Ondernemer dient in de gelegenheid te worden gesteld om te herstellen, ook al zijn er al twee keer problemen geweest.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 74109

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 maart 2011 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een laminaatvloer. De levering vond plaats op 21 maart 2011.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is van mening dat het geleverde laminaat niet voldoet aan de eigenschappen die hij van de vloer mocht verwachten. Er is sprake van non-conformiteit. De consument stelt hiertoe het volgende. Reeds na 12 c.q. 18 maanden is de vloer dusdanig versleten dat deze vervangen moet worden. Een laminaatvloer als de onderhavige moet een hond kunnen verdragen en één keer per twee à drie weken dweilen mag geen probleem zijn.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik ben het eens met het deskundigenrapport. De ondernemer heeft mij naar aanleiding van het deskundigenrapport inderdaad gebeld. Ik ben niet akkoord met vervanging van de vloer. Dat zou de tweede vloer zijn die vervangen moet worden. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Daarom wil ik een financiële vergoeding ter grootte van de door de deskundige begrote herstelkosten. De deskundige heeft de kosten van het in- en uitruimen niet meegenomen. De eerste vloer heb ik zelf gelegd. De tweede vloer is gelegd door de ondernemer.   De consument verlangt kosteloze vervanging van de vloer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer weerspreekt de klacht van de consument en heeft hiertoe het volgende aangevoerd. Er is sprake van abnormaal gebruik van de vloer. In het gezin van de consument is een middelgrote hond aanwezig. In geval van abnormaal gebruik is de garantie van 15 jaar niet van toepassing. Dat er sprake is van abnormaal gebruik wordt bevestigd door het rapport van een onafhankelijke expert van [expertisebureau]. De conclusie van deze expert is dat de vloer te veel geleden heeft door invloeden van het schoonmaken en dagelijks gebruik, mede gezien de aanwezigheid van een middelgrote hond met langharige vacht. De klacht van de consument dient dan ook ongegrond verklaard te worden.   De ondernemer heeft gereageerd naar aanleiding van het deskundigenrapport en daarbij aangeboden de oude vloer te laten verwijderen, een nieuwe vloer naar wens te leggen en alle kosten die dit met zich meebrengt voor zijn rekening te nemen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 18 april 2013, voor zover van belang en samengevat weergegeven, het volgende vastgesteld.   Het is duidelijk zichtbaar dat de klacht zich per plank manifesteert. Er zijn immers duidelijke overgangen tussen de afzonderlijke delen zichtbaar. Dit betekent dat de oorzaak onmogelijk in het gebruik van de vloer kan liggen. Uit de aard en omvang van de waargenomen slijtage volgt dat de oorzaak van de klacht zonder twijfel gelegen is in het productieproces.   Herstel is alleen mogelijk door het vervangen van de vloer. De hieraan verbonden (herstel)kosten bedragen bij benadering € 7.374,68 inclusief BTW, waarin begrepen een stelpost van € 1.000,– voor het uitvlakken van de bouwvloer en een stelpost van € 1.000,– voor het herstel van eventueel beschadigde wanden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie komt het advies van de door de commissie benoemde deskundige zowel feitelijk als vaktechnisch juist voor. De commissie neemt het advies van de deskundige dan ook over en legt dit advies aan dit bindend advies ten grondslag.   Uit het deskundigenrapport volgt dat de oorzaak van de klachten gelegen is in het productieproces en dat de klachten niet veroorzaakt worden door het gebruik van de vloer. Nu de oorzaak van de klachten gelegen is in het productieproces is de ondernemer hiervoor verantwoordelijk.   Uitgangspunt is dat de ondernemer in de gelegenheid moet worden gesteld eventuele gebreken in de door hem geleverde vloer te herstellen. De commissie is van oordeel dat de ondernemer ook in dit geval hiertoe in de gelegenheid moet worden gesteld. De commissie gaat derhalve niet mee met het verzoek van de consument om een financiële compensatie. De commissie overweegt hiertoe het volgende.   De eerste vloer die de ondernemer aan de consument heeft geleverd was niet goed vanwege een adviesfout. De tweede vloer was kwalitatief niet goed. Het gaat dus om verschillende oorzaken waardoor de eerste twee vloeren niet hebben voldaan aan de gerechtvaardigde eisen en verwachtingen van de consument. Het is algemeen bekend dat de ondernemer jaarlijks vele vloeren levert, die wel aan de daaraan te stellen eisen voldoen. De consument lijkt het slecht getroffen te hebben, maar kan nog steeds vertrouwen op de levering van een deugdelijke vloer. Tenslotte acht de commissie het van belang dat de ondernemer na kennisneming van het deskundigenrapport zijn standpunt heeft aangepast en op eigen initiatief de consument benaderd heeft met een voorstel voor een kosteloze vervanging van de vloer.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk, met dien verstande dat de ondernemer tevens op zijn kosten dient te zorgen voor het in- en uitruimen van de woning (begane grond). De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod. De herstelwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in onderling overleg tussen partijen, doch uiterlijk binnen zes maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.   Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing   De ondernemer voert voor eigen rekening de volgende werkzaamheden uit: het verwijderen en afvoeren van de oude vloer, het leveren en leggen van een nieuwe vloer naar wens van de consument en het in- en uitruimen van de betreffende delen van de woning.   Een en ander dient te geschieden in onderling overleg tussen partijen, doch uiterlijk binnen een termijn van zesmaanden na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 11 juni 2013.