Niet gebleken is dat er een te lage, of lager dan verwachte, opbrengst is gerealiseerd of anderszins schade is geleden. Het aanbod van de makelaar is daarom voldoende.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0037

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de wijze van uitvoering van de door de makelaar ondernomen activiteiten. De consument heeft een bedrag van € 1.190,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in januari 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In september 2006 heb ik opdracht gegeven aan de ondernemer om te bemiddelen bij de verkoop van mijn woning. De woning is uiteindelijk ook verkocht, maar ik ben zeer ontevreden over de dienstverlening door de ondernemer Het begon er al mee dat ons werd medegedeeld dat op de dag van kennismaking € 595,– exclusief BTW zou worden geïncasseerd. Nadat wij daartegen bezwaar hadden gemaakt werd afgesproken dat dit bedrag pas zou worden geïncasseerd nadat wij definitief hadden besloten met de ondernemer in zee te gaan. Dit bedrag is desondanks afgeschreven. De communicatie was slecht; gemaakte afspraken werden niet nagekomen. Bij de publicatie op het internet zijn fouten gemaakt, zoals het opgeven van een te grote oppervlakte waarover wij van de kopers vragen kregen. Bezoekers zijn niet nagebeld om te vragen wat ze van ons huis vonden. De koopakte is niet met ons besproken. Wij hebben veel tijd en energie moeten steken in het wijzen op gemaakte fouten, opdat de ondernemer deze kon herstellen. Er was geen enkele verkoopstrategie. Ook op onze klachten en ons verzoek de nota te halveren heeft de ondernemer niet gereageerd. Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. De woning is verkocht acht dagen nadat deze op “naam website” was geplaatst. Er zat € 11.000,– tussen de vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs. Als ik zeg dat de ondernemer slecht communiceerde, heb ik het deels ook over de periode nadat wij klachten hadden geuit. De consument verlangt dat de nota, groot € 595,– plus € 1.190,–, wordt gehalveerd.   Standpunt van de ondernemer   Voorafgaand aan de zitting heeft de ondernemer op geen enkele wijze, noch in de richting van de consument, noch in de richting van de commissie, zijn standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt.   Ter zitting heeft de ondernemer– in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De woning is verkocht voor een marktconforme prijs. Natuurlijk is vooraf gesproken over de te verwachten opbrengst, omstreeks € 200.000,–, welke opbrengst ook is gerealiseerd. Er is niet vooraf gesproken over een bodemprijs welke het pand minstens op moest brengen. Vaak wordt vooraf besproken wat er kan gebeuren als de verkoop onverhoopt wat trager loopt. Of dat in dit geval ook is besproken, weet ik niet meer. Overigens gaf de situatie ook geen aanleiding tot het bepalen van een bepaalde strategie, want het pand is snel verkocht. In verband met de klachten hebben wij ooit een korting van € 250,– inclusief BTW aangeboden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit het relaas van beide partijen blijkt, dat er inderdaad enkele fouten zijn gemaakt – bijvoorbeeld met de foto´s – en dat de consument extra energie heeft moeten besteden aan de onderhavige verkoop. Eveneens blijkt, dat de ondernemer – zeker in de fase na de verkoop – zeer gebrekkig heeft gecommuniceerd. Daar staat tegenover, dat evenmin grove of ernstige fouten vallen aan te wijzen. Dat, zoals de ondernemer stelt, na een aantal vergeefse pogingen om potentiële kopers te benaderen, die pogingen worden gestaakt, ligt – als algemene beleidslijn – tamelijk voor de hand. Ook is begrijpelijk, dat de ondernemer in de aanvang even aankijkt hoe het loopt naar aanleiding van de eerste verkoopmaatregelen, om eerst daarna kostbaarder maatregelen zoals mailing e.d. in te zetten. Belangrijk is tenslotte, dat gesteld noch gebleken is dat als gevolg van tekortkomingen er een te lage, of lager dan verwachte, opbrengst is gerealiseerd of anderszins schade is geleden. Bij deze stand van zaken acht de commissie het door de ondernemer eerder gedane aanbod ruimschoots voldoende.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan. Dit aanbod houdt in een korting van € 250,– inclusief BTW.   Met inachtneming van het vorenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Een bedrag van € 250,– wordt terugbetaald aan de consument en een bedrag van € 940,– wordt uitbetaald aan de ondernemer.    Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 29 oktober 2007.