument.   In de koopovereenkomst zijn met betrekking tot de sanering verschillende bepalingen opgenomen. Op grond van deze bepalingen heeft de consument er op vertrouwd dat hij aan de provincie een bijdrage in de saneringskosten diende te betalen van € 35.000,–. Achteraf is gebleken dat dit bedrag € 11.000,– hoger was.   Volgens de consument is de ondernemer hiervoor aansprakelijk omdat hij heeft nagelaten de consument te wijzen op de onduidelijkheid in de koopovereenkomst. De makelaar had de consument duidelijk moeten maken dat er nog geen overeenkomst met de provincie tot stand was gekomen, en dat dus het risico bestond dat de in de koopovereenkomst genoemde bijdrage aan de provincie ten aanzien van koper mogelijk niet zou gelden. Door dit niet te doen is de consument afgegaan op de in de koopovereenkomst genoemde bijdrage van € 35.000,–. Nu hij achteraf € 11.000,– meer moet betalen heeft hij schade geleden tot dat bedrag. Voor deze schade is de ondernemer aansprakelijk en de consument verlangt betaling van dit bedrag aan hem door de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument was op de hoogte van de saneringsverplichting. Daarnaast is er melding van gemaakt dat de provincie met een aspirant koper, die in beeld was vóór de consument, een overeenkomst had gesloten waarbij was afgesproken dat de koper maximaal € 35.000,– aan saneringskosten zou moeten bijdragen. Aan de consument is voorts meegedeeld dat hij zelf met de provincie tot overeenstemming moest komen, waarna de consument ook gesprekken heeft gevoerd met de provincie. Daarnaar gevraagd heeft de consument laten weten dat hij er alle vertouwen in had dat een goede oplossing gevonden zou worden en dat de eerder gesloten overeenkomst met de provincie ook wel met hem gesloten zou worden. Dat de provincie na het sluiten van de koopovereenkomst met betrekking tot de saneringskosten een ander beleid is gaan voeren, als gevolg waarvan de consument een hogere bijdrage aan de saneringskosten moet betalen kan niet aan de ondernemer worden toegerekend. De consument is pas na het sluiten van de koopovereenkomst tot overeenstemming gekomen met de provincie, hetgeen voor zijn risico dient te blijven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In de koopovereenkomst is voorzover hier van belang onder meer het volgende bepaald:   “artikel 24 …….. Tussen koper en de Provincie Drenthe zal een overeenkomst tot sanering worden afgesloten. De tekst van deze overeenkomst is aan deze overeenkomst toegevoegd en is daarmee onlosmakelijk verbonden. In de Saneringsovereenkomst zijn dus nu partijen enerzijds de provincie en anderzijds koper. ……..”   “Artikel 25 De koopsom bedraagt 195.000,– en is als volgt te verdelen: koopsom onroerende zaak € 160.000,– en met de provincie Drenthe overeengekomen bijdrage van € 35.000,– saneringskosten.   Direct bij de akte van levering zal de notaris genoemde bijdrage ad. €35.000,– niet uitbetalen aan de verkoper maar terugstorten aan koper op een door hem aan te wijzen bankrekening.   Koper zal genoemde bijdrage ad. € 35.000,– op een dien gewenst moment overmaken aan de provincie Drenthe ten behoeve van de sanering van het perceel……”   Op grond van voormelde bepalingen in de koopovereenkomst kan redelijkerwijs worden begrepen dat de consument evenals de aspirant koper, die eerder met de provincie een saneringsovereenkomst met betrekking tot het zelfde perceel had gesloten, een bedrag van € 35.000,– aan saneringskosten aan de provincie zou moeten betalen. Ter zitting is gebleken dat alle betrokken partijen; consument, ondernemer en provincie er inderdaad op hebben vertrouwd dat met de consument dezelfde saneringsovereenkomst gesloten zou worden als met de aspirant koper. Dit vertrouwen is bovendien onderstreept door het aanhechten van de overeenkomst met de aspirant koper aan het koopcontract.   Onder de gegeven omstandigheden heeft de consument uit de koopovereenkomst redelijkerwijs kunnen begrijpen dat hij een bedrag van € 35.000,– aan saneringskosten verschuldigd zou zijn.   De ondernemer heeft vanuit het vertrouwen dat hij had op het totstandkomen van een gelijkluidende saneringsovereenkomst, de consument onvoldoende gewezen op het belang om voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst een zelfstandige saneringsovereenkomst aan te gaan met de provincie. Daarnaast had hij, wetend dat de saneringsovereenkomst met de aspirant koper niet op de consument van toepassing was, niet akkoord mogen gaan met de tekst van de koopovereenkomst, althans de consument moeten adviseren daarmee niet akkoord te gaan. Door dit na te laten kan naar het oordeel van de commissie redelijkerwijs worden gesteld dat de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst tot dienstverlening en kan hij om die reden aansprakelijk worden gesteld voor de door de consument geleden schade.   Door de consument is met betrekking tot de hoogte van de schade aansluiting gezocht bij het bedrag dat hij aan extra saneringskosten heeft moeten maken. Vanuit de gedachte dat alle betrokken partijen zich hebben laten leiden door het vertrouwen dat een gelijkluidende saneringsovereenkomst gesloten zou worden, zal de commissie naar redelijkheid en billijkheid de te vergoeden schade vaststellen op een bedrag van € 3.700,–, welk bedrag door de ondernemer aan de consument dient te worden betaald.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Overeenkomstig het reglement van de commissie zal worden bepaald dat het klachtengeld door de ondernemer aan de consument wordt vergoed.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt toegewezen.   De ondernemer dient aan de consument een bedrag te betalen van € 3.700,–. Betaling aan de consument dient plaats te vinden binnen een maand na verzenddatum van dit bindend advies.   Voorst dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.