Minderjarige consument is bekwaam om fitnesscontract met laag maandbedrag af te sluiten Dat is in dit gevalhet maatschappelijk verkeer geaccepteerd.

  • Home >>
  • Sport en Beweging >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 75263

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de opzegging van een abonnement.   De consument heeft een bedrag van € 108,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik was een keer mee geweest met een vriendin om te sporten en dacht dat ik dat ook wilde doen. Het was maar € 15,95 per maand. Ik heb daar gelijk een abonnement gekregen en mijn handtekening gezet. Ze hebben mij niet gezegd dat dat voor een jaar was. Toen ik na een paar maanden wilde stoppen, heb ik een opzegbrief met mijn pasje opgestuurd, want ik dacht dat dat kon. Toen werd er iedere keer geld van mijn rekening afgehaald. Dat heb ik weer teruggehaald. Mijn moeder heeft de overeenkomst vernietigd, omdat ik toen 17 jaar was.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft zich op 16 april 2012 ingeschreven. Het inschrijfformulier vermeldt: “gewenst jaarabonnement “en “LET OP! Het betreft een jaarabonnement en er geldt een eenmalige inschrijvingsgeld van € 25,–.” Het abonnement is ingegaan op 24 april. Tot en met 6 juni 2012 heeft de consument meerdere bezoeken gebracht. Op 4 augustus 2012 werd een maand betaling geblokkeerd; vanaf dat moment is er niet betaald. Op 17 november 2012 heeft de consument zelf opgezegd. De eerste brief van de moeder was van 4 februari 2013. Het openstaande bedrag bedraagt thans € 84,75.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting heeft de ondernemer een kopie van het inschrijfformulier overgelegd. Daaruit blijkt dat de consument heeft getekend voor een jaarabonnement en heeft verklaard kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. Onder deze omstandigheden stelt de commissie vast dat tussen partijen een jaarcontract gold. De moeder van de consument heeft een beroep gedaan op de minderjarigheid van de consument. Dit beroep gaat naar het oordeel van de commissie niet op, omdat het sluiten van een jaarabonnement voor fitness met een maandbedrag van € 15,95 een transactie is die in het maatschappelijk verkeer door een 17-jarige pleegt te worden gedaan en waartoe een 17-jarige ook alleszins bekwaam kan worden geacht. Van het in depot gestorte bedrag zal het genoemde openstaande bedrag aan de ondernemer worden overgemaakt. Het meerdere kan aan de consument worden gerestitueerd, nu incassokosten, gelet op de aard van de onderhavige procedure, niet aan de orde zijn.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend: – aan de consument wordt een bedrag van € 23,25 gerestitueerd – aan de ondernemer wordt een bedrag van € 84,75 overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, op 16 mei 2013.