Non conformiteit: badmeubel niet ondeugdelijk; klachten zijn het gevolg van onjuiste installatie.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 80990

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in augustus 2012 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een badmeubel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.128,72.
De levering vond plaats op of omstreeks 5 september 2012.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is van mening dat de ondernemer een niet deugdelijk badmeubel heeft geleverd. Zij stelt hiertoe dat het meubel loslatende plekken vertoont en dat de deuren van het meubel zijn opgebold. De onderste lade is ontwricht.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Er is een scheidingswand tussen de douche en het toilet. Niet tussen de douche en het badmeubel. Het water van de douche kan echter niet tegen het badmeubel komen. De deskundige heeft de douche niet aangezet. Het badmeubel is aan de andere kant ook beschadigd. Het is een slecht meubel. Ik weet niet of bij het badmeubel installatievoorschriften zaten. Het badmeubel is geplaatst door een door mij ingehuurde derde. Bij de inspectie door de fabrikant van het badmeubel zijn geen onderdelen vervangen.

De consument verlangt een nieuw badmeubel.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer weerspreekt de klacht van de consument en voert hiertoe het volgende aan. Het badmeubel is in strijd met de aan de consument overhandigde garantiebepalingen zonder een deugdelijk douchescherm te dicht bij de douche geplaatst. Het badmeubel is dus niet geplaatst conform de installatievoorschriften. De consument heeft adviezen om een douchescherm te plaatsen of om het badmeubel te verplaatsen in de wind geslagen. In de brief van 28 maart 2013 is aan de consument medegedeeld dat de klacht van de consument maar gedeeltelijk onder de garantie valt en is voorgesteld om 50% korting te geven op de aankoop van een nieuw badmeubel tegen inlevering van de oude in de winkel van de ondernemer.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 4 februari 2014, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De oorzaak van de klachten aan het badmeubel is duidelijk het intrekken van water en stoom in het geleverde product. Het douchewater en de stoomvorming komen direct op het badmeubel terecht. In de ruimte is behalve de toegangsdeur een raam met klepraam voorzien van een ontluchtingsgleuf in het glas aanwezig. Het is zeer aan te bevelen een ventilatiekanaal aan te brengen voorzien van een automatisch geschakelde ventilator. De herstelkosten exclusief montagekosten bedragen € 450,– inclusief BTW.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De conclusies en aanbevelingen van de door de commissie benoemde deskundige komen de commissie zowel feitelijk als vaktechnisch juist voor.

De consument heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht, die aanleiding geven aan het vaktechnisch oordeel van de deskundige of aan zijn conclusies te twijfelen. Het enkel betwisten van de juistheid van het vaktechnisch oordeel of de conclusies van de deskundige is hiervoor niet voldoende.

De commissie neemt de conclusies en aanbevelingen van de door de commissie benoemde deskundige dan ook over.

Uit het deskundigenrapport blijkt, samengevat weergegeven, dat er geen sprake is van een ondeugdelijk badmeubel maar van onvoldoende bescherming van het badmeubel tegen het water vanuit de douche en van onvoldoende ontluchting in de badkamer. Deze omstandigheden komen voor rekening van de consument.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 5 maart 2014.