Makelaar wist dat de consument niet naar waarheid heeft verklaard over de staat van de woning. Makelaar had consument moet wijzen op de mogelijke gevolgen daarvan.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Bemiddeling    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0026

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een door de consument gestelde tekortkoming door de ondernemer in de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De makelaar had moeten constateren dat er sprake was van een verzakking van de keuken en had daarvan melding moeten maken. Wij zijn er door de makelaar ten onrechte niet op gewezen alles te melden wat zich heeft voorgedaan in bouwkundig opzicht. De makelaar had in 1992 bemiddeld bij de aankoop door ons. Dat was ook de reden dezelfde makelaar bij de verkoop in te schakelen nu deze immers bekend was met de woning. Aan de koper hebben wij € 10.000,– betaald vanwege de geconstateerde gebreken.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De bedoeling van de vragenlijst was duidelijk vermeld: gewezen wordt op de verplichting juiste informatie te verstrekken over de staat van de woning. De ondernemer mocht erop vertrouwen dat de consument, mede gezien diens hoge opleiding, het belang onderkende. Daarnaast geldt dat de consument ten tijde van de aankoop in 1996 zelf een voorbehoud heeft gemaakt terzake van de aanbouw. De ontbindende voorwaarde terzake is indertijd later vervallen. De verzakking leidt nog niet tot non-conformiteit zodat ten onrechte aan de kopers is betaald. Tenslotte geldt dat er geen schade is geleden. Zouden de kopers tijdig zijn geïnformeerd dan was er geen transactie tot het bedrag van de koopsom tot stand gekomen.   Beoordeling van het geschil   Van doorslaggevend belang voor de commissie is hetgeen de ondernemer zelf ter zitting heeft verklaard over de door haar gemaakte afwegingen na kennisneming van de invulling van de vragenlijst Verkoop door haar opdrachtgevers, de consument. Zij heeft verklaard gezien te hebben dat de consument de vragen onder E sub 3 en 5 met “neen” had beantwoord terwijl zij wist dat die antwoorden in strijd met de waarheid waren. Zij heeft voorts verklaard niettemin bewust te hebben besloten dit niet ter sprake te brengen bij de consument. Als reden daarvoor heeft zij het hoge opleidingsniveau genoemd en het feit dat zij aannam dat de consument zich bewust was van de mogelijke consequenties van het verzwijgen van deze informatie. Dit gedrag levert een toerekenbare tekortkoming in de bemiddelingsovereenkomst op. Kern van de prestatie die van de makelaar verwacht mag worden is immers het verlenen van bijstand in de onderhandelingen naar de transactie en daarin is essentieel dat de verkoper voldoet aan de volgens vaste rechtspraak op hem rustende mededelingsplicht. De ondernemer heeft, in plaats van de consument uitdrukkelijk hierop te wijzen, laten passeren dat de transactie gesloten werd onder garanties, die immers volgen uit de genoemde antwoorden, waarvan zij wist dat daaraan niet voldaan werd. Aldus heeft de ondernemer de consument in een situatie gebracht waarin hij op grond van toerekenbare tekortkoming en zelfs bedrog, aangesproken zou kunnen worden. De ondernemer is schadeplichtig. De commissie volgt de ondernemer ten dele in het betoog dat de schade niet is te stellen op het volledige bedrag dat aan de kopers is voldaan. Aannemelijk is dat niet dit volledige bedrag in de onderhandelingen van de koopsom zou zijn afgetrokken. De commissie stelt de schade naar redelijkheid en billijkheid vast op € 5.000,–. De klacht is mitsdien gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   De ondernemer is aan de consument een bedrag van € 5.000,– verschuldigd, te betalen binnen een maand na verzending van dit bindend advies. Bij niet tijdige betaling is de ondernemer wettelijke rente vanaf de datum van verzending van dit bindend advies verschuldigd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 5 september 2007.