Niet vlekkeloos verlopen, maar is onvoldoende reden om aan te nemen dat dit op de verkoopprijs van invloed is geweest.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Courtage    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 79868

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een opdracht tot bemiddeling bij verkoop.   De consument heeft in mei 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In januari 2013 hebben wij onze woning bij de ondernemer in verkoop gegeven. In mei 2013 is de woning verkocht voor € 130.000,–.   Toch zijn wij niet tevreden over de ondernemer. Ten eerste is de feitelijke medewerker vervangen zonder overleg met ons. Ten tweede was de vervanger geen NVM-makelaar en deed hij de bezichtiging, dat is volgens de NVM-voorschriften niet toegestaan. Hij was kennelijk ook onervaren. Daarvoor hebben wij niet betaald. Ten derde heeft de ondernemer niet gecontroleerd of alle bladen van het contract getekend waren; wij moesten naar het kantoor van de ondernemer, terwijl hij een fout had gemaakt. Ten vierde heeft de ondernemer op een onmogelijk laat tijdstip – vrijdagmiddag laat – laten weten dat zij maandagochtend niet bij het transport aanwezig zou zijn, terwijl vooraf was gezegd dat de makelaar bij het transport aanwezig is. Het argument dat de ondernemer de woning heeft verkocht, overtuigt ons niet. Het is in feite Funda geweest dat de woning heeft verkocht. De rest van de activiteiten had elke binnendienstmedewerker kunnen uitvoeren.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De woning stond aanvankelijk te koop voor € 147.500,–. De medewerker van de ondernemer die de bezichtiging deed, wist niet eens dat er een nieuw dak op zat. Allerlei mogelijk prijsverhogende zaken werden door hem niet genoemd. Ik begrijp dat het moeilijk is om dit te bewijzen, maar ik ga ervan uit dat, als er een ervaren makelaar mee bezig was geweest, de woning meer had opgebracht. De directrice van de ondernemer kende de woning zelf trouwens ook niet.   De ondernemer belde ons vrijdag dat de koper de woning nog een keer wilde zien vóór de overdracht. Dat hebben we toen maar op zondag gedaan. Inmiddels waren we zelf ook bezig met onze nieuwe woning.   Het is niet juist dat ons is medegedeeld dat de oorspronkelijke medewerkster weg was wegens een bevalling. Pas na aandringen werd gezegd dat zij weg was, zonder dat er een reden werd medegedeeld. Ik begrijp best dat de ondernemer op een gegeven moment personeelsproblemen kan hebben, maar de klant mag daar niet de dupe van worden.   De consument verlangt halvering van de courtage.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De bezichtiging vond plaats op 29 april, de verkoopakte werd getekend op 8 mei 2013. Transport vond plaats op 19 augustus 2013. Als de consument dan zo ontevreden was over de gang van zaken bij bezichtiging en tot stand komen van de koopakte, vind ik het verbazend dat zij pas op 29 augustus 2013 voor het eerst reageerde. Eerdere klachten zijn er niet geweest.   Onze medewerkster die het kantoor in [plaatsnaam] leidde is op 7 april 2013 plotseling, en drie maanden te vroeg, bevallen van een dochtertje. Daardoor kon er geen normale werkoverdracht plaats vinden. Wij hebben zo goed mogelijk getracht alles op te vangen. Onze heer W. heeft de consument van een en ander op de hoogte gesteld. Het klopt dat [naam]., omdat hij het vereiste diploma niet had, deze bezichtiging eigenlijk niet had mogen doen. Doch in de gegeven situatie was er geen andere oplossing. De consument had hiertegen ook geen bezwaar. En overigens heeft deze bezichtiging wel geleid tot een getekende verkoopovereenkomst. Dat alles is overigens door onze directeur begeleid. Inderdaad was er een pagina niet getekend. Dit is in onderling overleg opgelost.   De koper gaf ons op vrijdag 16 augustus 2013 aan dat het transport zou plaatsvinden op maandagochtend bij een notaris 80 km verderop. Gelet op de afstand en de korte termijn viel dat voor ons niet meer te regelen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De bezichtiging vond plaats drie weken na het vertrek van de medewerkster van de ondernemer. Op zichzelf levert dat plotselinge vertrek overmacht op. Doch het tijdsverloop brengt met zich, dat van een strikte overmachtssituatie geen sprake meer was.   Niettemin is aannemelijk dat een en ander binnen de organisatie van de ondernemer nog steeds tot problemen leidde. Er bestaat verschil van mening of een en ander vooraf aan de consument is doorgegeven. In elk geval is dit niet schriftelijk geschied.   De commissie acht, ook in de gegeven situatie, minder gewenst dat er een niet gecertificeerde makelaar de bezichtiging heeft gedaan. Er is echter onvoldoende reden om aan te nemen dat dit op de prijs van invloed is geweest. Uit de gegevens op Funda blijkt dat de vraagprijs al maanden eerder was bijgesteld naar € 137.500,–. Een uiteindelijke prijs van € 130.000,– vormt dan geen indicatie dat degene die de bezichtiging heeft gedaan tekort is geschoten. Het moge zo zijn dat de vraag of al dan niet een redelijke prijs is gerealiseerd niet alles zegt – het is mogelijk dat een makelaar zich voldoende heeft ingespannen terwijl geen bevredigend resultaat wordt bereikt, evenals het mogelijk is dat de makelaar zich onvoldoende heeft ingespannen terwijl desondanks een goed resultaat wordt bereikt – maar indien het resultaat redelijk lijkt te zijn is dat wel een aspect dat bij de totale afweging een rol dient te spelen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Per saldo komt de commissie tot de slotsom dat er bepaalde, geringe, onvolkomenheden vallen aan te wijzen, maar dat nu niet aannemelijk is dat deze van negatieve invloed zijn geweest op de prijs, de aard en omvang van die onvolkomenheden niet van dien aard is geweest dat deze tot een matiging van de contractueel overeengekomen courtage zou moeten leiden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 25 oktober 2013.