Niet-betaling factuur en zaak bij burgerlijke rechter aanhangig.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK09-0027

De uitspraak:

Beoordeling van de ontvankelijkheid   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer maakt aanspraak op vergoeding van intrekkingskosten. Hij heeft op 6 juni 2008 een factuur ingediend. Op 14 augustus 2008 verzond de ondernemer een aanmaning.
Op 25 november 2008 diende de ondernemer bij de voorzieningenrechter te Almelo een verzoek tot het verlenen van verlof om conservatoir beslag te leggen in.
Op 26 november 2008 bracht een deurwaarder ten verzoeke van de ondernemer een sommatie uit aan de consument en werd ten laste van de consument beslag gelegd. In de dagen daarna werden enkele formaliteiten met betrekking tot het beslag afgewikkeld.
Op 10 december 2008 werd de consument ten verzoeke van de ondernemer gedagvaard om te verschijnen voor de zitting van de kantonrechter te Almelo op 23 december 2008.
In de dagvaarding is vermeld dat door de gedaagden – de consument – geen enkel inhoudelijk verweer is gevoerd. In het dossier bevindt zich een brief van 12 december 2008 van de consument aan een andere makelaar (waarmee in verband met deze zaak eveneens een geschil bestond), waarin wordt verwezen naar een geschil met de ondernemer in de onderhavige zaak. Op 15 december 2008 schreef de deurwaarder aan de consument hoe deze verder diende te handelen.   In het dossier bevindt zich geen enkele brief van de consument aan de ondernemer in de onderhavige procedure waarin verweer wordt gevoerd tegen de vordering. 
  Op 12 december 2008 meldde de consument aan de geschillencommissie dat hij problemen had met twee makelaars.   Het klachtformulier, gedateerd 31 januari 2009, werd op 11 februari 2009 ontvangen door de commissie.   Zolang geen inhoudelijke klachten door de consument aan de ondernemer kenbaar waren gemaakt mocht deze ervan uitgaan dat er niet meer aan de hand was dan de niet-betaling van een factuur.
Krachtens artikel 5 lid b van het reglement is een klacht niet ontvankelijk indien het betreft een geschil over de niet-betaling van een factuur waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt.   Ook al zou inmiddels – aan de hand van het klachtformulier – duidelijk zijn dat er wèl een inhoudelijke klacht bestond, toch stond, nu de klacht is ingediend nadat de zaak bij de burgerlijke rechter aanhangig is gemaakt (door het introduceren van de zaak op de eerst dienende dag), de omstandigheid dat de zaak eerder bij de burgerlijke rechter aanhangig is gemaakt eraan in de weg dat deze zaak door de commissie in behandeling genomen zou kunnen worden, wat er ook van zij of op andere gronden de klacht al dan niet ontvankelijk zou zijn.   Op grond van het voorgaande is de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht.   Beslissing   De consument wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 8 juli 2009.