Ondernemer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van handelen hulppersoon.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE03-0163

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil 

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 17 juli 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.

De ondernemer verplichtte zich daarbij onder meer tot het leveren van een koelkast tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 348,95 met € 40,– aan bijkomende kosten en € 17,– aan verwijderingsbijdrage. De levering vond plaats op 28 juli 2003.   De consument legde de klacht op de dag van aflevering voor aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Niet alleen bij de levering van de koelkast, maar ook bij de twee volgende naleveringen bleek de koelkastdeur beschadigd. Na diverse malen zelf contact te hebben opgenomen, wist ik nog niet wanneer de goede deur zou komen. Inmiddels is de deur vervangen, maar daarbij is mijn keukenvloer beschadigd.   De consument verlangt een vergoeding voor vier opgenomen halve snipperdagen alsmede, zoals ter zitting nader verzocht, herstel van de beschadigde keukenvloer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gebrekkige levering door de fabrikant rechtstreeks aan de consument. Ook staan wij buiten schade die de fabrikant daarbij mogelijk aan de keukenvloer van de consument heeft veroorzaakt, terwijl ontkend wordt dat die schade door de (monteur van de) fabrikant is veroorzaakt. In ieder geval is die schade niet door de (monteur van de) fabrikant waargenomen en gemeld in een, met de consument in te vullen, schadeformulier.   De ondernemer heeft bij brief van 12 september 2003 een bij de ondernemer te besteden waardebon van € 50,– aan de consument doen toekomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Nu de ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakte van de hulp van de fabrikant, is de ondernemer tegenover de consument voor de gedragingen van de fabrikant en het door de fabrikant gezonden personeel aansprakelijk als voor eigen gedragingen. Indien (bedoeld personeel van) de fabrikant bij de uitvoering van werkzaamheden op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst schade veroorzaakte en deswege aansprakelijk is, is ook de ondernemer tegenover de consument daarvoor aansprakelijk. Of en in hoeverre de ondernemer dat mogelijk kan verhalen op (personeel van) de fabrikant, regardeert de consument niet en gaat dit geschil te buiten.   Gelet op de ter zitting door de consument afgelegde verklaring dat de schade aan de vloer pas werd ontdekt toen (het personeel van) de fabrikant net de straat uit reed en die schade toen meteen telefonisch is gemeld alsmede in het licht van de voorhanden schriftelijke stukken en de daarop ter zitting gegeven toelichting, staat voor de commissie vast dat de keukenvloer daadwerkelijk werd beschadigd door (personeel van) de fabrikant bij het vervangen van de koelkastdeur. Op grond van het hiervoor overwogene is de ondernemer daarvoor tegenover de consument aansprakelijk.   Dat de consument vier maal een halve snipperdag moest nemen om een onbeschadigde koelkastdeur te krijgen, is gelet op het hiervoor overwogene in de verhouding tot de consument ook aan de ondernemer toe te rekenen. Waar de consument ook een halve snipperdag zou hebben moeten opnemen indien meteen een onbeschadigde koelkastdeur was geleverd en de consument binnen redelijke grenzen gehouden was tot het nemen van maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade zoals bijvoorbeeld dat een derde in een voorkomend geval namens hem aanwezig had kunnen zijn bij de vervanging(en) van de koelkastdeur, kan echter niet worden geoordeeld dat de daarmee samenhangende schade geheel in zodanig verband staat met de gebrekkige levering van de koelkastdeur dat zij de ondernemer als een gevolg daarvan kan worden toegerekend.   Mede gelet op de foto van de schade aan de keuken en de ter zitting door de consument nader gegeven concretisering van de totale schade, stelt de commissie in dit geval het door de ondernemer aan de consument te vergoeden totale schadebedrag naar billijkheid vast op € 75,–. Het staat de consument vrij om de reeds ontvangen waardebon van € 50,– ten tijde van de betaling door de ondernemer aan de ondernemer terug te geven, zodat de ondernemer alsdan € 75,– contant geld aan de consument dient te betalen. Voor het geval dat de consument de reeds ontvangen waardebon van € 50,– ten tijde van de betaling door de ondernemer niet aan de ondernemer heeft geretourneerd of niet aan de ondernemer heeft kunnen retourneren, dient de ondernemer echter nog aanvullend € 25,– aan de consument te betalen.   Op grond van het voorgaande wordt de klacht gegrond geoordeeld en als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een totale vergoeding van € 75,–, aldus:   indien de consument de reeds ontvangen waardebon van € 50,– ten tijde van de betaling door de ondernemer aan de ondernemer teruggeeft of heeft teruggegeven, betaalt de ondernemer € 75,– contant aan de consument; indien de consument de reeds ontvangen waardebon van € 50,– ten tijde van de betaling door de ondernemer niet aan de ondernemer heeft geretourneerd of niet aan de ondernemer heeft kunnen retourneren, betaalt de ondernemer aanvullend nog € 25,– contant aan de consument. Betaling van het totaalbedrag dient te hebben plaatsgevonden over een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van € 45,– terzake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 45,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 3 mei 2004.