Mening van consument dat deskundige subjectief te werk is gegaan niet ondersteunfd door commissie.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Deskundigenonderzoek/-rapport    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 45342

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 november 2004 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.027,–. De levering vond plaats op of omstreeks 20 januari 2006.   De consument heeft op 29 maart 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De keukenkasten aan weerszijden van de schouw gaan zwellen, dat doet zich voor de tweede keer voor in vier jaar tijd. De garantie is vijf jaar. Bij de eerste vervanging, twee jaar na de installatie, zijn geen maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.   Het rapport van uw deskundige is mogelijk niet geheel juist en subjectief. Ik heb de vetresten zonder moeite met succes verwijderd. Omdat dit mogelijk was is dus geen sprake van “ingevreten vetresten” en van extreme hitte tijdens het komen. De deskundige bedoelt met de vetresten aan de binnenkant van de deuren waarschijnlijk de deuren links en rechts van de afzuigkap. Met betrekking tot de afzuigkap is niet de mate van verstopping relevant maar de mate waarin “de flow” wordt beïnvloed. Deze had gemeten moeten worden. Een proef met een A-viertje heeft aangetoond dat de doorstroming hard genoeg was. Met betrekking tot de deskundige opmerkt over herstel is van belang dat mijn vraag over de opstelling door hem is beantwoord als “niet de meest nette”. De keukenadviseur is verantwoordelijk voor de door hem geadviseerde opstelling. Frituren is onderdeel van een normaal culinair patroon zodat volgens de [branche]-voorwaarden kan worden gesproken van een normaal gebruik. De consument verlangt kosteloze vervanging en maatregelen om herhaling te voorkomen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Twee jaar geleden hebben wij de corpussen vervangen, uit garantieoverwegingen, want de oorzaak van de klacht was onduidelijk. Twee jaar later wordt over hetzelfde geklaagd. Wij hebben de keuken beoordeeld en in onze optiek is de schade ontstaan door het gebruik en is er geen aanleiding garantie te verlenen. Desalniettemin hebben wij aangeboden een derde van de vervangingskosten van de corpussen voor onze rekening te nemen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De keuken was extreem vet en vies. De vetresten zitten op alle fronten en ook aan de binnenkanten van de deuren. In de motorloze schouw zitten de filters voor 80% verstopt waardoor deze slecht functioneert. De wanden zwellen extreem, dit komt niet door het gebruik van de kookplaat. Doordat het een inductiekookplaat is komt al veel minder vocht vrij dan bij een gaskookplaat (door verbranden van gas komt er vocht vrij). De glasplaat is stuk doordat er een pan op is gevallen en deze moet om veiligheidsredenen worden vervangen. Er wordt extreem veel met vet gebraden en/of gefrituurd. Door deze enorme hitte, die te dicht op de kasten plaats vindt gaat deze keuken stuk. De omvang van de klacht is ernstig. Herstel is mogelijk maar de klachten zullen door een verkeerd gebruik van de keuken terugkomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar aanleiding van de door de consument gestelde gebreken heeft de commissie een onafhankelijke deskundige gevraagd de keuken te beoordelen en daarover te rapporteren. De consument heeft meegedeeld de inhoud van dit rapport niet geheel juist en subjectief te vinden op door hem genoemde onderdelen. De commissie heeft echter geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van het door de deskundige gerapporteerde en neemt zijn oordeel over. Een afgeleverde zaak dient die eigenschappen te bezitten die bij normaal gebruik mogen worden verwacht. Op grond van het rapport van de deskundige is voor de commissie voldoende aannemelijk geworden dat de wijze van gebruik in dit concrete geval “normaal gebruik” te boven gaat.   De commissie is met de consument van oordeel dat van een ondernemer deugdelijke adviezen mogen worden verwacht bij de aanschaf van de keuken. De consument heeft echter geen enkele informatie gegeven over de wijze van totstandkoming van de overeenkomst. Het is immers niet alleen een ondernemer die dient te voldoen op de op hem rustende informatieplicht, op de consument rust nu eenmaal ook een onderzoeksplicht. Nu de consument niet ter zitting is verschenen is het voor de commissie niet mogelijk geweest daarover vragen te stellen en zijn er geen feiten of omstandigheden aan het licht gekomen die kunnen leiden tot het toerekenen van een gebrekkige informatieverstrekking ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de ondernemer.   Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden, in hun onderlinge samenhang bezien, oordeelt de commissie de klacht ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 20 oktober 2010.